สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BKI บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
324.00 364.00 / 323.00 14.33 0.99 1,064.70 34,496.28
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 เม.ย. 2562 08:45   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2562
26 มี.ค. 2562 17:04   แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22 ก.พ. 2562 18:41   ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26
22 ก.พ. 2562 17:11   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
22 ก.พ. 2562 17:10   งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารกรุงเทพประกันภัย, 25 ถนนสาทรใต้ กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2285-8888
เบอร์โทรสาร 0-2610-2100
URL www.bangkokinsurance.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/1/1947 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/12/2521
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 10.00 @ 17/06/2537

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัยอันได้แก่ การประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยยานยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้งการรับประกันภัยต่อ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2560
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
81.39% 2,068 66.79% 2,045
การถือครองหุ้นต่างด้าว 16.12% (ณ วันที่ 25/04/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.27% (ณ วันที่ 25/04/2562)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -0.31 -0.17 -0.21
20 วัน -0.31 -2.99 -3.13
60 วัน -1.82 -5.07 -4.73
120 วัน -6.63 -3.57 -8.25
YTD -1.52 -6.77 -7.96
P/E (X) 14.33 13.94 17.50
P/BV (X) 0.99 1.28 1.86
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.41 0.48

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 10,613,194 9.97
2. HWIC ASIA FUND A/C CLASS C 6,961,030 6.54
3. มูลนิธิชินโสภณพนิช 3,370,934 3.17
4. บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด 3,332,934 3.13
5. AIOI INSURANCE CO., LTD. 2,989,599 2.81
6. นาย ชัย โสภณพนิช 2,759,280 2.59
7. นาย เชิดชู โสภณพนิช 2,604,017 2.45
8. นาย ชาตรี โสภณพนิช 2,514,033 2.36
9. นาย ชาญ โสภณพนิช 2,337,977 2.20
10. นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 2,224,362 2.09

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นาย อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหาร / กรรมการ
3. นาย พนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการ
4. ก.อ. เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นาย สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
6. น.ส. พจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระ
8. นาย สุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระ
9. นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระ
10. นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นาง ณินทิรา โสภณพนิช กรรมการอิสระ
12. นาย โทชิมิ โคบายาชิ กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
25 เม.ย. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 106.47  106.47  106.47 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 34,496.28  35,028.63  38,116.26 
ราคา (บาท/หุ้น) 324.00  329.00  358.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 327.56  334.46  349.36 
P/BV (X) 0.99  0.98  1.02 
P/E (X) 14.33  14.01  16.47 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.13  2.01  2.42 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 21.75  3.11  3.73 
Beta 0.13  0.08  0.21 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.52  -8.10  4.07 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.32  4.26  3.91 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.62  0.60  0.64 
นโยบายเงินปันผล หากสภาพเศรษฐกิจไม่ผันผวนอย่างรุนแรง และไม่มีความจำเป็นอื่นใด บริษัทฯมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 5.00 บาท 07 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 3.00 บาท 07 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 3.00 บาท 08 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 5.00 บาท 07 พ.ค. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 3.00 บาท 08 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
01 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 3.00 บาท 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560 3.00 บาท 09 มิ.ย. 2560 เงินปันผล
01 ต.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 5.00 บาท 09 พ.ค. 2560 เงินปันผล
01 ก.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559 3.00 บาท 09 ธ.ค. 2559 เงินปันผล
01 เม.ย. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 3.00 บาท 12 ก.ย. 2559 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559 3.00 บาท 10 มิ.ย. 2559 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เงินสด 419.57 399.58 412.48 306.70
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 814.17 1,007.21 1,157.71 1,201.81
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - - - -
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 2,704.40 2,401.05 2,301.97 2,216.69
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 41.43 94.70 54.22 81.13
รวมสินทรัพย์ 60,620.21 60,102.78 57,332.60 60,024.02
สำรองเบี้ยประกันภัย - - - 7,271.86
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค้างจ่าย - - - 6,683.12
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ - - - -
รวมหนี้สิน 25,744.85 24,957.34 24,078.87 25,567.85
ทุนจดทะเบียน 1,064.70 1,064.70 1,064.70 1,064.70
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,064.70 1,064.70 1,064.70 1,064.70
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,442.50 1,442.50 1,442.50 1,442.50
กำไร(ขาดทุน)สะสม 10,509.18 9,588.33 8,679.18 7,607.49
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 34,875.36 35,145.44 33,253.73 34,456.17
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 11,300.33 11,041.32 11,061.58 11,193.79
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 10,966.11 10,705.00 10,544.78 10,619.11
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,158.12 1,185.83 1,117.11 1,070.61
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 1,080.79 986.58 1,012.93 961.25
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 2,785.33 2,762.30 2,821.89 2,745.90
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,406.81 2,403.10 2,425.79 2,342.33
กำไรต่อหุ้น (บาท) 22.61 22.57 22.78 22.00
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,577.51 1,604.38 1,763.02 2,802.76
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -66.94 -126.71 -299.74 -1,522.84
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,490.58 -1,490.56 -1,357.49 -1,277.64
เงินสดสุทธิ 19.98 -12.90 105.78 2.28
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2561  2560  2559 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.87 7.03 7.17
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.61 4.70 4.81
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.74 0.71 0.72
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.21 0.21 0.21
อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.07 19.37 19.65

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2561  2560  2559 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 2.35 -0.18 -1.18
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน 2.44 1.52 -0.70
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 9.55 -2.60 5.38
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 0.15 -0.94 3.56


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น