สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
58.25 66.00 / 41.75 50.88 2.23 3,996.72 232,808.70 437,974.29 14,449.13 23.45
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ม.ค. 2561 07:47   หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มกราคม 2561
08 ม.ค. 2561 13:20   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA2 BJC-WA3 BJC-WA4 (F53-5)
05 ม.ค. 2561 18:39   รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (F53-5)
05 ม.ค. 2561 08:11   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 มกราคม 2561
25 ธ.ค. 2560 18:53   การขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติมข้อมูล)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2367-1111, 0-2381-4520-39
เบอร์โทรสาร 0-2367-1000, 0-2381-4545
URL www.bjc.co.th
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1882 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/04/2518
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 11/12/2550

ลักษณะธุรกิจ
1. ผลิต ทำการตลาด และจัดจำหน่าย (1) ผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์แก้ว กระป๋องอลูมิเนียม และบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง (2) ผลิตภัณฑ์ด้านอุปโภคบริโภค ได้แก่ ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ซึ่งทำจากนม สินค้าเครื่องใช้ส่วนตัว (สบู่ แชมพู และเครื่องสำอาง) และสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน (กระดาษทิชชู่และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด) 2. นำเข้า และจัดจำหน่าย (1) ผลิตภัณฑ์ด้านเวชภัณฑ์ ได้แก่ เภสัชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ (2) ผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิค ได้แก่ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ (3) ผลิตภัณฑ์ด้านหนังสือและนิตยสาร เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน 3. ออกแบบ จัดหา และจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ เครื่องมือเพื่อการอุตสาหกรรม อุปกรณ์คลังสินค้าและขนส่งสินค้า และโครงเหล็กเสาไฟฟ้าแรงสูงชุบสังกะสี 4. ให้บริการด้านพิธีการออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่ง และจัดส่งสินค้า (โลจิสติกส์) 5. ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 03 มี.ค. 2560 09 มี.ค. 2559
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
25.10% 12,367 20.72% 8,229
การถือครองหุ้นต่างด้าว 13.89% (ณ วันที่ 18/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  3.11% (ณ วันที่ 18/01/2561)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.69 -3.31 -2.58
20 วัน -2.10 -6.55 -7.25
60 วัน 6.88 -4.30 0.31
120 วัน 26.63 -0.33 9.38
YTD -11.74 -12.96 -14.93
P/E (X) 50.88 35.71 19.74
P/BV (X) 2.23 5.54 2.21
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.23 0.58 0.54

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 ส.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2,578,430,550 64.58
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 222,000,000 5.56
3. DBS BANK LTD 172,342,900 4.32
4. บริษัท เทอราโกร จำกัด 140,000,000 3.51
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 103,907,028 2.60
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 79,025,650 1.98
7. THE BANK OF NEW YORK MELLON 68,950,000 1.73
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 48,234,100 1.21
9. บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท จำกัด 26,800,000 0.67
10. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 26,159,850 0.66

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
3. นาย อัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
4. นาย ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ
5. นาย ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท กรรมการ
6. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ
7. นาย ประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ
8. นาย วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ
9. นาย ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. พล.ต.อ. กฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการอิสระ
12. นาย ภิรมย์ กมลรัตนกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นาย กำจร ตติยกวี กรรมการอิสระ
14. น.ส. พจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ
15. พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
18 ม.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,996.72  3,995.67  3,989.52 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 232,808.70  263,714.26  200,473.60 
ราคา (บาท/หุ้น) 58.25  66.00  50.25 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 26.18  26.18  25.61 
P/BV (X) 2.23  2.52  1.96 
P/E (X) 50.88  57.63  57.84 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.77  68.59  84.67 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 958.31  560.28  424.69 
Beta 1.26  1.31  0.93 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -11.74  31.34  57.61 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.86  0.76  0.67 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.44  0.44  0.39 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสด และ/หรือ โครงการการลงทุน หรือการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันหรือธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.15 บาท 13 ก.ย. 2560 เงินปันผล
01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.38 บาท 26 พ.ค. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.12 บาท 13 ก.ย. 2559 เงินปันผล
01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.49 บาท 25 พ.ค. 2559 เงินปันผล
- 0.35 บาท 11 ก.ย. 2558 เงินปันผล
01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.25 บาท 15 พ.ค. 2558 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย เพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย เกียรตินิยม คุณติสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสด 2,861.67 1,963.12 3,485.93 1,130.36 1,488.07
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 13,158.97 7,996.10 8,355.08 9,770.68 8,283.65
สินค้าคงเหลือ 19,685.37 18,861.28 19,882.41 7,243.64 7,856.15
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 35,789.13 34,918.46 35,993.21 18,380.32 19,001.64
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 66,047.36 45,766.54 46,125.80 18,589.28 19,736.16
รวมสินทรัพย์ 312,556.01 299,916.84 301,843.34 44,700.56 45,179.38
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 19,798.96 14,369.89 15,966.49 3,668.38 5,946.19
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 29,575.76 20,101.26 21,651.91 7,554.33 4,813.25
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,713.30 8,547.43 4,686.43 3,852.81 4,208.13
รวมหนี้สินหมุนเวียน 53,029.92 50,898.40 51,851.47 15,313.49 18,742.29
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 150,483.26 138,809.92 138,134.44 8,636.70 8,161.37
รวมหนี้สิน 203,513.18 189,708.32 189,985.92 23,950.19 26,903.66
ทุนจดทะเบียน 4,053.95 4,053.95 4,053.95 2,014.39 2,014.39
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,993.00 3,985.13 3,989.52 1,592.22 1,592.22
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 85,211.71 84,861.54 85,045.04 3,952.39 3,952.39
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 129.46 -431.58 -431.58 -656.87 -649.64
กำไร(ขาดทุน)สะสม 15,216.72 13,528.89 14,679.52 12,065.68 10,229.15
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 104,528.75 102,078.32 103,431.10 17,062.57 15,208.19
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 4,514.08 8,130.20 8,426.33 3,687.80 3,067.54
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
ยอดขายสุทธิ 109,851.23 88,684.89 125,330.33 42,892.78 43,422.52
รายได้อื่น 10,866.69 8,597.92 12,267.68 1,616.43 723.31
รวมรายได้ 120,741.61 97,436.65 137,779.14 44,596.32 44,217.47
ต้นทุนขาย 89,201.71 72,335.54 102,769.45 33,071.26 33,642.74
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 22,432.03 16,275.81 23,530.80 7,084.86 7,625.95
รวมค่าใช้จ่าย 111,762.13 88,611.35 126,300.25 40,250.65 41,268.69
EBITDA 14,449.13 12,585.26 16,815.87 6,487.08 5,223.21
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 5,469.65 3,759.96 5,336.98 2,141.41 2,274.43
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 8,979.48 8,825.30 11,478.89 4,345.66 2,948.78
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 3,347.52 2,772.65 4,001.19 2,791.73 1,679.50
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.84 1.31 1.54 1.75 1.06
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 10,588.06 10,798.97 17,937.54 4,693.18 4,483.36
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -11,392.80 -206,576.52 -208,512.19 -1,611.05 -3,271.91
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 277.90 196,681.69 192,912.19 -3,151.07 -1,443.54
เงินสดสุทธิ -526.83 904.14 2,337.53 -68.94 -232.09
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.67 0.69 0.69 1.20
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.43 5.84 6.64 17.30
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.80 5.73 6.62 9.67
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.95 1.86 1.84 1.40
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.53 0.64 0.80 0.99
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 18.80 18.44 18.00 22.90
EBIT Margin (%) 7.44 9.06 8.33 9.74
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.77 2.85 2.90 6.26

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
04 ส.ค. 2559 XR 796,641,400 3,982,478,499 1.00
21 ก.ค. 2559 XR 1,592,220,999 3,185,503,799 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 23.87 184.96 192.19 -1.22
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 23.32 203.55 210.75 -1.70
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 23.92 198.51 208.95 0.86
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 26.13 202.07 213.78 -2.47
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 20.73 32.12 43.32 66.22

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 13.85 11.82 13.83 4.75
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 26.35 30.88 26.39 76.82
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.21 6.21 7.58 4.38
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 58.80 58.80 48.17 83.33
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.82 5.96 7.04 5.35
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 75.78 61.23 51.87 68.25
วงจรเงินสด (วัน) 9.38 28.45 22.70 91.89


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น