สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BRRGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
6.10 8.35 / 5.50 - 0.68 3,094.00 2,135.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
07 ม.ค. 2564 17:02   การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BRRGIF
06 ม.ค. 2564 17:41   แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 6
24 ธ.ค. 2563 19:00   การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2564
24 ธ.ค. 2563 17:10   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
26 พ.ย. 2563 17:15   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2674-6488
เบอร์โทรสาร 0-2679-5995
URL http://www.bblam.co.th/
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/8/2017 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/08/2560
ราคา IPO (บาท) 10.30 @พาร์10.30 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 8.84 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.00 : ใหม่ 8.84 @ 12/01/2564

  ลักษณะธุรกิจ
  BRRGIF ลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิของโรงไฟฟ้าชีวมวล (กากอ้อย) ของบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (BRR) ทั้งนี้ระยะเวลาของสัญญาโอนสิทธิรายได้ดังกล่าวมีอายุประมาณ 18 ปี (สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 เมษายน 2578)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 พ.ค. 2563 29 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  46.49% 2,303 46.52% 2,347
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.10% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 26/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 1.66 0.65
  20 วัน -0.81 -5.04 -2.55
  60 วัน -0.81 -23.63 -20.80
  120 วัน -15.28 -21.62 -24.91
  YTD - -3.32 -4.20
  P/E (X) - 39.38 30.19
  P/BV (X) 0.68 1.61 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.42 1.42

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@03 ธ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) 115,672,228 33.05
  2. นาย สมชาติ โสตธิมัย 36,700,000 10.49
  3. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 35,000,000 10.00
  4. สำนักงานประกันสังคม 25,072,900 7.16
  5. กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม 11,077,600 3.17
  6. นาย สันติ ดวงภานุมาส 8,440,000 2.41
  7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4,900,000 1.40
  8. น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา 3,900,000 1.11
  9. นาย วรพจน์ ขำพิศ 3,426,000 0.98
  10. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 2,950,000 0.84

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 350.00  350.00  350.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,135.00  2,135.00  2,870.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.10  6.10  8.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.02  9.02  9.62 
  P/BV (X) 0.68  0.68  0.85 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.41  2.75  8.42 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.51  0.28  1.16 
  Beta 0.36  0.37  0.07 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) (ข้อมูล ณ วันที่ 26/01/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -25.61  -17.17 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 9.08  9.08  7.65 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ปีละ 1 ครั้ง

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.02681 บาท 18 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.02769 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.11529 บาท 16 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.11721 บาท 24 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.14846 บาท 13 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.12318 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.16492 บาท 07 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.13143 บาท 22 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.1556 บาท 26 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.34 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ส.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.29 บาท 26 มี.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พงทวี รัตนะโกเศศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/08/60 
  -31/12/60) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 3,118.98 3,335.86 3,299.89 3,576.58 3,650.91
  เงินสด 2.57 3.33 5.10 7.52 7.85
  ลูกหนี้ 39.13 26.20 50.23 61.36 42.15
  รวมสินทรัพย์ 3,161.69 3,373.26 3,362.04 3,654.64 3,712.26
  เจ้าหนี้ - - - - -
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - - -
  รวมหนี้สิน 2.30 3.30 3.01 2.82 2.88
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 3,150.00 3,318.00 3,318.00 3,605.00 3,605.00
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 9.38 51.96 41.03 46.83 104.37
  สินทรัพย์สุทธิ 3,159.38 3,369.96 3,359.03 3,651.83 3,709.37
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 9.03 9.63 9.60 10.43 10.60
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/08/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากเงินลงทุน 163.33 186.26 244.18 264.18 114.41
  รายได้อื่น - - - - -
  รวมรายได้ 163.33 186.26 244.18 264.18 114.41
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 6.63 7.17 9.45 9.96 4.12
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.86 0.93 1.23 1.29 0.54
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 25.10 21.22 26.96 27.29 10.86
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 138.23 165.03 217.22 236.88 103.55
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/08/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 256.54 429.64 483.37 274.63 -3,597.15
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -259.07 -433.84 -485.80 -274.96 3,605.00
  เงินสดสุทธิ -2.52 -4.19 -2.42 -0.33 7.85
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น