สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.65 8.95 / 7.75 42.95 2.49 47,378.12 102,455.18 154,955.51 4,224.66 28.74
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 เม.ย. 2561 12:33   การเผยแพร่เอกสารสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายและแนวโน้มธุรกิจ (Targets and Capital Expenditures Guidance) ประจำปี 2561/62 ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
05 เม.ย. 2561 17:04   การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BTS
04 เม.ย. 2561 17:39   แจ้งการจดทะเบียนลดทุนชำระแล้วตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
02 เม.ย. 2561 17:27   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W3 (F53-5)
26 มี.ค. 2561 18:14   แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการลดทุนชำระแล้ว และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารทีเอสที ทาวเวอร์, 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2273-8511-15, 0-2273-8611-15
เบอร์โทรสาร 0-2273-8610, 0-2273-8616
URL http://www.btsgroup.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 27/3/1968 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/03/2534
ราคา IPO (บาท) 133.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 4.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.64 : ใหม่ 4.00 @ 10/08/2555

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 11/05/2553
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์

ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที) (2) ธุรกิจสื่อโฆษณา (3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ (4) ธุรกิจบริการ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2559
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
57.36% 78,463 62.43% 75,960
การถือครองหุ้นต่างด้าว 17.67% (ณ วันที่ 23/04/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  8.26% (ณ วันที่ 23/04/2561)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 0.58 -0.05 -0.71
20 วัน 4.22 0.25 4.45
60 วัน 6.13 5.05 8.60
120 วัน 2.98 -7.41 -2.64
YTD 4.22 1.80 2.10
P/E (X) 42.95 50.09 18.44
P/BV (X) 2.49 3.57 2.08
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.16 0.20 0.45

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 ม.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
1. นาย คีรี กาญจนพาสน์ 3,181,164,652 26.64
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 962,850,273 8.06
3. นาย กวิน กาญจนพาสน์ 602,459,295 5.05
4. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 545,466,733 4.57
5. บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด 360,000,000 3.01
6. UBS AG HONG KONG BRANCH 350,543,000 2.94
7. สำนักงานประกันสังคม 276,197,100 2.31
8. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 260,000,000 2.18
9. STATE STREET EUROPE LIMITED 137,169,259 1.15
10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 129,747,700 1.09

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นาย กวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการ
3. นาย พอล ทง กรรมการ
4. นาย อาณัติ อาภาภิรม กรรมการ
5. นาย สุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ
6. นาย รังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการ
7. นาย ชิ เคือง คง กรรมการ
8. นาย จุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการ
9. นาย การุญ จันทรางศุ กรรมการ
10. พลโท พิศาล เทพสิทธา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาย สุจินต์ หวั่งหลี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาย เจริญ วรรธนะสิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นาย ยิง ชิว เฮนรี่ ชอง กรรมการอิสระ
14. นาง พิจิตรา มหาพล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
23 เม.ย. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 11,844.53  11,940.37  11,934.88 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 102,455.18  99,105.06  102,043.22 
ราคา (บาท/หุ้น) 8.65  8.30  8.55 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.48  3.48  3.70 
P/BV (X) 2.49  2.38  2.31 
P/E (X) 42.95  50.04  57.94 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 18.27  41.04  57.07 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 239.58  169.90  246.77 
Beta 0.46  0.46  0.89 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.22  -2.92  -6.04 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.93  4.10  7.95 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.69  2.05  4.61 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 เม.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.165 บาท 02 ก.พ. 2561 เงินปันผล
01 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 0.175 บาท 18 ส.ค. 2560 เงินปันผล
01 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559 0.165 บาท 07 ก.พ. 2560 เงินปันผล
01 เม.ย. 2558 - 31 มี.ค. 2559 0.34 บาท 16 ส.ค. 2559 เงินปันผล
01 เม.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 0.34 บาท 05 ก.พ. 2559 เงินปันผล
31 มี.ค. 2558 0.30 บาท 17 ส.ค. 2558 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2018)
นาย ณรงค์ พันตาวงษ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว วราพร ประภาศิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/3
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
(01/04/60 
-31/12/60) 
9M/2560 
(01/04/59 
-31/12/59) 
2560 
(01/04/59 
-31/03/60) 
2559 
(01/04/58 
-31/03/59) 
2558 
(01/04/57 
-31/03/58) 
เงินสด 13,221.65 20,955.49 15,094.51 2,364.65 10,322.45
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,889.31 1,249.06 2,175.92 1,111.27 1,218.14
สินค้าคงเหลือ 645.97 706.73 663.77 627.06 2,237.79
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 26,643.48 27,723.23 26,704.69 10,285.26 26,002.71
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 6,518.90 6,352.51 6,404.36 5,765.16 5,776.18
รวมสินทรัพย์ 106,914.40 92,091.43 93,651.27 65,168.69 66,811.46
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 230.00 940.00 778.00 3,750.00 530.00
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3,083.40 14,900.01 2,802.27 4,540.30 2,062.13
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 18,796.63 513.50 13,694.03 3,089.03 2,177.27
รวมหนี้สินหมุนเวียน 23,555.26 17,511.23 18,636.21 12,455.43 6,795.37
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 36,884.30 27,906.75 29,832.98 5,796.37 8,003.62
รวมหนี้สิน 60,439.56 45,417.98 48,469.19 18,251.80 14,798.99
ทุนจดทะเบียน 66,055.26 63,715.64 63,715.64 63,715.64 63,652.54
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 47,761.48 47,739.52 47,739.82 47,717.40 47,677.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,873.04 1,853.12 1,853.72 1,834.60 1,807.59
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -3,737.46 -1,662.91 -2,446.84 -2,937.25 -1,524.49
กำไร(ขาดทุน)สะสม -6,308.52 -4,879.48 -6,184.79 -2,419.31 474.77
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 925.48 925.48 925.48 925.48 925.48
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 41,192.41 44,103.17 42,147.08 45,457.35 50,728.37
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 5,282.42 2,570.28 3,035.01 1,459.54 1,284.10
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
(01/04/60 
-31/12/60) 
9M/2560 
(01/04/59 
-31/12/59) 
2560 
(01/04/59 
-31/03/60) 
2559 
(01/04/58 
-31/03/59) 
2558 
(01/04/57 
-31/03/58) 
ยอดขายสุทธิ 9,472.62 4,580.47 7,585.47 5,264.86 6,136.94
รายได้อื่น 2,032.93 1,451.26 2,032.87 4,800.18 2,036.50
รวมรายได้ 11,800.93 6,633.33 10,405.77 10,816.07 9,039.47
ต้นทุนขาย 6,410.47 2,458.15 4,248.96 2,552.65 3,047.81
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,703.02 1,389.10 2,166.12 1,527.89 1,138.57
รวมค่าใช้จ่าย 8,145.11 4,095.93 6,865.87 5,002.12 4,511.11
EBITDA 4,224.66 2,949.10 4,116.87 6,248.03 4,988.37
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 568.84 411.70 576.97 434.07 460.00
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 3,655.82 2,537.40 3,539.89 5,813.95 4,528.37
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,946.03 1,564.29 2,003.48 4,141.08 2,944.03
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.16 0.13 0.17 0.35 0.25
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
(01/04/60 
-31/12/60) 
9M/2560 
(01/04/59 
-31/12/59) 
2560 
(01/04/59 
-31/03/60) 
2559 
(01/04/58 
-31/03/59) 
2558 
(01/04/57 
-31/03/58) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -1,881.09 -3,043.59 -4,322.80 332.34 -73.93
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -9,468.87 -2,378.93 -7,297.92 -3,559.70 14,009.21
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 9,429.03 24,111.37 24,359.83 -4,588.21 -12,425.40
เงินสดสุทธิ -1,920.93 18,688.85 12,739.11 -7,747.75 1,442.06
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.13 1.58 1.43 0.83
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.59 3.47 4.57 8.61
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.68 3.50 4.46 8.81
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.47 1.03 1.15 0.40
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.16 0.11 0.13 0.16
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 32.33 46.33 43.99 51.52
EBIT Margin (%) 30.98 38.25 34.02 53.75
อัตรากำไรสุทธิ (%) 16.49 23.58 19.25 38.29

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 106.80 14.50 44.08 -14.21
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 160.78 25.60 66.45 -16.25
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 77.90 -27.06 -3.79 19.65
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 98.86 17.92 37.26 10.88
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 24.40 -61.82 -51.62 40.66

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.95 4.58 4.62 4.52
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 45.90 79.72 79.09 80.75
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 12.13 4.57 6.58 1.78
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 30.10 79.94 55.44 204.82
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.91 0.37 1.16 0.77
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 400.18 996.92 315.38 472.04
วงจรเงินสด (วัน) -324.17 -837.26 -180.85 -186.47


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ BTS-W3

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น