สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
4.06 5.90 / 4.00 - 0.52 55,813.68 23,499.28
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
29 พ.ย. 2564 18:50   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31 ตุลาคม 2564
15 พ.ย. 2564 17:20   แจ้งงดการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)
15 พ.ย. 2564 17:19   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
15 พ.ย. 2564 17:04   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
15 พ.ย. 2564 17:04   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2674-6488
เบอร์โทรสาร 0-2679-5996
URL www.btsgif.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/04/2013 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/04/2556
ราคา IPO (บาท) 10.80 @พาร์10.80 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 9.643 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.692 : ใหม่ 9.643 @ 04/08/2564

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก (ได้แก่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายแรกเริ่ม ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ได้แก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน) ตามสัญญาสัมปทานนับจากวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้นจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทาน คือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572 ซึ่งสัญญาสัมปทานดังกล่าวมีอายุสัมปทาน 30 ปี

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  64.50% 33,064 64.51% 32,537
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.11% (ณ วันที่ 03/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 03/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -5.14 -0.94 -3.80
  20 วัน -10.96 -4.84 -9.63
  60 วัน -17.48 -10.07 -14.25
  120 วัน -19.60 -12.05 -18.12
  YTD -24.81 -23.28 -31.39
  P/E (X) - N/A 19.82
  P/BV (X) 0.52 3.26 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.09 0.78 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 มิ.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,929,000,000 33.33
  2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 377,489,000 6.52
  3. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 277,651,100 4.80
  4. สำนักงานประกันสังคม 243,817,100 4.21
  5. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 165,460,800 2.86
  6. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 137,333,400 2.37
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 131,646,824 2.27
  8. นาย คีรี กาญจนพาสน์ 123,703,580 2.14
  9. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 104,757,800 1.81
  10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 69,488,600 1.20

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  03 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,788.00  5,788.00  5,788.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 23,499.28  31,255.20  57,590.60 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.06  5.40  9.95 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.85  9.36  10.34 
  P/BV (X) 0.52  0.58  0.96 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 15.47  21.14  18.03 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 19.53  36.15  47.79 
  Beta 0.48  0.71  0.19 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 7.87  (ข้อมูล ณ วันที่ 03/12/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -24.81  -45.73  -15.68 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  5.26  6.14 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล มากกว่า 1 ครั้งต่อปี ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมเพียงพอ โดยเมื่อรวมแล้วในแต่ละงวดปีบัญชี จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.181 บาท 13 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.103 บาท 13 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.206 บาท 14 มี.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2022)
  นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วราพร ประภาศิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิณผกา อัครนุพงศ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/03
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/04/64 
  -30/09/64) 
  6M/2564 
  (01/04/63 
  -30/09/63) 
  2564 
  (01/04/63 
  -31/03/64) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27.00 75.87 67.91 38.99 66.97
  เงินลงทุน 45,469.70 54,158.96 45,394.57 53,368.51 60,206.55
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ - 91.13 12.56 50.06 0.08
  รวมสินทรัพย์ 45,500.17 54,329.39 45,479.45 53,461.62 60,278.43
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 49.05 91.67 144.37 24.80 151.02
  หนี้สินระยะยาว - - - - -
  หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - - -
  รวมหนี้สิน 61.39 96.95 157.54 53.57 159.12
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 55,813.68 57,596.39 56,097.30 58,348.83 61,416.47
  กำไร (ขาดทุน)สะสม -10,374.91 -3,363.95 -10,775.39 -4,940.78 -1,297.15
  สินทรัพย์สุทธิ 45,438.77 54,232.44 45,321.91 53,408.05 60,119.32
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 7.85 9.37 7.83 9.23 10.39
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/04/64 
  -30/09/64) 
  6M/2564 
  (01/04/63 
  -30/09/63) 
  2564 
  (01/04/63 
  -31/03/64) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากเงินลงทุน 176.88 880.89 2,112.61 4,818.74 4,620.65
  รายได้อื่น - - - - -
  รวมรายได้ 176.88 880.89 2,112.61 4,818.74 4,620.65
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 18.21 21.55 42.05 47.81 52.83
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 4.86 5.75 11.21 12.75 14.09
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 0.01 - 0.06 - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 35.86 39.80 75.17 88.73 95.27
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 141.01 841.09 2,037.44 4,730.01 4,525.38
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/04/64 
  -30/09/64) 
  6M/2564 
  (01/04/63 
  -30/09/63) 
  2564 
  (01/04/63 
  -31/03/64) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 242.71 789.32 2,280.45 4,683.45 4,633.15
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -283.61 -752.44 -2,251.53 -4,711.43 -4,694.07
  เงินสดสุทธิ -40.91 36.88 28.92 -27.99 -60.92
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.80 0.95 0.96 0.98
  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) -36.67 203.10 194.07 -66.33
  อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) -16.25 -9.28 -14.93 -11.31


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้