สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BKER ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
6.05 9.60 / 5.40 - 0.63 8,644.50 5,288.30
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ม.ค. 2564 08:56   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
08 ม.ค. 2564 12:44   แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล (BKER)
28 ธ.ค. 2563 17:22   แจ้งการเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล
28 ธ.ค. 2563 12:39   แจ้งการลาออกของกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการ (แก้ไข Template)
25 ธ.ค. 2563 17:08   แจ้งการลาออกของกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2674-6488
เบอร์โทรสาร -
URL -
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 27/11/2019 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 12/12/2562
ราคา IPO (บาท) 9.60 @พาร์10.1796 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 9.8896 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.0196 : ใหม่ 9.8896 @ 17/12/2563

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในสิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงในศูนย์การค้า 10 โครงการ ได้แก่ 1.คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 2.เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 3.เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ 4.อมอรินี่ 5.แอมพาร์ค 6.เพลินนารี่ มอลล์ 7.สัมมากรเพลส รามคำแหง 8.สัมมากรเพลส รังสิต 9.สัมมากรเพลส ราชพฤกษ์ 10.เดอะ ซีน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 เม.ย. 2563 06 ธ.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  77.76% 3,269 79.77% 3,732
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.25% (ณ วันที่ 22/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 22/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.68 1.89 3.12
  20 วัน 7.08 12.27 1.83
  60 วัน 10.00 7.98 -10.88
  120 วัน 5.22 20.78 -4.68
  YTD 0.83 6.61 -2.43
  P/E (X) - N/A 29.89
  P/BV (X) 0.63 1.02 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.78 0.12 1.46

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@03 ธ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด 156,672,500 17.92
  2. สำนักงานประกันสังคม 114,870,843 13.14
  3. บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด 39,000,000 4.46
  4. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 30,805,643 3.52
  5. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 30,052,709 3.44
  6. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 26,997,800 3.09
  7. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 24,623,800 2.82
  8. ธนาคาร ออมสิน 23,550,496 2.69
  9. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 18,414,900 2.11
  10. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 15,729,200 1.80

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 874.10  874.10  874.10 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,288.30  5,244.60  8,347.66 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.05  6.00  9.55 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.56  9.56  N/A 
  P/BV (X) 0.63  0.63 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.60  13.35  2.07 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 19.12  3.22  12.63 
  Beta 0.67  0.69 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) (ข้อมูล ณ วันที่ 22/01/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.83  -37.17  N/A 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.99  1.00  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ2 ครั้ง และจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  26 พ.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.06 บาท 26 มี.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาง มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว สุจิตรา มะเสนา/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว นารีวรรณ ชัยบันทัด/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (26/11/62 
  -31/12/62) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 11,513.01 11,211.14
  เงินสด 356.11 738.35
  ลูกหนี้ 228.86 54.97
  รวมสินทรัพย์ 12,260.96 12,189.29
  เจ้าหนี้ 166.90 438.53
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ 396.51 351.74
  รวมหนี้สิน 3,901.01 3,554.47
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 8,758.13 8,897.99
  กำไร (ขาดทุน) สะสม -80.72 54.30
  สินทรัพย์สุทธิ 8,359.95 8,634.82
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 9.56 9.88
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (26/11/62 
  -31/12/62) 
  รายได้จากเงินลงทุน 791.04 117.92
  รายได้อื่น 57.62 -
  รวมรายได้ 848.66 117.92
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 36.43 4.46
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 9.37 1.12
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 65.00 9.47
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 13.69 0.82
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 307.48 36.83
  รวมค่าใช้จ่าย 553.37 63.62
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 295.29 54.30
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (26/11/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -100.41 -6,646.59
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -281.83 7,384.94
  เงินสดสุทธิ -382.24 738.35
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น