สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BROOK บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.77 1.04 / 0.36 388.89 2.26 1,031.66 6,355.03 6,638.82 -48.22 113.91
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ต.ค. 2564 17:47   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
15 ต.ค. 2564 06:41   สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไขปรับปรุง)
15 ต.ค. 2564 06:40   เลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (กำหนดวันใหม่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
11 ต.ค. 2564 06:33   หุ้นเพิ่มทุนของ BROOK เริ่มซื้อขายวันที่ 12 ตุลาคม 2564
30 ก.ย. 2564 18:36   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BROOK-W7 (F53-5)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 26, 10/190-193 ซอยสุขุมวิท13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2168-7100
เบอร์โทรสาร 0-2168-7111-2
URL www.brookergroup.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 12/09/2544
ราคา IPO (บาท) 8.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลวิชั่น จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.125 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.50 : ใหม่ 0.125 @ 13/05/2558

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ธุรกิจการเงิน / ธุรกิจการเงิน

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่องค์กรชั้นนำของภาครัฐบาลและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2564 11 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.38% 4,923 43.10% 3,986
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 11.21% (ณ วันที่ 21/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.52% (ณ วันที่ 21/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 10.00 7.62 9.92
  20 วัน 11.59 5.72 10.77
  60 วัน 26.23 11.71 13.30
  120 วัน 46.40 35.93 23.75
  YTD 104.96 19.84 23.16
  P/E (X) 388.89 N/A 58.65
  P/BV (X) 2.26 2.62 2.91
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.53 3.33 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 ต.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วรุฒ บูลกุล 1,687,213,842 20.51
  2. น.ส. วรินทร บูลกุล 1,291,717,284 15.70
  3. นาย วริศ บูลกุล 1,270,077,872 15.44
  4. BANK OF SINGAPORE LIMITED 424,749,235 5.16
  5. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 385,000,000 4.68
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 200,371,800 2.44
  7. นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์ 102,074,998 1.24
  8. นาง อุทัยวรรณ เสวีกุล 70,000,000 0.85
  9. นาย ปกรณ์ อัศวพิศาลบูลย์ 68,000,000 0.83
  10. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG 56,743,200 0.69

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ชาญ บูลกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร / รองประธานคณะกรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ
  3. นาย พงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ กรรมการ
  4. นาย เอนก กมลเนตร กรรมการ
  5. นาย กิรินทร์ นฤหล้า กรรมการ
  6. นาย วรุฒ บูลกุล กรรมการ
  7. นาย วริศ บูลกุล กรรมการ
  8. นาย ปีเตอร์ เวลดัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาง พรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 8,253.28  6,640.44  5,639.62 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,355.03  2,656.18  2,425.04 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.77  0.38  0.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.41  0.36  0.34 
  P/BV (X) 2.26  1.10  1.28 
  P/E (X) 388.89  3.89  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 351.11  16.80  8.40 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 99.11  1.70  0.95 
  Beta 0.64  0.48  0.79 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 104.96  -6.98  0.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.23  15.23  9.30 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 19.75  0.60  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.015 บาท 15 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  - 0.015 บาท 30 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  - 0.015 บาท 09 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  - 0.02 บาท 10 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.03 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.02 บาท 12 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.02 บาท 04 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.02 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นางสาว ดรณี สมกำเนิด/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นางสาว จารุณี น่วมแม่/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นาย ศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นางสาว เยาวลักษณ์ สมประเสริฐ/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 400.66 410.05 150.22 722.37 170.71
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 143.15 11.69 13.42 69.43 383.20
  สินค้าคงเหลือ 760.66 - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,814.61 2,184.55 1,891.06 2,422.00 1,446.53
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 34.12 33.99 31.85 30.43 33.88
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 678.56 728.81 674.79 1,011.80 1,318.67
  รวมสินทรัพย์ 3,493.17 2,913.36 2,565.85 3,433.80 2,765.20
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 500.00 100.00 - 350.00 500.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 23.38 149.50 38.80 281.17 27.15
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 555.57 267.64 49.14 800.55 550.21
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 56.36 42.57 46.94 60.04 25.65
  รวมหนี้สิน 611.93 310.21 96.08 860.59 575.86
  ทุนจดทะเบียน 1,489.32 880.88 880.88 880.88 705.92
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 853.49 745.98 830.05 704.95 704.70
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 289.18 186.17 270.25 145.14 144.89
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,147.92 1,468.58 1,338.00 1,686.19 1,288.05
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 518.13 130.64 -41.12 -38.53 -23.24
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,808.71 2,531.36 2,397.18 2,497.76 2,114.40
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 72.53 71.78 72.59 75.45 74.94
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 316.72 20.70 52.06 976.50 286.33
  รายได้อื่น 57.98 32.78 4.88 9.76 0.14
  รวมรายได้ 403.74 85.39 118.68 1,125.82 424.16
  ต้นทุน 26.75 33.65 79.92 517.82 127.77
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 57.99 47.45 54.51 106.31 60.96
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 454.26 81.10 134.43 624.13 184.33
  EBITDA -48.22 -39.75 66.75 923.84 48.25
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 2.30 2.09 4.47 3.65 3.97
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -50.52 -41.84 62.28 920.19 44.28
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -85.46 -38.58 63.22 736.48 4.56
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 -0.01 0.01 0.13 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -758.13 33.41 -117.31 988.60 340.16
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 6.67 -167.92 58.95 66.18 -700.45
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 994.40 -180.25 -510.36 -486.81 101.34
  เงินสดสุทธิ 242.95 -314.75 -568.71 567.97 -258.96
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.07 8.16 38.48 3.03
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.61 26.07 2.58 31.94
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.67 26.74 2.08 29.69
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.21 0.12 0.04 0.33
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.14 0.36 0.04 0.36
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 91.55 -62.51 -53.52 46.97
  EBIT Margin (%) -12.51 -49.00 52.48 81.74
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -21.18 -49.48 50.86 65.46

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  25 มิ.ย. 2564 XR 1,365,576,042 8,193,456,249 0.125

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 1,429.83 -83.46 -94.67 241.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -20.50 17.12 -84.57 305.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 372.82 -58.05 -89.46 165.43
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 460.15 16.78 -78.46 238.60
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A -91.42 16,034.11

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.33 7.72 1.26 4.31
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 43.84 47.28 290.45 84.59
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.19 N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,901.05 - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.97 6.23 0.50 3.36
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 374.86 58.59 730.67 108.66
  วงจรเงินสด (วัน) 1,570.02 -11.31 -440.21 -24.07


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 16 เม.ย. 2564
  Cash Balance 25 ต.ค. 2564 - 03 ธ.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ BROOK-W5, BROOK-W6, BROOK-W7

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้