สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BROOK บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.41 0.46 / 0.33 3.99 1.13 830.99 2,725.66 2,557.19 -29.33 3.03
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 ม.ค. 2564 07:50   หุ้นเพิ่มทุนของ BROOK เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มกราคม 2564
30 ธ.ค. 2563 17:11   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BROOK-W5 (F53-5)
14 ธ.ค. 2563 07:57   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม AGM 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
14 ธ.ค. 2563 07:53   กำหนดการใช้สิทธิของ BROOK-W5
24 พ.ย. 2563 17:11   การได้รับคืนเงินกู้ก่อนกำหนดระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 26, 10/190-193 ซอยสุขุมวิท13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2168-7100
เบอร์โทรสาร 0-2168-7111-2
URL www.brookergroup.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 12/09/2544
ราคา IPO (บาท) 8.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลวิชั่น จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.125 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.50 : ใหม่ 0.125 @ 13/05/2558

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ธุรกิจการเงิน / ธุรกิจการเงิน

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่องค์กรชั้นนำของภาครัฐบาลและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มิ.ย. 2563 10 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  43.10% 3,986 39.21% 3,703
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 19.22% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.78% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.38 -2.86 -3.25
  20 วัน 2.50 -0.31 -2.41
  60 วัน 7.89 -10.66 -5.94
  120 วัน 2.50 -10.47 -11.98
  YTD 2.50 -0.69 -2.60
  P/E (X) 3.99 40.18 77.77
  P/BV (X) 1.13 1.33 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.07 0.24 0.28

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 พ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วรุฒ บูลกุล 1,406,011,535 21.17
  2. นาย วริศ บูลกุล 1,058,398,227 15.94
  3. น.ส. วรินทร บูลกุล 1,057,442,970 15.92
  4. CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT 364,594,462 5.49
  5. BANK OF SINGAPORE LIMITED 358,374,363 5.40
  6. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 350,000,000 5.27
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 313,678,750 4.72
  8. นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์ 90,500,000 1.36
  9. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 79,452,700 1.20
  10. NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT 70,768,750 1.07

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานคณะกรรมการ
  2. นาย ชาญ บูลกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร / รองประธานคณะกรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ
  3. นาย พงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ กรรมการ
  4. นาย โรเบิร์ต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน กรรมการ
  5. นาย เอนก กมลเนตร กรรมการ
  6. นาย กิรินทร์ นฤหล้า กรรมการ
  7. นาย วรุฒ บูลกุล กรรมการ
  8. นาย ปีเตอร์ เวลดัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาง พรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 6,647.94  6,640.44  5,639.62 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,725.66  2,656.18  2,425.04 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.41  0.40  0.43 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.36  0.36  0.34 
  P/BV (X) 1.13  1.10  1.28 
  P/E (X) 3.99  3.89  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.49  16.80  8.40 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.59  1.70  0.95 
  Beta 0.48  0.48  0.79 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.50  -6.98  0.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 14.84  15.23  9.30 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.60  0.60  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ตามงบเฉพาะกิจการ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.015 บาท 09 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  - 0.02 บาท 10 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.03 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.02 บาท 12 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.02 บาท 04 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.02 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.02 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.03 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นางสาว ดรณี สมกำเนิด/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นางสาว จารุณี น่วมแม่/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 328.89 176.54 722.37 170.71 450.32
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 13.22 135.05 31.65 161.93 235.83
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,840.97 1,176.13 2,422.00 1,446.53 1,982.56
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 32.91 31.05 30.43 33.88 37.15
  รวมสินทรัพย์ 2,571.40 2,556.85 3,433.80 2,765.20 2,699.03
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 500.00 350.00 500.00 100.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 29.61 8.65 200.84 3.06 34.88
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - 9.13
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 56.35 548.82 800.55 550.21 151.47
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 29.91 27.42 60.04 25.65 45.57
  รวมหนี้สิน 86.26 576.25 860.59 575.86 197.04
  ทุนจดทะเบียน 880.88 880.88 880.88 705.92 705.92
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 829.86 704.93 704.95 704.70 704.70
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 270.04 145.12 145.14 144.89 144.89
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,345.12 1,087.41 1,686.19 1,288.05 1,578.68
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,410.98 1,897.04 2,497.76 2,114.40 2,425.69
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 74.16 83.56 75.45 74.94 76.29
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 41.82 144.14 976.50 286.33 470.84
  รายได้อื่น 90.28 111.96 811.29 179.93 141.54
  รวมรายได้ 132.10 256.10 1,787.79 466.26 612.38
  ต้นทุนขาย 46.92 43.38 517.82 127.77 152.23
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 37.67 58.15 106.31 60.96 56.45
  รวมค่าใช้จ่าย 164.71 207.89 867.59 421.97 228.67
  EBITDA -29.33 51.36 923.84 48.25 387.74
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 3.28 3.15 3.65 3.97 4.03
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -32.61 48.21 920.19 44.28 383.71
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -29.26 24.91 736.48 4.56 339.59
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.00 0.00 0.13 0.00 0.06
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -11.51 149.31 988.60 340.16 -30.05
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 25.54 98.78 66.18 -700.45 -150.08
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -412.62 -225.04 -486.81 101.34 -295.52
  เงินสดสุทธิ -398.60 23.06 567.97 -258.96 -475.65
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 32.67 2.14 3.03 2.63
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 31.68 -5.02 31.94 0.20
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 32.74 -3.34 29.69 1.62
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.04 0.30 0.34 0.27
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.65 0.11 0.58 0.17
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) -12.17 69.91 46.97 55.38
  EBIT Margin (%) -24.69 18.82 51.47 9.50
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -22.15 9.73 41.19 0.98

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -70.98 -44.61 241.04 -39.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 8.16 -3.44 305.27 -16.07
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -48.42 -38.22 283.43 -23.86
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -20.77 -9.82 105.60 84.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -81.35 16,034.11 -98.66

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.79 0.77 10.09 1.44
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 30.95 475.31 36.18 253.53
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 27.25 7.35 5.08 6.74
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 13.39 49.67 71.86 54.19
  วงจรเงินสด (วัน) 17.56 425.64 -35.68 199.34


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ BROOK-W5

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น