สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BLISS บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET
CG Report:   -
NC 22 พ.ย. 2554
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.14 - - - 3,437.60 - - -673.29 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 ต.ค. 2563 18:15   ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
10 ก.ย. 2563 12:32   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (เพิ่มเติม)
21 ส.ค. 2563 18:40   แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
14 ส.ค. 2563 18:27   แต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (เพิ่ม Form24-1 ภาษไทย)
13 ส.ค. 2563 20:44   แจ้งการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร -
URL www.blisstel.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/03/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/12/2547
ราคา IPO (บาท) 6.20 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.10 : ใหม่ 0.50 @ 24/05/2559

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคม รวมถึงงานโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งให้บริการทั้งด้าน Software และ Hardware

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  79.05% 3,992 91.74% 5,154
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.54% (ณ วันที่ 21/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.36% (ณ วันที่ 21/10/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย อัฐ ทองแตง 620,000,000 9.02
  2. น.ส. วิอร ทองแตง 440,000,000 6.40
  3. นาย อิทธิ ทองแตง 295,400,000 4.30
  4. นาย ประยุทธ หอสว่างวงศ์ 281,016,100 4.09
  5. นาย มนตรี เล็กวิจิตรธาดา 265,000,000 3.85
  6. น.ส. กนานุช เล็กวิจิตร 249,117,815 3.62
  7. นาง รัชนีกร จินตกานนท์ 200,000,000 2.91
  8. นาย อติคุณ ทองแตง 180,000,000 2.62
  9. นาง อนงค์ เจียรศิริกุล 106,240,000 1.55
  10. นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์ 100,000,000 1.45

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อานุภาพ จามิกรณ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาง เพชรัตน์ ทองแตง กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย อิทธิ ทองแตง กรรมการ
  4. นาย ธนบูลย์ ทองแตง กรรมการ
  5. นาย อดิศักดิ์ เทพอาสน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาง พรภัทร์ วิฑูรชาติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย พินิจ วุฒิพันธุ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ต.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 6,875.20  6,875.20  6,875.20 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.14  0.14  0.02 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.11  0.24  0.23 
  P/BV (X)
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  45.14  N/A 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.87 
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  460.00  0.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 6.63 77.60 14.52 276.91 377.13
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 343.48 204.16 244.42 63.73 189.10
  สินค้าคงเหลือ 94.33 29.24 165.40 0.12 0.59
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,680.25 907.46 1,664.33 731.64 793.59
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 8.60 6.68 8.87 6.66 9.03
  รวมสินทรัพย์ 2,025.22 2,049.92 2,404.37 1,799.39 1,812.07
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 205.92 - 123.06 - 0.25
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 733.07 296.98 658.21 95.36 65.32
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 13.08 0.78 0.85 1.57 0.98
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,252.64 395.52 962.26 161.89 161.77
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 29.73 4.26 3.01 1.47 2.03
  รวมหนี้สิน 1,282.37 399.78 965.27 163.36 163.80
  ทุนจดทะเบียน 3,781.30 3,781.30 3,781.30 3,781.30 3,781.30
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,437.60 3,437.60 3,437.60 3,437.60 3,437.60
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -1,426.44 -1,426.44 -1,426.44 -1,426.44 -1,426.44
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,268.32 -361.02 -572.07 -375.13 -362.90
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 742.85 1,650.15 1,439.10 1,636.03 1,648.27
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 436.09 416.38 1,101.90 263.62 383.05
  รายได้อื่น 8.57 12.04 24.12 79.44 102.92
  รวมรายได้ 444.66 428.42 1,126.02 382.81 492.11
  ต้นทุนขาย 423.25 351.78 967.01 219.18 347.77
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 49.87 45.40 102.56 89.96 110.80
  รวมค่าใช้จ่าย 1,127.37 413.63 1,313.31 309.14 534.87
  EBITDA -673.29 16.84 -182.97 78.72 -35.57
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 9.41 2.04 4.32 5.05 7.19
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -682.70 14.80 -187.29 73.67 -42.76
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -696.25 14.12 -195.91 73.03 -45.70
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.10 0.00 -0.03 0.01 -0.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -136.87 -106.94 -468.40 184.17 -178.20
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 15.46 -92.18 88.51 -282.73 -444.88
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 113.52 -0.19 117.49 -1.66 -1.41
  เงินสดสุทธิ -7.88 -199.31 -262.39 -100.22 -624.49
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.34 2.29 1.73 4.52
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -75.74 2.61 -12.74 4.45
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -43.42 2.24 -8.91 4.08
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.73 0.24 0.67 0.10
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.56 0.32 0.54 0.21
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 2.94 15.52 12.24 16.86
  EBIT Margin (%) -153.53 3.45 -16.63 19.25
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -156.58 3.29 -17.40 19.08

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 4.73 251.54 317.99 -31.18
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 20.32 292.90 341.19 -36.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 3.79 141.83 194.15 -22.21
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 172.56 212.18 324.83 -42.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -67.58 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.10 4.41 7.15 2.09
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 89.11 82.80 51.04 175.03
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 16.81 32.59 11.68 624.86
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 21.72 11.20 31.24 0.58
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.02 2.46 2.57 2.73
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 181.02 148.32 142.22 133.79
  วงจรเงินสด (วัน) -70.19 -54.32 -59.94 41.82


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 01 มี.ค. 2555 -
  NP 19 ม.ค. 2554 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น