สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BJCHI บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสร้าง
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.56 4.04 / 2.10 N/A 1.04 400.00 4,096.00 3,444.25 -45.37 -10.79
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ต.ค. 2561 13:08   หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
14 ส.ค. 2561 09:06   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)Revised.
14 ส.ค. 2561 06:37   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
14 ส.ค. 2561 06:37   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 ส.ค. 2561 06:37   รายการเกี่ยวโยงกันในการซื้อที่ดิน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3889-3709
เบอร์โทรสาร 0-3889-3711
URL www.bjc1994.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/11/2556
ราคา IPO (บาท) 30.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.25 @ 07/05/2558

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/01/2557
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมด้านการรับจ้างผลิต และการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบและขนาดที่ลูกค้ากำหนด โดยบริษัทสามารถผลิตสินค้าและบริการรองรับการใช้งานของลูกค้าได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น พลังงาน โรงกลั่นน้ำมัน โรงฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี และเหมืองแร่ เป็นต้น โดยแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์ได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication), งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization), งานติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) และงานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2561 16 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.11% 6,164 25.22% 7,492
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 75.20% (ณ วันที่ 18/10/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.81% (ณ วันที่ 18/10/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -9.22 -5.80 -7.12
  20 วัน -2.29 0.63 1.28
  60 วัน 16.36 6.26 13.11
  120 วัน 14.29 6.21 20.31
  YTD -26.01 -15.07 -22.90
  P/E (X) N/A 50.93 16.65
  P/BV (X) 1.04 1.79 1.92
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.28 0.45

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. MR. YOUNG JUN LEE 452,700,000 28.29
  2. MR. SEUNGWOO LEE 452,500,000 28.28
  3. MR. KYUYOUNG LEE 270,076,200 16.88
  4. MRS. JUM JA YANG 15,750,000 0.98
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,965,646 0.94
  6. นาย คงศักดิ์ มหาวรมากร 13,109,900 0.82
  7. นาย ประวิตร พันธ์สายเชื้อ 10,584,500 0.66
  8. นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 10,000,000 0.63

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย คิล ยัง ลี ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย หยัง เจิน ลี กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย เซิง วู ลี กรรมการ
  5. นาง จันทร์จิรา สมัครไทย กรรมการ
  6. นาย เชิง จิน ลี กรรมการ
  7. นาย เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย นพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย จุมพต กาญจนปัญญาคม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ต.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,600.00  1,600.00  1,600.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,096.00  5,536.00  8,160.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.56  3.46  5.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.45  2.63  3.22 
  P/BV (X) 1.04  1.31  1.58 
  P/E (X) N/A  N/A  9.15 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 11.62  23.18  75.38 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.55  6.64  30.81 
  Beta 0.59  0.68  1.02 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -26.01  -32.16  -6.42 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  7.23  9.81 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.90 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.125 บาท 11 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  - 0.125 บาท 14 ธ.ค. 2559 เงินปันผล
  - 0.50 บาท 19 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นางสาว จารุณี น่วมแม่/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 783.78 915.11 1,244.46 806.32 697.53
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 89.25 99.84 40.43 301.08 1,008.02
  สินค้าคงเหลือ 607.46 857.26 796.62 784.40 1,766.36
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,699.03 3,450.31 3,133.18 3,945.13 5,642.40
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,022.53 1,110.06 1,054.17 1,137.37 1,138.64
  รวมสินทรัพย์ 4,051.94 4,603.11 4,230.83 5,139.25 6,857.32
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 84.15 195.86 132.30 307.19 1,128.75
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3.94 8.28 6.57 8.76 6.25
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 118.87 239.97 194.93 375.18 1,208.71
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 13.16 17.15 16.40 29.04 23.58
  รวมหนี้สิน 132.03 257.12 211.33 404.22 1,232.30
  ทุนจดทะเบียน 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,239.64 2,239.64 2,239.64 2,239.64 2,239.64
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,285.31 1,703.09 1,384.90 2,100.44 2,987.98
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 2.38 2.38 2.38 2.38 -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,919.91 4,346.00 4,019.50 4,735.03 5,625.02
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 601.84 734.76 1,503.26 5,202.18 5,611.58
  รายได้อื่น 48.34 12.67 9.44 122.35 142.33
  รวมรายได้ 650.18 747.42 1,512.70 5,324.53 5,753.91
  ต้นทุนขาย 641.40 714.38 1,701.50 4,893.89 4,052.85
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 88.00 112.24 136.65 311.98 366.62
  รวมค่าใช้จ่าย 749.23 942.84 2,036.31 5,210.50 4,423.22
  EBITDA -45.37 -141.06 -414.76 224.60 1,428.93
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 53.68 54.35 108.85 110.57 98.23
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -99.05 -195.42 -523.61 114.03 1,330.70
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -99.59 -197.40 -523.87 112.41 1,320.18
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.06 -0.12 -0.33 0.07 0.83
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 175.49 716.55 736.08 1,216.33 856.90
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -674.60 -364.24 -32.70 -97.11 -94.87
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -4.04 -204.79 -209.38 -1,012.34 -330.00
  เงินสดสุทธิ -503.14 147.51 494.00 106.88 432.02
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 22.71 14.38 16.07 10.52
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -10.31 -12.69 -11.97 2.17
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -9.87 -11.50 -11.18 1.90
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.03 0.06 0.05 0.09
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.33 0.41 0.32 0.89
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) -6.57 2.77 -13.19 5.93
  EBIT Margin (%) -15.23 -26.15 -34.61 2.14
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -15.32 -26.41 -34.63 2.11

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  26 พ.ค. 2558 XD 319,999,999 1,599,999,999 0.25

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -18.09 -80.77 -71.10 -7.30
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -10.22 -77.46 -65.23 20.75
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -13.01 -80.68 -71.59 -7.46
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -20.54 -71.76 -60.92 17.80
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A -91.49

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 14.49 5.88 8.80 7.95
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 25.18 62.12 41.46 45.93
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.22 2.79 2.15 3.84
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 164.14 130.81 169.58 95.12
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 11.63 6.74 7.74 6.82
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 31.38 54.18 47.14 53.55
  วงจรเงินสด (วัน) 157.95 138.75 163.90 87.50


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น