สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BSET100 กองทุนเปิด BCAP SET 100 ETF
SET
CG Report:   -
ราคา(บาท) เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
10.72   -0.10 N/A
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ต.ค. 2561  


นโยบายการลงทุน
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET100 Total Return Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication หรือ Optimization เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET100 Total Return Index

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิด BCAP SET 100 ETF
รหัสหลักทรัพย์สากล Local: TH8092010009
ตลาด SET
ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
วันจดทะเบียน ตลท. 12 ก.ย. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 200,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง SET100 Total Return Index
ราคา IPO (บาท) 10.00
ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
ที่อยู่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 23 โซนซี สีลม บางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2618-1599
เบอร์โทรสาร 0-2618-1597
URL www.bcap.co.th
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมรวม(ต่อปี) 0.00%
จำนวนหน่วยลงทุน 0

อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
  1M 3M 6M 1Y YTD
BSET100 -5.05 +2.19 -6.29 +2.88 -2.01
ดัชนีอ้างอิง N/A N/A N/A N/A N/A
* ดัชนี SET100 TRI

ข้อมูลสถิติ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย(บาท) 10.71 (19/10/2561)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(ล้านบาท) 900.02 (19/10/2561)
ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 11.68 (27/02/2561)
ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 10.09 (02/07/2561)
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) N/A  
อัตราหมุนเวียนปริมาณซื้อขาย(YTD)(%) 35.34  
มูลค่าซื้อขายต่อวัน(ล้านบาท) 198.00  

อัตราผลตอบแทน
  YTD  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.01  9.40 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิจากงวดบัญชีนั้นๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น %
ไม่พบข้อมูล

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/08
หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น