สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BLAND บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.03 1.50 / 0.69 24.33 0.39 17,374.40 17,895.63 31,262.27 -199.79 11.01
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ก.ย. 2563 19:06   แจ้งการสิ้นสุดของโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ครั้งที่ 4
15 ก.ย. 2563 19:07   รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 15 กันยายน 2563
03 ก.ย. 2563 17:29   รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 3 กันยายน 2563
02 ก.ย. 2563 18:02   รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 2 กันยายน 2563
01 ก.ย. 2563 18:27   รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ คอนโดมิเนียม อุตสาหกรรม นิวเจนีวา ชั้น 10, 47/569-576 หมู่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2504-4940-49
เบอร์โทรสาร -
URL www.bangkokland.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/4/1973 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/02/2535
ราคา IPO (บาท) 90.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 11/11/2546

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ธุรกิจอื่นของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยธุรกิจค้าปลีก การให้บริการดูแลและบริหารอาคาร ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และให้บริการและบริหารศูนย์นิทรรศการเอนกประสงค์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มิ.ย. 2563 20 มิ.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  72.03% 21,777 67.37% 23,084
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 12.16% (ณ วันที่ 25/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  6.18% (ณ วันที่ 25/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.00 5.18 6.59
  20 วัน 4.04 10.60 9.98
  60 วัน -1.90 5.94 4.47
  120 วัน 32.05 12.21 14.56
  YTD -22.56 8.96 -1.72
  P/E (X) 24.33 13.18 21.34
  P/BV (X) 0.39 1.05 1.40
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.08 0.10 0.86

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย อนันต์ กาญจนพาสน์ 4,605,756,460 26.51
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,060,892,260 6.11
  3. MR. Jean-Marie Verbrugghe 447,080,000 2.57
  4. นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล 429,345,680 2.47
  5. กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ 403,987,400 2.33
  6. นาย จิรวุฒิ คุวานันท์ 374,796,700 2.16
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 334,987,604 1.93
  8. BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED 212,096,990 1.22
  9. นาย สมิทธิ์ กาญจนพาสน์ 179,501,065 1.03
  10. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 170,000,000 0.98

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ซุยฮัง กาญจนพาสน์ รองประธานกรรมการ
  2. นาย ซุยพาง กาญจนพาสน์ รองประธานกรรมการ
  3. นาย บุรินทร์ วงศ์สงวน กรรมการ
  4. นาย ประสาน ฮกชุน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นาย ศุภวัฒน์ สายเชื้อ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ
  8. นาย จักรพันธ์ พนมอุปถัมภ์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 17,374.40  17,374.40  18,596.57 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 17,895.63  23,107.95  28,080.82 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.03  1.33  1.51 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.61  2.61  2.57 
  P/BV (X) 0.39  0.51  0.59 
  P/E (X) 24.33  13.99  26.21 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 22.47  23.28  71.53 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 23.26  27.05  102.71 
  Beta 0.96  0.72  0.48 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -22.56  -11.92  -15.64 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.83  6.77  6.18 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.42  0.95  1.62 
  นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักภาษี และเงินสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563 0.02 บาท 17 ส.ค. 2563 เงินปันผล
  - 0.04 บาท 13 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 0.09 บาท 15 ส.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561 0.09 บาท 17 ส.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2021)
  นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/03
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/04/63 
  -30/06/63) 
  3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  เงินสด 3,937.41 4,359.82 3,571.97 4,389.57 3,739.38
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 174.07 992.30 208.78 842.88 3,845.22
  สินค้าคงเหลือ 1,543.22 4,114.27 1,551.73 4,092.00 2,910.01
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,396.26 10,643.67 7,904.28 10,659.74 13,002.23
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 15,016.27 15,342.86 15,133.79 15,405.10 14,869.21
  รวมสินทรัพย์ 62,687.32 64,278.52 63,224.35 64,237.11 65,674.97
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 804.14 1,351.58 936.39 1,483.86 1,674.69
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 11.04 2,004.75 4.75 2,004.75 4.75
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,428.43 3,921.73 1,551.95 4,038.08 2,258.33
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7,826.45 5,360.67 7,782.65 5,283.43 6,919.81
  รวมหนี้สิน 9,254.88 9,282.40 9,334.60 9,321.52 9,178.14
  ทุนจดทะเบียน 26,295.66 27,517.83 26,295.66 27,517.83 29,584.07
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 17,374.40 18,596.57 17,374.40 18,596.57 18,596.22
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,995.52 1,995.52 1,995.52 1,995.52 1,995.16
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 11,647.07 14,177.48 12,007.14 14,080.26 13,548.06
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 12.29 2,328.24 8.04 2,328.24 -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 45,383.27 46,898.94 45,766.85 46,822.05 48,159.55
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 8,049.17 8,097.17 8,122.89 8,093.54 8,337.27
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/04/63 
  -30/06/63) 
  3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  ยอดขายสุทธิ 170.72 1,049.68 7,310.72 6,828.61 8,473.65
  รายได้อื่น 35.30 131.24 1,927.90 2,138.49 1,665.96
  รวมรายได้ 206.02 1,180.92 9,238.62 8,967.10 10,139.61
  ต้นทุนขาย 135.50 422.27 4,541.60 3,823.09 5,589.31
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 435.04 421.12 1,762.37 1,706.55 1,813.21
  รวมค่าใช้จ่าย 570.53 843.39 6,419.90 5,635.79 7,516.60
  EBITDA -199.79 415.00 3,455.07 3,639.28 3,225.01
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 164.72 77.47 636.35 307.97 602.01
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -364.51 337.54 2,818.72 3,331.31 2,623.00
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -379.34 102.72 1,216.60 1,815.82 1,230.91
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.02 0.01 0.07 0.10 0.07
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/04/63 
  -30/06/63) 
  3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -301.77 12.61 3,859.21 5,775.77 3,588.99
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 743.09 138.00 -1,671.90 -452.54 -846.17
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -75.88 -180.35 -3,004.91 -4,673.05 -2,200.85
  เงินสดสุทธิ 365.45 -29.74 -817.60 650.18 541.98
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.18 2.71 5.09 2.64
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.59 3.76 2.63 3.82
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.33 5.06 4.42 5.13
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.20 0.20 0.20 0.20
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.13 0.12 0.14 0.14
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.63 59.77 37.88 44.01
  EBIT Margin (%) -176.93 28.58 30.51 37.15
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -184.13 8.70 13.17 20.25

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -83.74 -54.41 7.06 -19.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -67.91 -71.80 18.79 -31.60
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -82.55 -51.73 3.03 -11.56
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -32.35 -58.34 13.91 -25.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -36.54 -33.00 47.52

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.03 2.15 13.90 2.91
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 33.10 169.54 26.25 125.29
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.50 0.90 1.61 1.09
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 242.66 404.34 226.79 334.25
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.95 1.90 3.75 2.42
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 92.46 192.20 97.26 150.78
  วงจรเงินสด (วัน) 183.29 381.68 155.79 308.77


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น