สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BMSCITH กองทุนเปิด BCAP MSCI THAILAND ETF
SET
CG Report:   -
ราคา(บาท) เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
11.97   -0.05 N/A
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562  


นโยบายการลงทุน
กกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (MSCI Thailand ex Foreign Board Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิด BCAP MSCI THAILAND ETF
รหัสหลักทรัพย์สากล Local: TH6861010002
ตลาด SET
ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
วันจดทะเบียน ตลท. 07 มิ.ย. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 200,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง MSCI Thailand ex Foreign Board Index
ราคา IPO (บาท) 10.10
ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
ที่อยู่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 23 โซนซี สีลม บางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2618-1599
เบอร์โทรสาร 0-2618-1597
URL www.bcap.co.th
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมรวม(ต่อปี) 0.00%
จำนวนหน่วยลงทุน 1,000,000

อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
  1M 3M 6M 1Y YTD
BMSCITH -1.07 -5.08 -6.04 -13.07 +1.10
ดัชนีอ้างอิง N/A N/A N/A N/A N/A
* MSCI Thailand ex Foreign Board Index

ข้อมูลสถิติ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย(บาท) 11.98 (15/01/2562)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(ล้านบาท) 1,281.66 (15/01/2562)
ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 14.26 (27/02/2561)
ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 11.72 (27/12/2561)
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 5.01  
อัตราหมุนเวียนปริมาณซื้อขาย(YTD)(%) 2.44  
มูลค่าซื้อขายต่อวัน(ล้านบาท) 10.00  

อัตราผลตอบแทน
  YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.10  -10.03  21.63 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.01  5.07  N/A 
นโยบายเงินปันผล นโยบายให้จ่ายเงินปันผล

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 ก.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 14,596,000 16.22
2. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 6,000,000 6.67
3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฟรีลี่ เอสเอเอ) 6,000,000 6.67
4. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,188,900 5.77
5. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โพลิซี) 1,979,600 2.20
6. น.ส. รภัทภร ตรงวงศา 1,330,000 1.48
7. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 1,110,600 1.23
8. นาย โอภาส ทรงเวชเกษม 1,000,000 1.11
9. น.ส. สาธิตา อุทัยศรี โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด 872,900 0.97
10. นาย ทองใหญ่ จันทนวัลย์ 700,100 0.78

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
02 มิ.ย. 2559 - 31 พ.ค. 2560 0.30 บาท 16 ส.ค. 2561 เงินปันผล
01 มิ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2561 0.30 บาท 16 ส.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/5
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2561 
(01/06/60 
-31/05/61) 
2560 
(02/06/59 
-31/05/60) 
เงินลงทุน - สุทธิ 1,109.06 1,006.54
เงินสด 4.55 4.96
ลูกหนี้ 14.99 0.06
รวมสินทรัพย์ 1,129.59 1,012.89
เจ้าหนี้ 15.14 -
เงินมัดจำการเช่าและบริการ - -
รวมหนี้สิน 20.24 6.23
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 830.00 890.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม 302.91 138.31
สินทรัพย์สุทธิ 1,109.35 1,006.67
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 13.37 11.31
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2561 
(01/06/60 
-31/05/61) 
2560 
(02/06/59 
-31/05/60) 
รายได้จากเงินลงทุน 29.09 32.27
รายได้อื่น - -
รวมรายได้ 29.09 32.27
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4.37 4.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.27 0.29
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2.18 1.86
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - -
รวมค่าใช้จ่าย 7.02 6.92
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 22.07 25.36
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2561 
(01/06/60 
-31/05/61) 
2560 
(02/06/59 
-31/05/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -0.79 5.12
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 0.38 -0.16
เงินสดสุทธิ -0.41 4.96
เพิ่มเติม
หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น