สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BKKCP กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
11.00 11.90 / 10.30 - 0.81 1,000.00 1,100.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ก.ย. 2564 07:33   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
06 ก.ย. 2564 17:01   ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
30 ส.ค. 2564 17:08   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
18 ส.ค. 2564 17:19   แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก (BKKCP)
13 ส.ค. 2564 12:39   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ทรัสตี -
ที่อยู่ เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2659-8888
เบอร์โทรสาร 0-2659-8860-1
URL -
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 6/10/2003 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/11/2546
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 31/03/2552
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ
กองทุนลงทุนในกรรมสิทธิ์ (freehold) ห้องชุดสำนักงานและห้องชุดพาณิชยกรรมในอาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 และ อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
การถือครองหุ้นต่างด้าว
 -
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 15/10/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - -1.05 -0.28
20 วัน - -1.97 -0.63
60 วัน 3.77 3.52 -0.43
120 วัน -2.65 -6.39 -8.43
YTD -5.17 -6.21 -16.11
P/E (X) - N/A 20.94
P/BV (X) 0.81 1.10 1.76
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.02 1.67

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 ก.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 17,561,900 17.56
2. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 8,500,000 8.50
3. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด 7,496,200 7.50
4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 3,759,300 3.76
5. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 3,734,100 3.73
6. MR. PETER ERIC DENNIS 2,826,200 2.83
7. นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ 2,005,300 2.01
8. นางสาว จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ 1,910,100 1.91
9. นาย วิทยุต นามศิริพงศ์พันธุ์ 1,700,000 1.70
10. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1,675,500 1.68

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
15 ต.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 100.00  100.00  100.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,100.00  1,160.00  1,310.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 11.00  11.60  13.10 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 13.61  13.68  13.51 
P/BV (X) 0.81  0.85  0.97 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.53  21.71  12.35 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.32  1.16  0.66 
Beta 0.11  0.44  -0.03 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 13.54  (ข้อมูล ณ วันที่ 15/10/2564) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.17  -11.45  4.80 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.73  6.90  6.11 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.16 บาท 16 ก.ย. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 0.16 บาท 16 มิ.ย. 2564 เงินปันผล
01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.19 บาท 18 มี.ค. 2564 เงินปันผล
01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.18 บาท 23 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.19 บาท 17 ก.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.18 บาท 17 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.20 บาท 19 มี.ค. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.20 บาท 12 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.20 บาท 15 ส.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.20 บาท 11 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.20 บาท 19 มี.ค. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.20 บาท 07 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย ยงยุทธ เลิศสุรพิบูล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9.57 8.53 7.30 12.49 5.85
เงินลงทุน 1,389.96 1,392.15 1,378.94 1,381.09 1,379.98
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 2.00 0.82 0.55 0.46 0.24
รวมสินทรัพย์ 1,408.71 1,410.42 1,394.53 1,403.35 1,390.48
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 14.99 1.43 1.81 1.79 2.42
หนี้สินระยะยาว - - - - -
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - - -
รวมหนี้สิน 47.46 41.42 35.44 37.58 43.15
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม 361.24 369.00 359.09 365.77 347.32
สินทรัพย์สุทธิ 1,361.24 1,369.00 1,359.09 1,365.77 1,347.32
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 13.61 13.69 13.59 13.66 13.47
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
รายได้จากเงินลงทุน 58.61 64.38 125.66 130.89 136.06
รายได้อื่น 0.17 - - - 0.08
รวมรายได้ 58.78 64.38 125.66 130.89 136.14
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.44 2.47 4.96 4.90 4.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.21 0.21 0.42 0.42 0.40
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 2.82 3.25 6.30 6.29 4.82
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - 0.56 0.38 0.47 0.59
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 14.20 15.13 29.90 32.41 38.10
รวมค่าใช้จ่าย 21.61 23.15 45.15 46.45 50.10
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 37.17 41.22 80.51 84.44 86.04
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 37.27 34.04 69.80 86.65 75.95
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -35.00 -38.00 -75.00 -80.00 -78.00
เงินสดสุทธิ 2.27 -3.96 -5.20 6.65 -2.05
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.63 0.64 0.64 0.65
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.03 0.03 0.03 0.03

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) 14.59 12.30 -5.70 -12.92
อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) -0.12 1.69 -0.63 0.93


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้