สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BPP บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50 / SETCLMV
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
24.10 31.50 / 22.20 20.27 1.80 30,510.22 73,529.62 82,364.80 2,875.59 17.52
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
31 ส.ค. 2561 12:55   แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
16 ส.ค. 2561 08:29   การเผยแพร่เอกสารนำเสนอผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2561 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
10 ส.ค. 2561 19:04   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)
10 ส.ค. 2561 18:31   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2561 18:31   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2007-6000
เบอร์โทรสาร 0-2007-6060
URL www.banpupower.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1996 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/10/2559
ราคา IPO (บาท) 21.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันมีรายได้หลักมาจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (Conventional power generation) และได้มีการขยายการลงทุนไปยังโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable power generation) โดยลงทุนในโรงไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบและในหลายประเทศ เช่น ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  21.27% 17,522 21.20% 23,345
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.47% (ณ วันที่ 18/10/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.41% (ณ วันที่ 18/10/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.82 1.21 -0.58
  20 วัน -4.55 -1.35 -1.07
  60 วัน 0.84 -4.29 -1.98
  120 วัน 0.42 2.48 5.71
  YTD -5.49 -9.85 -1.51
  P/E (X) 20.27 13.15 16.65
  P/BV (X) 1.80 1.75 1.92
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.04 0.33 0.45

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 ก.ย. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 2,397,199,497 78.57
  2. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 47,489,500 1.56
  3. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 43,692,400 1.43
  4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 20,426,400 0.67
  5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 17,692,250 0.58

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย สุธี สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย วรวุฒิ ลีนานนท์ กรรมการ
  4. นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
  5. นาง สมฤดี ชัยมงคล กรรมการ
  6. นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการ
  7. นาย ระวิ คอศิริ กรรมการ
  8. นาย หยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ต.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,051.02  3,048.36  3,045.69 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 73,529.62  77,733.05  74,314.88 
  ราคา (บาท/หุ้น) 24.10  25.50  24.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 13.38  12.64  N/A 
  P/BV (X) 1.80  2.02 
  P/E (X) 20.27  16.14  18.04 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 24.00  56.62  52.48 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 93.66  189.01  964.36 
  Beta 1.09  1.30 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.49  4.51  16.19 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.49  0.98  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.50  0.16 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.30 บาท 26 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.30 บาท 26 เม.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.30 บาท 27 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.25 บาท 26 เม.ย. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พงทวี รัตนะโกเศศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 1,050.49 692.13 1,129.20 1,152.78 1,159.61
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,266.63 1,022.28 1,210.50 1,028.48 1,169.88
  สินค้าคงเหลือ 358.49 451.57 489.06 487.36 408.16
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,349.49 3,411.58 4,345.45 5,805.96 6,314.76
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 12,222.97 11,504.06 11,993.46 8,443.23 5,912.99
  รวมสินทรัพย์ 50,711.82 46,084.01 47,697.65 42,962.86 29,199.83
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3,064.04 1,240.31 2,323.60 2,435.30 449.62
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 564.02 571.40 589.20 393.76 203.45
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 695.40 67.96 347.61 53.75 39.70
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,852.63 3,832.61 5,192.40 4,832.42 17,475.60
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,234.58 2,750.72 2,720.43 249.44 254.61
  รวมหนี้สิน 9,087.21 6,583.32 7,912.83 5,081.85 17,730.21
  ทุนจดทะเบียน 31,044.92 30,956.92 31,044.92 30,956.92 19,956.92
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 30,510.22 30,456.92 30,483.55 30,456.92 12,972.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 7,231.39 7,157.23 7,192.11 7,157.23 307.85
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -1,950.38 -1,978.58 -1,955.65 -1,978.58 -1,978.58
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 6,983.57 5,185.73 5,543.03 3,064.11 544.13
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 40,826.15 38,774.70 39,006.28 37,171.16 10,845.20
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 798.46 725.98 778.54 709.84 624.42
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 3,404.41 3,212.32 6,419.28 5,541.65 5,653.01
  รายได้อื่น 268.03 394.97 741.36 759.00 564.01
  รวมรายได้ 6,711.37 6,097.96 10,842.88 9,813.83 8,112.21
  ต้นทุนขาย 2,674.12 2,418.36 4,879.36 3,604.68 3,586.26
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 562.72 498.73 1,169.04 1,100.69 826.14
  รวมค่าใช้จ่าย 4,137.53 2,941.68 6,133.25 4,726.62 4,413.12
  EBITDA 2,875.59 3,394.50 5,219.56 5,515.43 4,245.33
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 301.75 238.22 509.93 428.22 546.24
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 2,573.84 3,156.28 4,709.63 5,087.21 3,699.09
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,355.81 2,882.95 4,154.63 4,138.13 2,074.61
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.77 0.95 1.36 1.74 2.46
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -969.79 -117.24 602.39 1,094.91 2,351.03
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 185.45 -940.88 -1,663.57 -10,162.05 -6,036.69
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 706.13 605.02 1,060.63 9,098.91 4,063.42
  เงินสดสุทธิ -78.21 -453.10 -0.55 31.76 377.75
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.57 0.89 0.84 1.20
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.11 14.28 10.91 17.24
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.53 12.14 10.39 14.10
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.22 0.17 0.20 0.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.24 0.25 0.24 0.27
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.45 24.72 23.99 34.95
  EBIT Margin (%) 38.35 51.76 43.44 51.84
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 35.10 47.28 38.32 42.17

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 5.98 N/A 15.84 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 10.58 N/A 35.36 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 10.06 N/A 10.49 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 40.65 N/A 29.76 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -18.28 N/A 0.40 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.78 5.78 5.73 5.04
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 63.18 63.15 63.65 72.40
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 12.68 11.03 9.99 8.05
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 28.79 33.10 36.52 45.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.05 9.93 9.93 12.07
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 40.35 36.78 36.76 30.24
  วงจรเงินสด (วัน) 51.62 59.47 63.41 87.50


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  H 06 มี.ค. 2561 06 มี.ค. 2561

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น