สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BRR บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.76 4.98 / 2.04 N/A 1.22 812.10 2,241.40 9,559.01 362.10 44.24
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ก.ย. 2563 17:08   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
27 ส.ค. 2563 12:47   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
26 ส.ค. 2563 18:16   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
18 ส.ค. 2563 17:03   แจ้งการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านช่องทาง Facebook Live
13 ส.ค. 2563 21:40   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 237 หมู่ที่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง บุรีรัมย์ 31190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4465-9020-3
เบอร์โทรสาร 0-4465-9020-3 ต่อ 103,131,152
URL http://www.buriramsugar.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/12/1963 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/11/2557
ราคา IPO (บาท) 6.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่งดำเนินธุรกิจจำนวน 7 บริษัท โดยมีธุรกิจหลักเป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ 1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย โดยมีบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เป็นบริษัทแกน 2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล โดยบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด, บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด 3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ โดยบริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด 4) ธุรกิจสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา โดยบริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด 5) ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากชานอ้อย และเยื่อพืชธรรมชาติชนิดอื่น โดย บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด เเละ 6)ธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์และบริการขนส่ง โดยบริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 ก.ค. 2563 14 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  24.81% 2,721 25.06% 3,047
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.21% (ณ วันที่ 25/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.03% (ณ วันที่ 25/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.55 7.78 8.19
  20 วัน -4.17 2.27 1.30
  60 วัน -8.61 -8.80 -2.67
  120 วัน 15.00 -9.44 -0.23
  YTD -29.95 -26.32 -11.10
  P/E (X) N/A 21.01 21.34
  P/BV (X) 1.22 1.94 1.40
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.42 0.86

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด 410,833,000 50.59
  2. นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ 33,099,000 4.08
  3. นาง วันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ 32,939,000 4.06
  4. นาง จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล 32,889,000 4.05
  5. น.ส. จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 32,889,000 4.05
  6. นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ 32,889,000 4.05
  7. นาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ 32,889,000 4.05
  8. น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 19,209,600 2.37
  9. น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา 18,000,000 2.22
  10. นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 12,705,280 1.56

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาง วันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ กรรมการ
  4. นาง จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล กรรมการ
  5. น.ส. จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ
  6. นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ
  7. นาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ
  8. นาง สีนวล ทัศน์พันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการอิสระ
  10. นาง วีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาง พรทิพย์ สุขทัพภ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 812.10  812.10  812.10 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,241.40  3,199.67  4,628.97 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.76  3.94  5.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.27  2.83  2.99 
  P/BV (X) 1.22  1.39  1.91 
  P/E (X) N/A  N/A  32.94 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.50  2.74  8.61 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.47  0.49  2.24 
  Beta 0.42  0.37  0.65 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -29.95  -30.88  -39.68 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  3.81  7.89 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  1.73 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.15 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.30 บาท 24 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พงทวี รัตนะโกเศศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 66.51 83.30 40.61 179.13 229.07
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 439.22 615.14 388.69 360.41 255.56
  สินค้าคงเหลือ 972.92 2,754.73 911.95 1,337.51 1,060.77
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,139.02 4,297.57 2,070.13 2,970.52 2,655.50
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5,545.24 5,678.81 5,674.84 5,432.15 4,810.70
  รวมสินทรัพย์ 9,227.66 11,796.19 9,429.25 10,276.23 9,232.74
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,700.10 4,472.45 2,611.88 2,618.26 1,136.30
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 637.23 498.99 839.19 817.89 716.12
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 305.48 567.22 514.41 597.54 633.85
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,679.63 5,567.02 3,988.02 4,062.06 2,549.42
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,703.12 3,825.84 3,578.30 3,713.65 4,210.79
  รวมหนี้สิน 7,382.76 9,392.86 7,566.32 7,775.72 6,760.20
  ทุนจดทะเบียน 812.10 812.10 812.10 812.10 812.10
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 812.10 812.10 812.10 812.10 812.10
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 954.67 954.67 954.67 954.67 954.67
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 68.77 635.03 94.85 732.30 704.31
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,843.54 2,401.92 1,861.61 2,499.13 2,471.20
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1.36 1.40 1.32 1.38 1.33
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 2,678.41 2,179.53 4,985.16 5,555.97 5,740.44
  รายได้อื่น 53.81 36.93 131.48 288.84 155.31
  รวมรายได้ 2,748.75 2,249.52 5,180.42 5,916.67 5,928.18
  ต้นทุนขาย 2,247.15 1,632.48 4,469.21 4,508.87 4,428.22
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 279.06 380.66 805.49 709.92 604.72
  รวมค่าใช้จ่าย 2,567.01 2,015.97 5,274.70 5,218.79 5,032.95
  EBITDA 362.10 395.96 249.94 987.43 1,154.32
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 180.36 162.41 344.22 289.56 259.10
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 181.74 233.55 -94.28 697.88 895.23
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -3.45 24.55 -511.71 271.62 524.73
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.00 0.03 -0.63 0.33 0.65
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -50.90 -1,697.82 636.84 -120.76 470.31
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 99.06 -198.64 -403.39 -620.92 -1,647.95
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -22.26 1,800.64 -371.96 691.74 1,321.36
  เงินสดสุทธิ 25.90 -95.82 -138.51 -49.94 143.72
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.80 0.77 0.52 0.73
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -25.43 0.34 -23.47 10.93
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -1.39 3.63 -0.96 7.15
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.00 3.91 4.06 3.11
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.54 0.42 0.53 0.61
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 16.10 25.10 10.35 18.85
  EBIT Margin (%) 6.61 10.38 -1.82 11.80
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -0.13 1.09 -9.88 4.59

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  25 พ.ค. 2560 XD 135,349,845 812,099,845 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 22.89 -37.08 -10.27 -3.21
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 37.65 -37.60 -0.88 1.82
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 22.19 -37.21 -12.44 -0.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 27.33 -33.93 1.07 3.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -91.47 N/A -48.24

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 10.40 10.43 13.31 18.04
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 35.09 35.00 27.42 20.23
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.73 1.48 3.97 3.76
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 133.81 246.14 91.86 97.07
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.95 8.38 5.39 5.88
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 40.79 43.56 67.67 62.09
  วงจรเงินสด (วัน) 128.11 237.58 51.61 55.21


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น