สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
31.50 33.25 / 16.80 21.62 1.13 1,707.57 53,788.33
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ก.ย. 2564 17:54   ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
11 ส.ค. 2564 13:06   แจ้งงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11 ส.ค. 2564 12:47   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2564 12:45   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2564 12:44   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์โทรศัพท์ 0-2777-8000
เบอร์โทรสาร 0-2777-8899
URL www.bangkoklife.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1951 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/09/2552
ราคา IPO (บาท) 13.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตและบริการวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้าน โดยการประกันชีวิตเป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้น จะได้รับเงินตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยหรือผู้รับผลประโยชน์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2564 16 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  44.59% 12,341 49.36% 10,676
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 25.00% (ณ วันที่ 20/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.99% (ณ วันที่ 20/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 0.15 0.37
  20 วัน 12.50 10.40 10.13
  60 วัน 23.53 16.40 16.08
  120 วัน 23.53 20.62 19.19
  YTD 50.00 38.90 32.76
  P/E (X) 21.62 21.65 20.92
  P/BV (X) 1.13 1.47 1.76
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.45 0.19 1.41

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 413,396,200 24.21
  2. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 222,505,000 13.03
  3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 130,022,480 7.61
  4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 78,575,360 4.60
  5. นาย ชาตรี โสภณพนิช 63,967,204 3.75
  6. บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด 63,000,000 3.69
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 59,171,680 3.47
  8. บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 57,201,480 3.35
  9. นาย ก้องภพ ลิมทรง 40,950,000 2.40
  10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 36,632,360 2.15

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาง คมคาย ธูสรานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการอิสระ
  3. นาย โชน โสภณพนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  4. นาง สาวิตรี รมยะรูป กรรมการ
  5. นาง ประไพวรรณ ลิมทรง กรรมการ
  6. นาย ยูอิชิ ฮอนด้า กรรมการ
  7. น.ส. ชลลดา โสภณพนิช กรรมการ
  8. นาย โคจิ อิชิบะ กรรมการ
  9. นาย เวทิศ อัศวมังคละ กรรมการ
  10. นาย คาซุยูกิ ไซโกะ กรรมการ
  11. นาย ชัย โสภณพนิช กรรมการ
  12. นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  13. นาย ประพันธ์ อัศวอารี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  14. น.ส. วราวรรณ เวชชสัสถ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,707.57  1,707.57  1,707.57 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 53,788.33  35,858.89  35,346.62 
  ราคา (บาท/หุ้น) 31.50  21.00  20.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 27.98  24.79  26.49 
  P/BV (X) 1.13  0.85  0.78 
  P/E (X) 21.62  17.09  7.49 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 45.98  33.15  15.00 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 110.71  41.05  25.51 
  Beta 0.53  0.93  1.14 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 50.00  1.45  -21.14 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.73  3.05  3.48 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.16  0.26  0.26 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.23 บาท 27 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  - 0.3208 บาท 13 ก.ค. 2563 เงินปันผล
  - 0.32 บาท 20 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  - 0.40 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย นันทวัฒน์ สำรวญหันต์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,751.51 14,129.31 8,072.22 13,441.88 9,825.59
  เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 1,926.03 2,030.78 1,786.02 1,800.66 1,910.40
  รายได้จากการลงทุนค้างรับ 1,612.83 1,592.85 1,647.38 2,679.75 2,690.94
  สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 675.06 1,688.08 1,341.63 1,594.02 1,243.14
  ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 1,097.96 - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,266.89 1,776.81 2,187.89 1,425.70 1,333.67
  รวมสินทรัพย์ 348,527.43 342,962.58 339,778.27 333,680.07 324,577.85
  หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 297,486.26 295,445.95 291,328.58 286,641.83 283,237.77
  เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ 1,205.24 1,211.28 798.91 1,128.74 585.44
  เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า - - - - -
  รวมหนี้สิน 300,748.89 298,183.19 293,679.88 289,419.62 286,069.69
  ทุนจดทะเบียน 1,708.00 1,708.00 1,708.00 1,708.00 1,708.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,707.57 1,707.57 1,707.57 1,707.57 1,707.57
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3,360.99 3,360.99 3,360.99 3,360.99 3,360.99
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 33,077.61 31,489.26 31,728.62 31,625.94 28,478.89
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 47,778.29 44,742.49 46,098.16 44,225.29 38,504.61
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 17,165.38 16,063.75 33,425.49 34,349.01 39,588.45
  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ 242.38 - - - -
  รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (ค่าคอมมิชชั่น) 355.13 269.54 431.93 351.36 374.93
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 6,008.12 7,889.35 13,381.09 14,050.88 13,803.24
  รวมรายได้ 23,895.59 24,282.15 47,366.40 48,943.30 53,904.56
  สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด) 6,316.32 8,717.09 4,948.12 3,621.67 17,347.29
  ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 13,531.96 12,201.52 35,461.37 34,764.49 24,671.24
  หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ 402.00 - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 278.65 212.89 557.60 610.31 857.18
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 753.94 749.70 1,533.83 1,636.43 1,770.55
  รวมค่าใช้จ่าย 21,846.27 23,367.77 45,604.99 43,637.38 48,111.34
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ 2,049.32 914.38 1,761.41 5,305.92 5,793.22
  ภาษีเงินได้ 308.16 52.99 152.92 918.02 813.15
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,741.14 861.26 1,608.27 4,385.99 4,969.74
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.02 0.50 0.94 2.57 2.91
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,208.36 1,082.46 -3,991.51 4,970.12 6,889.06
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -136.91 -398.80 -801.63 -158.27 -108.71
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -392.15 - -546.57 -1,227.13 -920.55
  เงินสดสุทธิ 2,679.29 683.66 -5,339.71 3,584.72 5,859.80
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.38 6.59 3.56 10.60
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.84 1.06 0.52 1.61
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 6.29 6.66 6.37 6.54
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.14 0.15 0.14 0.15
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.29 3.55 3.40 8.96

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการลงทุน -16.90 20.23 -4.77 1.79
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน -6.02 10.56 4.12 -9.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 0.57 -6.11 -6.27 -7.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 102.16 -62.59 -63.33 -11.75


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้