สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BOFFICE ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
8.95 11.40 / 7.85 - 0.89 6,734.71 6,603.96
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
04 ต.ค. 2564 08:21   แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ครั้งที่ 8 (แก้ไข)
01 ต.ค. 2564 17:59   การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BOFFICE
01 ต.ค. 2564 17:42   แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ครั้งที่ 8
11 ส.ค. 2564 20:09   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
11 ส.ค. 2564 20:09   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ภิรัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่ 591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2261-0170
เบอร์โทรสาร 0-2261-0170
URL www.bofficereit.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/01/2018 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/01/2561
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • พาร์ 9.1272 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.3129 : ใหม่ 9.1272 @ 06/10/2564

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 26 ปี 9 เดือน นับแต่วันที่จดทะเบียนการเช่า ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนการเช่า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2564 06 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  67.68% 1,219 71.68% 776
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.07% (ณ วันที่ 15/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 15/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.29 1.21 2.00
  20 วัน 10.49 8.31 9.80
  60 วัน 1.70 1.46 -2.41
  120 วัน -5.79 -9.40 -11.38
  YTD -19.37 -20.25 -28.67
  P/E (X) - N/A 20.94
  P/BV (X) 0.89 1.10 1.76
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.02 1.67

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด 147,485,700 19.99
  2. สำนักงานประกันสังคม 50,758,800 6.88
  3. กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 40,585,989 5.50
  4. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 37,994,893 5.15
  5. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 32,623,800 4.42
  6. นาง ประพีร์ บุรี 30,117,856 4.08
  7. ธนาคาร ออมสิน 29,934,900 4.06
  8. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 27,940,200 3.79
  9. นาย ประสาน ภิรัช บุรี 26,414,686 3.58
  10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 24,553,600 3.33

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 737.87  737.87  515.31 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,603.96  8,190.38  8,605.68 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.95  11.10  16.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.01  10.52  9.78 
  P/BV (X) 0.89  1.05  1.71 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.26  10.47  11.66 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.50  3.40  3.78 
  Beta 0.35  0.24  0.12 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 10.02  (ข้อมูล ณ วันที่ 15/10/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -19.37  -33.53  32.54 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.40  4.28  0.79 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.1704 บาท 25 มี.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.1512 บาท 17 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 มี.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.2497 บาท 09 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 29 ก.พ. 2563 0.1104 บาท 10 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.1961 บาท 16 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.1632 บาท 12 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.1698 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.1519 บาท 06 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (15/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 71.84 100.20 52.93 53.22 30.02
  เงินลงทุน 9,985.36 6,789.55 10,354.97 6,772.28 6,734.28
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 16.49 15.01 10.65 27.64 12.78
  รวมสินทรัพย์ 10,111.16 7,009.95 10,511.97 6,963.66 6,893.44
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 52.82 22.99 55.32 41.02 60.64
  หนี้สินระยะยาว 2,414.96 - - - -
  หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - - -
  รวมหนี้สิน 2,721.21 1,908.63 2,725.75 1,913.92 1,919.65
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 6,871.73 4,873.44 6,978.28 4,873.44 4,974.03
  กำไร (ขาดทุน)สะสม -55.95 227.88 233.76 176.30 -0.23
  สินทรัพย์สุทธิ 7,389.96 5,101.32 7,786.22 5,049.74 4,973.80
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 10.02 9.90 10.55 9.80 9.65
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (15/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากเงินลงทุน 445.08 319.21 723.53 643.44 570.82
  รายได้อื่น - - - - -
  รวมรายได้ 445.08 319.21 723.53 643.44 570.82
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 13.42 - - - 7.67
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5.87 12.80 30.60 25.79 17.33
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 31.55 22.63 51.09 34.05 26.75
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 59.96 42.15 105.34 119.69 106.75
  รวมค่าใช้จ่าย 162.07 125.62 279.60 276.65 252.10
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 283.00 193.59 443.93 366.79 318.73
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (15/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 276.32 234.28 -2,928.83 440.70 -6,518.32
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -257.42 -187.30 2,928.55 -417.51 6,548.35
  เงินสดสุทธิ 18.90 46.98 -0.28 23.19 30.02
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.64 0.61 0.61 0.57
  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.27 0.27 0.26 0.27

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  17 ส.ค. 2563 PO 41,091,062 737,872,074 9.4573
  07 ส.ค. 2563 PO 181,471,012 696,781,012 9.4573

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) 42.57 -2.39 42.42 -0.30
  อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) 44.24 0.17 50.95 1.02


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้