สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BSBM บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.95 1.05 / 0.60 15.32 0.56 1,121.18 1,065.12 678.76 107.26 5.60
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ธ.ค. 2563 17:14   การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BSBM
09 ธ.ค. 2563 17:18   การจดทะเบียนลดทุน
30 พ.ย. 2563 17:24   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
26 พ.ย. 2563 17:33   การลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังจำหน่ายไม่ได้ทั้งหมด
26 พ.ย. 2563 17:31   แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8, 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2630-0590-5
เบอร์โทรสาร 0-2236-6995-6
URL http://www.bsbm.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/11/1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/02/2548
ราคา IPO (บาท) 3.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 04/01/2554
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 ก.ค. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.79% 2,084 31.70% 2,308
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 29.48% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.60% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 0.94 0.57
  20 วัน -5.94 -6.69 -6.90
  60 วัน 14.46 -15.17 -7.50
  120 วัน 5.56 -19.06 -5.74
  YTD -7.77 -10.69 -10.98
  P/E (X) 15.32 N/A 29.96
  P/BV (X) 0.56 0.67 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.14 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ 248,250,010 21.92
  2. นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ 230,375,530 20.34
  3. MR. CHIH-TSUNG LEE 81,000,000 7.15
  4. MR. CHIEN-HUNG LEE 72,000,000 6.36
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 62,851,500 5.55
  6. MR. JIN-LONG FANG 36,000,000 3.18
  7. MR. YEH-WEN LEE 31,500,000 2.78
  8. MRS. FONG-CHIAO FANG LEE 28,800,000 2.54
  9. MRS. CHENG, WEI-FANG 22,500,000 1.99
  10. นาย วชิระ ทยานาราพร 22,222,200 1.96

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ชรินทร์ หาญสืบสาย รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  3. นาย เยะ เหวิน หลี่ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย จิน หลง ฟาง กรรมการ
  5. นาย หลี่ เจี้ยน หง กรรมการ
  6. นาย วิน วิริยประไพกิจ กรรมการ
  7. นาย อนุวัต ชัยกิตติวนิช กรรมการ
  8. นาย คมกริช ประชากริช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ธวัช ผลความดี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,121.18  1,121.18  1,132.50 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,065.12  1,154.81  1,030.58 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.95  1.03  0.91 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.69  1.69  1.70 
  P/BV (X) 0.56  0.60  0.53 
  P/E (X) 15.32  16.62  22.02 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.39  6.70  7.31 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.92  0.27  0.33 
  Beta 0.44  0.48  0.28 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -7.77  13.19  -3.19 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.30  3.96  3.30 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.65  0.65  1.69 
  นโยบายเงินปันผล ร้อยละ 40-60 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.04 บาท 09 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.04 บาท 09 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.03 บาท 13 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.05 บาท 11 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว สุพรรณี ตริยานันทกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วธู ขยันการนาวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 433.36 214.62 60.49 277.94 346.93
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 335.36 479.43 298.02 353.19 415.36
  สินค้าคงเหลือ 375.31 450.22 743.79 470.17 381.32
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,148.90 1,165.07 1,145.29 1,119.71 1,152.36
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 785.56 810.45 806.33 835.69 857.81
  รวมสินทรัพย์ 1,943.37 1,978.87 1,954.24 1,959.34 2,012.27
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 20.71 33.19 39.33 21.46 43.75
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1.44 - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 31.84 41.75 58.80 35.91 65.87
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 15.16 9.45 9.57 7.52 6.98
  รวมหนี้สิน 47.00 51.20 68.38 43.43 72.84
  ทุนจดทะเบียน 1,132.50 1,132.50 1,132.50 1,132.50 1,132.50
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,132.50 1,132.50 1,132.50 1,132.50 1,132.50
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 621.85 621.85 621.85 621.85 621.85
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 151.98 173.32 131.52 161.56 185.07
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 9.96 - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,896.37 1,927.67 1,885.87 1,915.91 1,939.42
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,242.45 1,677.91 2,067.96 2,228.92 2,328.81
  รายได้อื่น 16.13 10.49 11.07 19.55 47.96
  รวมรายได้ 1,258.58 1,688.41 2,079.03 2,248.47 2,376.77
  ต้นทุนขาย 1,135.42 1,583.27 1,956.52 2,145.32 2,134.78
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 34.58 46.48 59.01 55.73 65.97
  รวมค่าใช้จ่าย 1,176.53 1,631.78 2,017.55 2,206.71 2,211.06
  EBITDA 107.26 83.95 97.98 73.91 199.46
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 25.20 27.33 36.50 32.15 33.75
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 82.05 56.62 61.48 41.76 165.71
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 65.31 45.06 48.55 33.11 131.89
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.04 0.04 0.03 0.12
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 428.74 -28.61 -135.70 -5.54 420.92
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -0.10 -0.36 -1.68 -5.59 -5.97
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -56.02 -34.05 -79.70 -56.80 -135.35
  เงินสดสุทธิ 372.63 -63.02 -217.08 -67.93 279.59
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 36.08 27.91 19.48 31.18
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.60 2.44 2.55 1.72
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.43 2.95 3.14 2.10
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.02 0.03 0.04 0.02
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.84 1.08 1.06 1.13
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.61 5.64 5.39 3.75
  EBIT Margin (%) 6.52 3.35 2.96 1.86
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.19 2.67 2.34 1.47

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -25.95 -5.63 -7.22 -4.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -28.29 -7.09 -8.80 0.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -25.46 -5.67 -7.54 -5.40
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -27.90 -6.78 -8.57 -0.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 44.95 43.60 46.62 -74.90

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.01 4.94 6.35 5.80
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 91.09 73.95 57.47 62.93
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.66 5.67 3.22 5.04
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 99.86 64.37 113.24 72.44
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 55.98 36.38 64.37 65.80
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 6.52 10.03 5.67 5.55
  วงจรเงินสด (วัน) 184.43 128.29 165.04 129.82


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น