สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BKD บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.08 3.82 / 2.72 8.51 2.65 493.11 3,037.53 3,469.19 427.93 7.56
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 ม.ค. 2561 17:54   แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงแก่กรรม
01 ธ.ค. 2560 12:38   แจ้งการเสียชีวิตของประธานกรรมการ
27 พ.ย. 2560 08:35   ลงนามในสัญญาตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภา กรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
14 พ.ย. 2560 20:10   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560(สอบทานแล้ว) แก้ไข ลำดับข้อในหมายเหตุประกอบงบ
14 พ.ย. 2560 17:16   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 52/3 หมู่ 8 ถนนบางบัวทอง ? สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2925-5777
เบอร์โทรสาร 0-2925-5887
URL www.bangkokdeccon.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/02/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/09/2556
ราคา IPO (บาท) 1.50 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท บางกอก ซิตี้ แอดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  1) รับเหมาตกแต่งภายในอาคาร ประเภทคอนโดมิเนียม โรงแรม สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ2) ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปตามคำสั่งซื้อลูกค้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2560 11 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  38.07% 2,330 37.79% 2,854
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 18/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.39% (ณ วันที่ 18/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 11.59 10.83 12.48
  20 วัน 10.79 10.67 11.24
  60 วัน -3.14 6.04 3.08
  120 วัน -14.92 1.99 -9.77
  YTD 10.00 10.60 11.82
  P/E (X) 8.51 44.11 103.76
  P/BV (X) 2.65 1.68 2.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.24 0.17 0.28

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ส.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ 253,660,360 25.72
  2. น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล 229,826,520 23.30
  3. นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ 39,117,900 3.97
  4. น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ 36,500,000 3.70
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 36,362,890 3.69
  6. นาย ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ 27,005,110 2.74
  7. นาง ธนนันท์ ซาโต 25,598,880 2.60
  8. น.ส. ปราณี เจริญชีวินทร์ 19,942,360 2.02
  9. นาง นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด 14,726,000 1.49
  10. นาย วิษณุ กลิ่นสุคนธ์ 12,275,800 1.24

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. ศาสตราจารย์ ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
  3. น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ
  4. นาง ธนนันท์ ซาโต กรรมการ
  5. นาย ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ กรรมการ
  6. นาง นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด กรรมการ
  7. นาง ศิริใจ เอกนันท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย เขียน วงศ์สุรีย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 986.21  986.21  986.21 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,037.53  2,761.39  3,057.25 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.08  2.80  3.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.16  1.16  1.14 
  P/BV (X) 2.65  2.40  2.71 
  P/E (X) 8.51  7.73  34.28 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.86  87.96  115.26 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 12.10  12.02  15.16 
  Beta 0.33  0.40  0.73 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 10.00  -9.68  -14.84 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.27  2.50  3.57 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.19  0.19  1.22 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.27 บาท 05 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.07 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.13 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 5.00 : 1.00 หุ้น - หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.012 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 199.78 24.61 88.38 12.37 8.41
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 223.50 136.00 157.05 126.55 87.14
  สินค้าคงเหลือ 42.46 27.34 30.66 21.73 21.11
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 915.29 776.89 790.09 837.84 572.98
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 117.72 99.26 113.50 99.84 107.47
  รวมสินทรัพย์ 1,779.73 1,659.39 1,703.21 1,057.82 811.98
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 0.00 - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 358.56 314.06 308.60 181.17 101.22
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 50.44 5.49 3.79 8.07 8.40
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 567.32 481.49 497.36 250.36 156.77
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 64.11 51.42 57.03 32.48 30.89
  รวมหนี้สิน 631.44 532.91 554.38 282.84 187.66
  ทุนจดทะเบียน 525.87 525.87 525.87 525.87 437.50
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 493.11 493.11 493.11 420.00 350.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 525.22 525.22 525.22 172.83 172.83
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 129.97 108.16 130.50 182.15 101.49
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,148.29 1,126.48 1,148.82 774.98 624.32
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 - 0.00 - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 1,055.93 1,034.24 1,356.86 1,146.42 877.28
  รายได้อื่น 455.57 9.74 10.97 7.19 29.55
  รวมรายได้ 1,511.49 1,043.98 1,367.83 1,153.61 906.83
  ต้นทุนขาย 1,004.59 861.45 1,119.15 874.21 710.18
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 88.40 55.48 73.12 74.88 64.71
  รวมค่าใช้จ่าย 1,092.99 970.36 1,266.43 951.60 787.41
  EBITDA 427.93 82.35 113.17 213.57 130.42
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 9.43 8.73 11.77 11.56 11.01
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 418.50 73.62 101.40 202.01 119.41
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 334.77 56.59 78.93 159.06 94.39
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.34 0.06 0.08 0.19 0.13
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 65.72 36.86 1.66 304.54 -89.44
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 384.62 -313.67 -212.80 -283.55 135.23
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -338.94 289.05 287.15 -17.03 -40.64
  เงินสดสุทธิ 111.39 12.24 76.01 3.96 5.15
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.61 1.61 1.59 3.35
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 31.40 9.55 8.21 22.73
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 25.95 8.54 7.35 21.61
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.55 0.47 0.48 0.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.07 0.97 0.99 1.23
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 4.86 16.71 17.52 23.74
  EBIT Margin (%) 27.69 7.05 7.41 17.51
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 22.15 5.42 5.77 13.79

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  13 พ.ค. 2558 XD 139,993,099 839,993,099 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 2.10 16.70 18.36 30.68
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 16.62 26.67 28.02 23.10
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 44.78 17.11 18.57 27.21
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 12.64 32.80 33.09 20.85
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 491.61 -55.25 -50.38 68.51

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.67 7.33 9.57 10.73
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 47.59 49.77 38.14 34.02
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 36.17 42.56 42.72 40.82
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 10.09 8.58 8.54 8.94
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.75 4.24 4.57 6.19
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 97.25 86.14 79.87 58.95
  วงจรเงินสด (วัน) -39.56 -27.80 -33.18 -15.99


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น