สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
23.50 27.00 / 10.40 19.12 0.95 1,707.57 40,127.80
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ม.ค. 2564 17:19   แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
06 ม.ค. 2564 13:18   แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
17 พ.ย. 2563 17:10   แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติม
16 พ.ย. 2563 13:03   แจ้งย้ายสำนักงานใหญ่แห่งใหม่
12 พ.ย. 2563 13:54   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์โทรศัพท์ 0-2777-8000
เบอร์โทรสาร 0-2777-8899
URL www.bangkoklife.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1951 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/09/2552
ราคา IPO (บาท) 13.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตและบริการวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้าน โดยการประกันชีวิตเป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้น จะได้รับเงินตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยหรือผู้รับผลประโยชน์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มิ.ย. 2563 14 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  49.36% 10,676 49.36% 10,388
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 25.00% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.08% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.49 -0.96 -1.94
  20 วัน 7.80 5.70 6.70
  60 วัน 35.06 16.91 9.15
  120 วัน 34.29 24.80 19.91
  YTD 11.90 9.68 8.01
  P/E (X) 19.12 19.96 29.96
  P/BV (X) 0.95 1.42 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.15 0.17 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 413,396,200 24.21
  2. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 222,505,000 13.03
  3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 130,022,480 7.61
  4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 78,575,360 4.60
  5. นาย ชาตรี โสภณพนิช 63,967,204 3.75
  6. บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด 63,000,000 3.69
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 59,005,745 3.46
  8. บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 57,201,480 3.35
  9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 52,222,160 3.06
  10. นาย เชิดชู โสภณพนิช 45,294,014 2.65

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาง คมคาย ธูสรานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการอิสระ
  3. ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  4. นาง สาวิตรี รมยะรูป กรรมการ
  5. นาง ประไพวรรณ ลิมทรง กรรมการ
  6. นาย ยูอิชิ ฮอนด้า กรรมการ
  7. นาย โชน โสภณพนิช กรรมการ
  8. น.ส. ชลลดา โสภณพนิช กรรมการ
  9. นาย โคจิ อิชิบะ กรรมการ
  10. นาย เวทิศ อัศวมังคละ กรรมการ
  11. นาย คาซุยูกิ ไซโกะ กรรมการ
  12. นาย ชัย โสภณพนิช กรรมการ
  13. นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  14. นาย ประพันธ์ อัศวอารี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  15. น.ส. วราวรรณ เวชชสัสถ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,707.57  1,707.57  1,707.57 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 40,127.80  35,858.89  35,346.62 
  ราคา (บาท/หุ้น) 23.50  21.00  20.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 24.79  24.79  26.49 
  P/BV (X) 0.95  0.85  0.78 
  P/E (X) 19.12  17.09  7.49 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.66  33.15  15.00 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 172.76  41.05  25.51 
  Beta 0.92  0.93  1.14 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 11.90  1.45  -21.14 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.73  3.05  3.48 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.26  0.26  0.26 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.3208 บาท 13 ก.ค. 2563 เงินปันผล
  - 0.32 บาท 20 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  - 0.40 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  - 0.32 บาท 17 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  - 0.22 บาท 23 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย นันทวัฒน์ สำรวญหันต์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 9,122.01 9,571.16 13,441.88 9,825.59 3,975.79
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,914.26 1,391.94 1,425.70 1,333.67 1,314.55
  เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - - - - -
  เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 2,337.94 2,662.19 1,800.66 1,910.40 1,910.41
  รายได้จากการลงทุนค้างรับ 2,525.09 3,486.57 2,679.75 2,690.94 2,457.62
  รวมสินทรัพย์ 342,844.60 332,587.51 333,680.07 324,577.85 308,729.19
  เงินสำรองประกันภัย - - - - -
  เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย - - - - -
  เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - - - - -
  รวมหนี้สิน 300,475.31 287,316.35 289,419.62 286,069.69 269,964.43
  ทุนจดทะเบียน 1,708.00 1,708.00 1,708.00 1,708.00 1,708.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,707.57 1,707.57 1,707.57 1,707.57 1,707.57
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3,360.99 3,360.99 3,360.99 3,360.99 3,360.99
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 31,526.06 30,983.78 31,625.94 28,478.89 24,412.71
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 42,331.32 45,233.63 44,225.29 38,504.61 38,751.46
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 25,620.96 26,415.72 34,349.01 39,588.45 42,942.54
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 10,846.00 10,835.23 14,050.88 13,803.24 13,066.12
  รวมรายได้ 36,831.64 37,545.93 48,751.24 53,766.62 56,276.81
  รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันชีวิต 35,141.43 33,178.23 43,637.38 48,111.34 52,265.77
  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 1,154.52 1,228.82 1,636.43 1,770.55 1,737.24
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ 1,567.50 4,516.49 5,305.92 5,793.22 4,142.68
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,444.63 3,732.01 4,385.99 4,969.74 3,635.39
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.84 2.18 2.57 2.91 2.13
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -3,218.42 1,040.75 4,970.12 6,889.06 -7,607.69
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -560.87 -103.15 -158.27 -108.71 -264.92
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -546.57 -1,227.13 -1,227.13 -920.55 -1,252.35
  เงินสดสุทธิ -4,319.87 -254.43 3,616.29 5,849.80 -9,133.28
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.79 11.02 10.60 12.87
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.70 1.73 1.61 1.83
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 7.10 6.35 6.54 7.43
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.14 0.15 0.15 0.17
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.92 9.94 9.00 9.24

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการลงทุน 0.10 4.12 1.79 5.64
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน 5.92 -12.70 -9.30 -7.95
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน -6.05 -10.76 -7.57 1.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -61.29 -6.28 -11.75 36.70


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น