สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET50 / SETCLMV / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
48.50 61.50 / 45.25 28.95 1.74 4,004.63 194,224.79 398,704.15 5,019.33 18.99
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 พ.ค. 2562 07:23   หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
14 พ.ค. 2562 19:36   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 2562 19:34   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14 พ.ค. 2562 19:33   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2562 19:31   การได้มาซี่งบริษัทย่อยแห่งใหม่
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2367-1111, 0-2381-4520-39
เบอร์โทรสาร 0-2367-1000, 0-2381-4545
URL www.bjc.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1882 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/04/2518
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 11/12/2550

ลักษณะธุรกิจ
1. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ - ดำเนินกิจการด้านการออกแบบ การผลิต การตลาด การกระจายสินค้า และจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงภาชนะแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม และบรรจุภัณฑ์พลาสติก2. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค - ดำเนินกิจการด้านการผลิต การตลาด และการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มอาหารและกลุ่มเครื่องใช้ส่วนตัว ทั้งที่เป็นตราสินค้าของบริษัทและรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้สัญญากับบริษัทอื่น3. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค - ดำเนินกิจการด้านการกระจายสินค้าและบริการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ 4. กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ - ดำเนินกิจการด้านการจัดการบริหารห้างค้าปลีกสมัยใหม่รวมถึงร้านค้าออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการผสานช่องทางทั้งหมดของธุรกิจเข้าด้วยกัน (Omni-Channel Model) รวมถึงธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่ (Dual Retail Property Model) แก่ผู้ที่มีความสนใจเช่าภายในบริเวณห้างค้าปลีกของบริษัท5. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ - ดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแสวงหาโอกาสในการควบรวมการซื้อกิจการ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
25.71% 16,456 25.22% 11,423
การถือครองหุ้นต่างด้าว 12.71% (ณ วันที่ 24/05/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  3.68% (ณ วันที่ 24/05/2562)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 1.04 -1.32 1.08
20 วัน -4.90 -3.14 -1.41
60 วัน -1.02 2.18 1.74
120 วัน -5.37 -9.19 -4.90
YTD -4.43 -9.05 -7.41
P/E (X) 28.95 28.71 17.34
P/BV (X) 1.74 4.31 1.76
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.35 0.48 0.76

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 พ.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2,675,730,550 66.84
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 222,000,000 5.55
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 151,681,481 3.79
4. DBS BANK LTD 117,948,000 2.95
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 70,006,150 1.75
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 37,516,900 0.94
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 36,527,172 0.91
8. บริษัท อีเอสพี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 26,600,000 0.66
9. บริษัท ทวีผลการเกษตร จำกัด 26,400,000 0.66
10. THE BANK OF NEW YORK MELLON 24,546,400 0.61

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
2. คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริษัท
3. นาย อัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
4. นาย ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ
5. นาย ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท กรรมการ
6. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ
7. นาย ประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ
8. นาง ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการ
9. นาย วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ
10. นาย ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. พล.ต.อ. กฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการอิสระ
13. นาย ภิรมย์ กมลรัตนกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. นาย กำจร ตติยกวี กรรมการอิสระ
15. น.ส. พจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ
16. พลโท ธนดล สุรารักษ์ กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
24 พ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,004.63  4,002.69  3,995.67 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 194,224.79  203,136.76  263,714.26 
ราคา (บาท/หุ้น) 48.50  50.75  66.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 27.96  27.21  26.18 
P/BV (X) 1.74  1.87  2.52 
P/E (X) 28.95  31.80  57.63 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 23.30  58.59  68.59 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 481.41  540.34  560.28 
Beta 1.38  1.33  1.31 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -4.43  -23.11  31.34 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.50  1.12  0.76 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.69  0.38  0.44 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสด และ/หรือ โครงการการลงทุน หรือการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันหรือธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.55 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
- 0.18 บาท 13 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.42 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.15 บาท 13 ก.ย. 2560 เงินปันผล
01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.38 บาท 26 พ.ค. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.12 บาท 13 ก.ย. 2559 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย เกียรตินิยม คุณติสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
3M/2561 
(01/01/61 
-31/03/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสด 6,359.25 3,155.64 5,709.69 4,367.73 3,485.93
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 14,922.45 14,355.52 15,692.47 13,830.66 8,355.08
สินค้าคงเหลือ 21,403.52 20,831.74 21,309.79 19,131.52 19,882.41
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 43,119.79 38,490.67 43,360.44 38,541.66 35,993.21
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 65,797.08 66,922.26 66,326.86 66,354.27 46,125.80
รวมสินทรัพย์ 322,775.48 315,332.48 323,021.04 315,058.58 301,843.34
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 9,119.35 10,866.69 9,788.37 14,661.57 15,966.49
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 30,572.94 30,458.78 33,055.50 31,388.29 21,651.91
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 41,719.50 18,454.53 46,004.67 2,501.86 4,686.43
รวมหนี้สินหมุนเวียน 83,155.83 61,513.57 90,285.56 50,254.05 51,851.47
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 123,203.50 141,574.28 117,651.22 153,631.50 138,134.44
รวมหนี้สิน 206,359.33 203,087.85 207,936.78 203,885.55 189,985.92
ทุนจดทะเบียน 4,114.63 4,053.95 4,114.63 4,053.95 4,053.95
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 4,002.96 3,997.40 4,002.70 3,995.67 3,989.52
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 85,711.31 85,449.54 85,699.40 85,352.79 85,045.04
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -384.68 128.40 -309.18 129.46 -431.58
กำไร(ขาดทุน)สะสม 22,990.40 18,683.58 21,486.35 17,238.28 14,679.52
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 111,936.87 107,979.48 110,512.33 106,513.71 103,431.10
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 4,479.27 4,265.16 4,571.93 4,659.31 8,426.33
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
3M/2561 
(01/01/61 
-31/03/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
ยอดขายสุทธิ 38,389.47 37,068.99 156,141.57 149,158.04 125,330.33
รายได้อื่น 3,936.66 4,005.67 16,054.81 15,039.73 12,267.68
รวมรายได้ 42,332.41 41,074.66 172,196.38 164,221.87 137,779.14
ต้นทุนขาย 30,968.96 30,054.94 126,173.29 120,706.34 102,769.45
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 8,201.71 7,562.71 32,145.10 30,575.72 23,530.80
รวมค่าใช้จ่าย 39,196.24 37,715.84 158,546.36 151,458.95 126,300.25
EBITDA 5,019.33 5,225.94 21,205.86 20,152.32 16,815.87
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,883.15 1,867.13 7,555.84 7,389.40 5,336.98
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 3,136.18 3,358.81 13,650.01 12,762.92 11,478.89
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,504.05 1,445.30 6,649.97 5,210.76 4,001.19
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.38 0.36 1.66 1.31 1.54
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
3M/2561 
(01/01/61 
-31/03/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,925.37 2,636.73 17,635.89 17,380.31 17,937.54
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,150.07 -2,204.54 -11,640.71 -14,845.57 -208,512.19
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,095.96 -1,653.43 -4,683.20 -1,390.09 192,912.19
เงินสดสุทธิ 679.34 -1,194.98 1,338.23 1,118.40 2,337.53
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.52 0.63 0.48 0.77
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.10 5.38 6.13 4.96
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.21 4.28 4.28 4.14
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.84 1.88 1.88 1.91
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.54 0.53 0.54 0.53
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 19.33 18.92 19.19 19.07
EBIT Margin (%) 7.41 8.18 7.93 7.77
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.55 3.52 3.86 3.17

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
04 ส.ค. 2559 XR 796,641,400 3,982,478,499 1.00
21 ก.ค. 2559 XR 1,592,220,999 3,185,503,799 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 3.56 3.90 4.68 19.01
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 3.04 3.37 4.53 17.45
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 3.06 4.63 4.86 19.19
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 3.93 3.38 4.68 19.92
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 4.06 49.81 27.62 30.23

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 10.76 13.06 10.58 13.45
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 33.93 27.94 34.51 27.15
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.02 5.87 6.24 6.19
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 60.65 62.15 58.50 58.99
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.16 4.79 3.92 4.55
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 87.64 76.18 93.21 80.19
วงจรเงินสด (วัน) 6.94 13.91 -0.21 5.94


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น