สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
11.00 12.60 / 10.30 - 1.06 60,438.30 63,668.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ส.ค. 2562 17:09   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31 กรกฎาคม 2562
14 ส.ค. 2562 17:44   แจ้งกำหนดการคืนเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 5 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน และงดการจ่ายเงินปันผล
14 ส.ค. 2562 17:44   ความคืบหน้าการสร้างสถานีรถไฟฟ้าศึกษาวิทยา (S4)
14 ส.ค. 2562 17:43   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14 ส.ค. 2562 17:42   รายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2674-6488
เบอร์โทรสาร 0-2679-5996
URL www.btsgif.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/04/2013 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/04/2556
ราคา IPO (บาท) 10.80 @พาร์10.80 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.442 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.611 : ใหม่ 10.442 @ 24/07/2562

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก (ได้แก่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายแรกเริ่ม ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ได้แก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน) ตามสัญญาสัมปทานนับจากวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้นจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทาน คือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572 ซึ่งสัญญาสัมปทานดังกล่าวมีอายุสัมปทาน 30 ปี

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 24 มิ.ย. 2562 11 มิ.ย. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  58.71% 31,240 59.13% 30,466
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 9.74% (ณ วันที่ 16/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 16/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 1.42 0.50
  20 วัน -1.79 -5.49 -3.65
  60 วัน - -6.75 0.57
  120 วัน -7.56 -14.32 -9.64
  YTD -6.78 -18.32 -12.33
  P/E (X) - 95.05 18.99
  P/BV (X) 1.06 3.48 1.86
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.19 0.90

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ส.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,929,000,000 33.33
  2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 375,239,000 6.48
  3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 358,614,770 6.20
  4. สำนักงานประกันสังคม 225,134,000 3.89
  5. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 225,074,300 3.89
  6. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 165,460,800 2.86
  7. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 150,387,000 2.60
  8. นาย คีรี กาญจนพาสน์ 98,703,580 1.71
  9. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 74,075,000 1.28
  10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 63,002,700 1.09

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,788.00  5,788.00  5,788.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 63,668.00  68,298.40  67,719.60 
  ราคา (บาท/หุ้น) 11.00  11.80  11.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.37  11.51  11.54 
  P/BV (X) 1.06  1.02  1.01 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 14.48  21.68  19.03 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 54.78  61.64  51.41 
  Beta 0.23  0.16  0.21 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 10.45  (ข้อมูล ณ วันที่ 16/09/2562) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -6.78  0.85  3.54 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.55  6.76  6.60 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลใด ๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.206 บาท 14 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.209 บาท 13 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.196 บาท 11 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.20 บาท 25 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.203 บาท 14 มี.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.203 บาท 12 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.192 บาท 14 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560 0.207 บาท 20 มิ.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.188 บาท 10 มี.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559 0.188 บาท 06 ธ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2020)
  นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วราพร ประภาศิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิณผกา อัครนุพงศ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/3
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  3M/2562 
  (01/04/61 
  -30/06/61) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  2560 
  (01/04/59 
  -31/03/60) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 59,841.73 66,352.88 60,206.55 66,488.32 66,936.19
  เงินสด 54.45 41.58 66.97 127.89 55.52
  ลูกหนี้ 139.42 215.12 0.08 59.86 44.86
  รวมสินทรัพย์ 60,038.59 66,612.35 60,278.43 66,681.02 67,041.67
  เจ้าหนี้ 10.24 37.81 151.02 86.75 7.02
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - - -
  รวมหนี้สิน 12.41 43.67 159.12 92.99 15.85
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 60,438.30 61,416.47 61,416.47 61,416.47 61,416.47
  กำไร (ขาดทุน) สะสม -412.11 5,152.22 -1,297.15 5,171.57 5,609.35
  สินทรัพย์สุทธิ 60,026.18 66,568.69 60,119.32 66,588.04 67,025.82
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 10.37 11.50 10.39 11.50 11.58
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  3M/2562 
  (01/04/61 
  -30/06/61) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  2560 
  (01/04/59 
  -31/03/60) 
  รายได้จากเงินลงทุน 1,208.25 1,170.99 4,620.65 4,712.40 4,593.54
  รายได้อื่น - - - - -
  รวมรายได้ 1,208.25 1,170.99 4,620.65 4,712.40 4,593.54
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 12.10 13.32 52.83 53.60 53.56
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 3.23 3.55 14.09 14.29 14.28
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 23.19 32.78 95.27 90.90 110.94
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,185.05 1,138.20 4,525.38 4,621.50 4,482.60
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  3M/2562 
  (01/04/61 
  -30/06/61) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  2560 
  (01/04/59 
  -31/03/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 965.65 1,071.28 4,633.15 4,731.71 4,598.70
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -978.17 -1,157.60 -4,694.07 -4,659.34 -4,607.25
  เงินสดสุทธิ -12.53 -86.32 -60.92 72.37 -8.55
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น