สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BR บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.28 2.48 / 1.00 N/A 0.51 4,567.23 2,082.66 8,817.33 148.22 4,164.93
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ธ.ค. 2563 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2563
15 ธ.ค. 2563 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2563
25 พ.ย. 2563 12:35   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
13 พ.ย. 2563 08:19   การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
12 พ.ย. 2563 17:06   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 18/1 ม.12 ถ.สายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-3280
เบอร์โทรสาร 0-2337-3293
URL www.br-brgroup.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 16/07/1984 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/07/2558
ราคา IPO (บาท) 8.80 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 5.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นผู้นำในธุรกิจผลิตอาหารจากเนื้อเป็ดแบบครบวงจร โดยดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตอาหารจากเนื้อเป็ดที่มีคุณภาพในระดับพรีเมี่ยม และจำแนกธุรกิจของกลุ่มบริษัทออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พันธุ์เป็ด 3) ธุรกิจโรงฟักไข่เป็ด 4) ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อ และ 5) ธุรกิจโรงงานชำแหละและแปรรูปเนื้อเป็ด เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพร้อมปรุง และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปปรุงสุกจากเนื้อเป็ด รวมถึงผลพลอยได้อื่นๆ โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง กลุ่มบริษัทมีฐานการผลิตแบบครบวงจรทั้งในประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 เม.ย. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  52.81% 4,470 55.26% 5,119
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.70% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.32% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.72 -2.62 -1.17
  20 วัน -0.87 -7.12 -1.88
  60 วัน 32.56 16.48 7.13
  120 วัน 20.63 15.58 7.72
  YTD - -7.14 -3.48
  P/E (X) N/A 26.79 29.96
  P/BV (X) 0.51 2.10 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.08 0.70 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 เม.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด 230,035,086 25.18
  2. นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 77,047,000 8.43
  3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 59,236,902 6.48
  4. BLACK RIVER CAPITAL PARTNERS FOOD FUND HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD. 49,742,600 5.45
  5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 32,068,500 3.51
  6. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 18,139,700 1.99
  7. นาย สัจจา กาญจนวริทธิ์ 12,200,000 1.34
  8. น.ส. ชนาทิพย์ โภควนิช 10,950,000 1.20
  9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 9,406,400 1.03
  10. นาย โชติ โภควนิช 8,942,776 0.98

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย โจเซฟ สุเชาว์วณิช ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. นาย เคิร์ดจอง ทอมาเซ่น รองประธานกรรมการ
  3. นาง โรซานน่า สุเชาว์วณิช รองประธานกรรมการ
  4. นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิรท์เซน กรรมการ
  5. นาง ณัฐพร เหลืองสุวรรณ กรรมการ
  6. นาย คุณากร เมฆใจดี กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  7. นาง พรพรรณ บุญชัยศรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาง ภรณี ภัทรานวัช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 913.45  913.45  913.45 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,082.66  2,082.66  2,247.08 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.28  2.28  2.46 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.43  4.43  4.82 
  P/BV (X) 0.51  0.51  0.51 
  P/E (X) N/A  N/A  5,723.59 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.71  39.97  27.02 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.24  3.09  3.35 
  Beta 0.70  0.73  0.72 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -7.32  -36.27 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  4.47 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  256.12 
  นโยบายเงินปันผล อัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่น ๆ (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.11 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.40 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย กฤษดา เลิศวนา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 281.02 238.85 222.98 534.21 297.43
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 482.36 607.18 629.94 676.59 801.67
  สินค้าคงเหลือ 1,636.95 1,557.76 1,521.47 1,644.40 1,244.26
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,477.32 2,528.35 2,497.82 2,997.63 2,460.30
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5,272.22 4,704.08 5,018.85 3,986.66 3,373.80
  รวมสินทรัพย์ 11,060.15 10,629.50 10,694.33 10,351.42 9,229.52
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3,404.95 2,358.17 2,748.67 2,404.19 1,326.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 481.54 439.88 491.85 498.55 484.06
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 648.91 693.80 703.13 549.64 444.00
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,622.43 3,537.69 3,997.51 3,526.96 2,367.06
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,397.63 2,693.55 2,521.10 2,203.48 2,025.09
  รวมหนี้สิน 7,020.06 6,231.24 6,518.61 5,730.44 4,392.16
  ทุนจดทะเบียน 4,569.64 4,569.64 4,569.64 4,569.64 4,569.64
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 4,567.23 4,567.23 4,567.23 4,567.23 4,567.23
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3,833.96 3,833.96 3,833.96 3,833.96 3,833.96
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -7,431.24 -7,431.24 -7,431.24 -7,431.24 -7,431.06
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,111.63 3,516.28 3,292.25 3,669.01 3,858.34
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 2.00 2.00 2.00 - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,044.47 4,399.87 4,177.75 4,619.39 4,833.95
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -4.38 -1.61 -2.03 1.59 3.42
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 4,341.39 5,644.85 7,568.29 8,136.40 8,829.45
  รายได้อื่น 10.62 25.02 35.26 44.29 46.53
  รวมรายได้ 4,352.01 5,669.87 7,603.55 8,180.69 8,877.73
  ต้นทุนขาย 3,771.36 4,884.14 6,601.83 6,774.25 7,208.22
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 665.83 759.62 1,008.56 1,055.57 930.88
  รวมค่าใช้จ่าย 4,444.74 5,659.90 7,817.96 7,861.03 8,139.10
  EBITDA 148.22 212.00 65.90 580.31 975.83
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 240.95 202.03 280.31 260.65 237.20
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -92.73 9.97 -214.41 319.66 738.63
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -158.55 -55.68 -274.75 191.30 553.95
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.17 -0.06 -0.30 0.21 0.61
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 55.40 191.37 272.86 153.85 1,058.71
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -392.79 -988.69 -1,300.55 -870.16 -1,271.19
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 390.58 514.87 731.67 960.69 -39.56
  เงินสดสุทธิ 53.20 -282.45 -296.03 244.38 -252.04
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.54 0.71 0.62 0.85
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -8.94 0.01 -6.25 4.05
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -2.92 0.78 -2.04 3.27
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.74 1.42 1.56 1.24
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.58 0.75 0.72 0.84
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 13.13 13.48 12.77 16.74
  EBIT Margin (%) -2.13 0.18 -2.82 3.91
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -3.64 -0.98 -3.61 2.34

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -23.09 -7.36 -6.98 -7.85
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -22.78 -2.72 -2.55 -6.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -23.24 -7.56 -7.05 -7.85
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -21.47 -3.82 -0.55 -3.42
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A -65.47

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.50 11.70 11.59 11.01
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 31.74 31.19 31.51 33.16
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.44 4.19 4.17 4.69
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 106.22 87.03 87.52 77.82
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 11.91 14.07 13.33 13.79
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 30.64 25.94 27.38 26.47
  วงจรเงินสด (วัน) 107.32 92.27 91.64 84.51


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น