สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BKD บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.02 3.52 / 2.78 21.91 2.04 538.11 3,250.16 3,613.34 198.65 18.31
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 ธ.ค. 2561 17:11   แจ้งความคืบหน้าการชำระเงินลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพังงา
06 ธ.ค. 2561 13:12   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BKD-W2 (F53-5)
04 ธ.ค. 2561 12:38   ยกเลิก เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ("Warrant PP หรือ PP-W")
03 ธ.ค. 2561 19:13   แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพังงา-แก้ไข
29 พ.ย. 2561 18:36   แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพังงา
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 52/3 หมู่ 8 ถนนบางบัวทอง ? สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง กทม. 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2925-5777
เบอร์โทรสาร 0-2925-5778
URL www.bangkokdeccon.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/02/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/09/2556
ราคา IPO (บาท) 1.50 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท บางกอก ซิตี้ แอดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  1) รับเหมาตกแต่งภายในอาคาร ประเภทคอนโดมิเนียม โรงแรม สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ2) ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปตามคำสั่งซื้อลูกค้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  38.68% 2,662 38.07% 2,330
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 15/01/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.38% (ณ วันที่ 15/01/2562)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.95 -1.15 -2.02
  20 วัน 1.34 4.45 7.97
  60 วัน 1.34 17.78 22.41
  120 วัน -5.03 10.47 13.08
  YTD -5.62 -4.47 -6.72
  P/E (X) 21.91 36.66 45.05
  P/BV (X) 2.04 1.58 1.86
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.16 0.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 ส.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ 253,660,360 23.57
  2. น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล 240,155,720 22.31
  3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 90,203,800 8.38
  4. น.ส. ปราณี เจริญชีวินทร์ 49,929,000 4.64
  5. นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ 48,328,200 4.49
  6. น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ 36,500,000 3.39
  7. นาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด 29,970,000 2.78
  8. นาย ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ 27,005,110 2.51
  9. นาย สิวาชัย กลิ่นสุคนธ์ 20,296,860 1.89
  10. น.ส. ธนัชพร รุ่งธนกุล 15,843,517 1.47

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ
  4. นาง ธนนันท์ ซาโต กรรมการ
  5. นาง นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด กรรมการ
  6. นาย ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ กรรมการ
  7. นาย พันธ์วริศ มาตย์เมือง กรรมการ
  8. นาย เขียน วงศ์สุรีย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ศรายุธ แสงจันทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,076.21  1,076.21  986.21 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,250.16  3,443.87  2,761.39 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.02  3.20  2.80 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.48  1.48  1.16 
  P/BV (X) 2.04  2.16  2.40 
  P/E (X) 21.91  23.22  7.73 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.45  41.84  87.96 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.85  5.67  12.02 
  Beta 0.37  0.38  0.40 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.63  14.29  -9.68 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 8.19  7.73  2.50 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.19 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฏหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.27 บาท 05 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.07 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.13 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 129.60 199.78 26.34 88.38 12.37
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 372.57 223.50 324.00 157.05 126.55
  สินค้าคงเหลือ 48.51 42.46 36.59 30.66 21.73
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,217.45 915.29 858.35 790.09 837.84
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 130.22 117.72 122.04 113.50 99.84
  รวมสินทรัพย์ 2,086.39 1,779.73 1,701.10 1,703.21 1,057.82
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 0.74 - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 253.19 358.56 276.25 308.60 181.17
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 67.12 50.44 49.64 3.79 8.07
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 437.18 567.32 495.31 497.36 250.36
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 55.60 64.11 59.90 57.03 32.48
  รวมหนี้สิน 492.78 631.44 555.22 554.38 282.84
  ทุนจดทะเบียน 762.47 525.87 525.87 525.87 525.87
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 538.11 493.11 493.11 493.11 420.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 777.22 525.22 525.22 525.22 172.83
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 278.29 129.97 127.57 130.50 182.15
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,593.61 1,148.29 1,145.89 1,148.82 774.98
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 0.00 0.00 0.00 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 930.67 1,055.93 1,447.45 1,356.86 1,146.42
  รายได้อื่น 5.87 455.57 445.34 10.97 7.19
  รวมรายได้ 936.55 1,511.49 1,892.79 1,367.83 1,153.61
  ต้นทุนขาย 671.65 1,004.59 1,401.03 1,119.15 874.21
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 63.93 88.40 77.72 73.12 74.88
  รวมค่าใช้จ่าย 747.99 1,092.99 1,478.75 1,266.43 951.60
  EBITDA 198.65 427.93 426.59 113.17 213.57
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 10.09 9.43 12.54 11.77 11.56
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 188.56 418.50 414.05 101.40 202.01
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 150.72 334.77 332.37 78.93 159.06
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.15 0.34 0.33 0.08 0.19
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -179.72 65.72 -55.91 1.66 304.54
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -14.50 384.62 332.97 -212.80 -283.55
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 297.48 -338.94 -339.10 287.15 -17.03
  เงินสดสุทธิ 103.26 111.39 -62.04 76.01 3.96
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.78 1.61 1.73 1.59
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.82 31.40 28.97 8.21
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.52 25.95 24.32 7.35
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.31 0.55 0.48 0.48
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.68 1.07 1.11 0.99
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.83 4.86 3.21 17.52
  EBIT Margin (%) 20.13 27.69 21.88 7.41
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 16.09 22.15 17.56 5.77

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  25 มิ.ย. 2561 PP 18,000,000 1,076,210,468 0.50
  25 มิ.ย. 2561 PP 72,000,000 1,058,210,468 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -11.86 2.10 6.68 18.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -33.14 16.62 25.19 28.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -38.04 44.78 38.38 18.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -31.57 12.64 16.76 33.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -54.98 491.61 321.10 -50.38

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.44 7.67 6.02 9.57
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 82.27 47.59 60.65 38.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 23.48 36.17 41.67 42.72
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 15.54 10.09 8.76 8.54
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.49 3.75 4.79 4.57
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 104.53 97.25 76.18 79.87
  วงจรเงินสด (วัน) -6.71 -39.56 -6.77 -33.18


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ BKD-W2

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น