สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
5.15 10.20 / 4.80 - 0.55 56,820.80 29,808.20
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ม.ค. 2564 17:08   รายงานจำนวนผู้โดยสารในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดือนธันวาคม 2563
15 ม.ค. 2564 17:03   การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BTSGIF
14 ม.ค. 2564 17:10   แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ครั้งที่ 9
24 ธ.ค. 2563 17:08   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 30 พฤศจิกายน 2563
15 ธ.ค. 2563 12:58   รายงานจำนวนผู้โดยสารในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดือนพฤศจิกายน 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2674-6488
เบอร์โทรสาร 0-2679-5996
URL www.btsgif.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/04/2013 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/04/2556
ราคา IPO (บาท) 10.80 @พาร์10.80 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 9.817 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.951 : ใหม่ 9.817 @ 20/01/2564

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก (ได้แก่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายแรกเริ่ม ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ได้แก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน) ตามสัญญาสัมปทานนับจากวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้นจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทาน คือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572 ซึ่งสัญญาสัมปทานดังกล่าวมีอายุสัมปทาน 30 ปี

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 มิ.ย. 2563 24 มิ.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  64.51% 32,537 58.71% 31,240
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.69% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.67 6.39 5.27
  20 วัน -5.50 -2.87 -6.47
  60 วัน 0.98 -8.61 -18.39
  120 วัน -27.97 -31.26 -35.68
  YTD -4.63 -3.00 -7.95
  P/E (X) - N/A 29.96
  P/BV (X) 0.55 3.59 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.15 0.32 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 พ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,929,000,000 33.33
  2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 376,689,000 6.51
  3. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 277,651,100 4.80
  4. สำนักงานประกันสังคม 243,817,100 4.21
  5. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 165,460,800 2.86
  6. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 139,878,400 2.42
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 127,957,324 2.21
  8. นาย คีรี กาญจนพาสน์ 123,703,580 2.14
  9. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 104,757,800 1.81
  10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 70,218,200 1.21

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,788.00  5,788.00  5,788.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 29,808.20  31,255.20  57,590.60 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.15  5.40  9.95 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.36  9.36  10.34 
  P/BV (X) 0.55  0.58  0.96 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.43  21.14  18.03 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 26.22  36.15  47.79 
  Beta 0.70  0.71  0.19 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) (ข้อมูล ณ วันที่ 25/01/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -4.63  -45.73  -15.68 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.51  5.26  6.14 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล มากกว่า 1 ครั้งต่อปี ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมเพียงพอ โดยเมื่อรวมแล้วในแต่ละงวดปีบัญชี จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.181 บาท 13 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.103 บาท 13 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.206 บาท 14 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.209 บาท 13 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.196 บาท 11 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.20 บาท 25 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.203 บาท 14 มี.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2021)
  นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วราพร ประภาศิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิณผกา อัครนุพงศ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/03
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/04/63 
  -30/09/63) 
  6M/2563 
  (01/04/62 
  -30/09/62) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 54,158.96 59,542.33 53,368.51 60,206.55 66,488.32
  เงินสด 75.87 89.60 38.99 66.97 127.89
  ลูกหนี้ 91.13 253.07 50.06 0.08 59.86
  รวมสินทรัพย์ 54,329.39 59,888.75 53,461.62 60,278.43 66,681.02
  เจ้าหนี้ 91.67 25.45 24.80 151.02 86.75
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - - -
  รวมหนี้สิน 96.95 31.98 53.57 159.12 92.99
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 57,596.39 59,257.54 58,348.83 61,416.47 61,416.47
  กำไร (ขาดทุน) สะสม -3,363.95 599.22 -4,940.78 -1,297.15 5,171.57
  สินทรัพย์สุทธิ 54,232.44 59,856.76 53,408.05 60,119.32 66,588.04
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 9.37 10.34 9.23 10.39 11.50
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/04/63 
  -30/09/63) 
  6M/2563 
  (01/04/62 
  -30/09/62) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  รายได้จากเงินลงทุน 880.89 2,561.40 4,818.74 4,620.65 4,712.40
  รายได้อื่น - - - - -
  รวมรายได้ 880.89 2,561.40 4,818.74 4,620.65 4,712.40
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 21.55 24.25 47.81 52.83 53.60
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5.75 6.47 12.75 14.09 14.29
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 39.80 50.64 88.73 95.27 90.90
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 841.09 2,510.75 4,730.01 4,525.38 4,621.50
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/04/63 
  -30/09/63) 
  6M/2563 
  (01/04/62 
  -30/09/62) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 789.32 2,181.55 4,683.45 4,633.15 4,731.71
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -752.44 -2,158.92 -4,711.43 -4,694.07 -4,659.34
  เงินสดสุทธิ 36.88 22.62 -27.99 -60.92 72.37
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น