สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BKI บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
269.00 308.00 / 263.00 10.18 0.88 1,064.70 28,640.43
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 ก.ย. 2564 18:10   ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ของปี 2564
13 ส.ค. 2564 19:31   ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล
13 ส.ค. 2564 19:29   งดจ่ายปันผลระหว่างกาล
13 ส.ค. 2564 17:21   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 17:18   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารกรุงเทพประกันภัย, 25 ถนนสาทรใต้ กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2285-8888
เบอร์โทรสาร 0-2610-2100
URL www.bangkokinsurance.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/1/1947 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/12/2521
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 10.00 @ 17/06/2537

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัยอันได้แก่ การประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยยานยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้งการรับประกันภัยต่อ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 05 มี.ค. 2564 29 พ.ค. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
84.28% 2,979 84.28% 2,591
การถือครองหุ้นต่างด้าว 12.40% (ณ วันที่ 23/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.56% (ณ วันที่ 23/09/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.10 -3.09 -1.07
20 วัน -0.74 -4.63 -3.72
60 วัน -4.61 -1.95 -6.89
120 วัน -0.37 -1.11 -4.46
YTD -2.54 -7.96 -13.40
P/E (X) 10.18 21.23 20.85
P/BV (X) 0.88 1.44 1.75
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.25 0.49 2.22

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 10,613,194 9.97
2. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 3,376,000 3.17
3. มูลนิธิชินโสภณพนิช 3,370,934 3.17
4. บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด 3,332,934 3.13
5. AIOI NISSAY DOWA INSURANCE CO., LTD. 2,989,599 2.81
6. นาย ชาญ โสภณพนิช 2,884,377 2.71
7. นาย ชัย โสภณพนิช 2,813,380 2.64
8. นาย ชาตรี โสภณพนิช 2,514,033 2.36
9. นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 2,224,362 2.09
10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2,095,840 1.97

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นาย อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหาร / กรรมการ
3. นาย พนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการ
4. ก.อ. เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นาย สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
6. น.ส. พจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระ
8. นาย สุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระ
9. นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาง ณินทิรา โสภณพนิช กรรมการอิสระ
11. นาย ซาโตรุ โอกุระ กรรมการอิสระ
12. นาย ธงชัย อานันโทไทย กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
23 ก.ย. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 106.47  106.47  106.47 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 28,640.43  29,385.72  31,408.65 
ราคา (บาท/หุ้น) 269.00  276.00  295.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 305.79  255.56  281.14 
P/BV (X) 0.88  1.08  1.05 
P/E (X) 10.18  9.98  14.05 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 16.24  4.09  6.88 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 27.13  4.72  9.40 
Beta 0.13  0.36  0.15 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.54  -6.44  -10.33 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.58  5.07  4.75 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.61  0.51  0.67 
นโยบายเงินปันผล หากสภาพเศรษฐกิจไม่ผันผวนอย่างรุนแรง และไม่มีความจำเป็นอื่นใด บริษัทฯมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 3.50 บาท 08 ต.ค. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 3.50 บาท 11 มิ.ย. 2564 เงินปันผล
01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 6.00 บาท 07 พ.ค. 2564 เงินปันผล
01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 3.00 บาท 09 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 3.00 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 3.00 บาท 12 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 5.00 บาท 11 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 3.00 บาท 06 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 3.00 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 3.00 บาท 07 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 5.00 บาท 07 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 3.00 บาท 07 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว ณริศรา ไชยสุวรรณ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 359.84
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 2,437.40
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 45.14
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 7,211.01
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 329.44
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 587.57
รวมสินทรัพย์ 62,240.19
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 18,091.63
เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ 2,652.59
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 1,613.97
รวมหนี้สิน 29,682.46
ทุนจดทะเบียน 1,064.70
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,064.70
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,442.50
กำไร(ขาดทุน)สะสม 13,178.12
หุ้นทุนรับซื้อคืน -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 32,557.73
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 8,025.11
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ 491.88
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (ค่าคอมมิชชั่น) 767.61
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 660.61
รวมรายได้ 9,201.21
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด) -
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 5,106.89
หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ 1,066.68
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 1,093.86
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 533.79
รวมค่าใช้จ่าย 7,206.13
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 1,995.08
ภาษีเงินได้ 285.08
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,710.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) 16.06
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,296.18
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -43.05
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,034.83
เงินสดสุทธิ 218.29
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.15 8.85 8.82 7.44
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.67 5.65 5.56 4.73
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.91 0.96 0.96 0.85
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.30 0.30 0.31 0.27
อัตรากำไรสุทธิ (%) 18.58 17.39 15.16 15.26

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการลงทุน -10.78 13.68 -17.70 24.48
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน -2.48 18.79 11.63 23.36
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 8.51 -10.61 -8.72 -0.23
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 6.80 27.25 10.37 1.85


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้