สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BIZ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.58 3.22 / 2.18 11.02 1.97 200.00 1,032.00 1,860.64 40.93 15.47
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ส.ค. 2562 08:22   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 ส.ค. 2562 08:21   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
09 ส.ค. 2562 08:21   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
28 พ.ค. 2562 12:37   แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติมประจำปี 2562
10 พ.ค. 2562 07:38   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 92/45 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2636-6828-9
เบอร์โทรสาร 0-2236-3167
URL www.bizalignment.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/5/2000 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/07/2559
ราคา IPO (บาท) 2.90 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว (Maintenance Service)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  29.87% 2,045 29.87% 2,222
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 16/08/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.47% (ณ วันที่ 16/08/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -0.80 3.78
  20 วัน - 6.37 7.39
  60 วัน 0.78 -12.21 -1.84
  120 วัน -1.53 23.97 7.81
  YTD 17.27 39.29 19.42
  P/E (X) 11.02 26.17 40.36
  P/BV (X) 1.97 2.20 1.73
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.08 0.42 0.21

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 เม.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ 128,250,000 32.06
  2. นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ 125,250,000 31.31
  3. นาย นพดล สันธนะพานิช 24,000,000 6.00
  4. นาง ศริน ชินอุดมทรัพย์ 7,000,000 1.75
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,907,200 1.48
  6. นาย กิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์ 4,793,000 1.20
  7. นาย ไพรินทร์ มอมไทรัตน์ 4,330,900 1.08
  8. นาย เชวง สุวรรณรัตน์ 3,596,000 0.90
  9. นาย ภูมิพรรณ ภัทรนุธาพร 3,008,300 0.75
  10. นาง สีวิกา สีลภูสิทธิ์ 2,988,000 0.75

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ กรรมการ
  4. นาย นพดล สันธนะพานิช กรรมการ
  5. น.ส. ศรีรัตน์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย วิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 ส.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 400.00  400.00  400.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,032.00  880.00  1,368.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.58  2.20  3.42 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.31  1.35  1.27 
  P/BV (X) 1.97  1.63  2.70 
  P/E (X) 11.02  13.41  38.18 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 13.56  14.67  127.97 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.95  0.75  10.19 
  Beta 0.72  0.62  0.51 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 17.27  -35.67  -29.63 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.20  3.64  2.92 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.68  0.49  1.12 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.16 บาท 09 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.08 บาท 09 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.10 บาท 09 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นาย เมธี รัตนศรีเมธา/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 67.91 113.28 119.28 366.37 223.98
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 193.18 186.54 243.28 86.57 236.96
  สินค้าคงเหลือ 646.82 211.31 148.93 9.25 107.45
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 995.30 569.93 573.02 562.13 609.88
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 275.17 94.93 141.77 31.07 4.08
  รวมสินทรัพย์ 1,421.47 835.16 943.42 767.25 628.91
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 133.05 38.97 - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 413.89 82.54 103.31 68.54 96.53
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 595.58 135.77 144.82 73.53 99.38
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 235.46 166.56 168.92 181.00 18.41
  รวมหนี้สิน 831.03 302.33 313.74 254.53 117.79
  ทุนจดทะเบียน 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 222.33 222.33 222.33 222.33 222.33
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 102.58 76.19 139.57 90.39 88.79
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 524.92 498.52 561.91 512.73 511.12
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 65.52 34.31 67.77 - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 301.84 163.27 658.52 616.56 737.84
  รายได้อื่น 1.23 2.33 6.17 6.88 5.39
  รวมรายได้ 303.07 165.60 664.69 623.43 743.23
  ต้นทุนขาย 224.43 119.84 501.11 530.88 615.18
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 33.76 23.40 63.05 39.73 38.48
  รวมค่าใช้จ่าย 263.56 143.24 564.16 570.61 653.65
  EBITDA 40.93 23.44 102.75 54.49 90.76
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1.41 1.08 2.21 1.67 1.19
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 39.52 22.36 100.53 52.82 89.58
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 30.84 17.79 80.60 41.15 70.24
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.04 0.20 0.10 0.23
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -71.10 -205.54 -130.72 228.13 1.03
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -111.28 -54.19 -83.25 -44.20 -7.94
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 131.24 6.46 -33.05 -41.39 183.55
  เงินสดสุทธิ -51.14 -253.28 -247.02 142.54 176.64
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.67 4.20 3.96 7.65
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.30 7.74 15.00 8.04
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.43 6.18 11.75 7.57
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.58 0.61 0.56 0.50
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.71 0.65 0.78 0.89
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.65 26.60 23.90 13.90
  EBIT Margin (%) 13.04 13.50 15.12 8.47
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.17 10.74 12.13 6.60

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 84.87 -41.19 6.81 -16.44
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 87.28 -48.79 -5.61 -13.70
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 83.02 -40.63 6.62 -16.12
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 84.00 -43.25 -1.13 -12.70
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 73.32 -13.77 95.89 -41.42

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.20 2.52 3.99 3.81
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 86.94 145.06 91.42 95.76
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.41 2.47 6.34 9.10
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 258.56 148.03 57.61 40.12
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.44 3.40 5.83 6.43
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 149.58 107.33 62.59 56.75
  วงจรเงินสด (วัน) 195.92 185.76 86.44 79.14


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น