สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BIG บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.71 0.85 / 0.40 202.80 1.46 352.89 2,505.50 3,272.15 378.24 8.65
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
26 มี.ค. 2564 19:48   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
22 ก.พ. 2564 08:36   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
19 ก.พ. 2564 19:42   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
19 ก.พ. 2564 19:41   งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
19 ก.พ. 2564 19:41   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 115, 115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2809-9956-65
เบอร์โทรสาร 0-2809-9950
URL www.bigcamera.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/1/1980 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/05/2534
ราคา IPO (บาท) 70.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.10 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.25 : ใหม่ 0.10 @ 30/12/2558

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 03/03/2558
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / พาณิชย์

ลักษณะธุรกิจ
ค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพและโทรศัพท์เคลื่อนทีี่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 มิ.ย. 2563 28 ก.พ. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
30.59% 8,555 30.73% 9,438
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.07% (ณ วันที่ 12/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.76% (ณ วันที่ 12/04/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -14.46 -9.73 -11.40
20 วัน 7.58 11.29 9.47
60 วัน 16.39 6.82 16.30
120 วัน 39.22 30.23 15.03
YTD 24.56 13.70 17.14
P/E (X) 202.80 38.59 40.26
P/BV (X) 1.46 3.81 1.75
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.42 0.39 1.47

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์ 1,115,614,000 31.61
2. นาย ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ 380,552,000 10.78
3. นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ 371,552,000 10.53
4. นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ 321,552,000 9.11
5. น.ส. ณัฐพร เธียรกาญจนวงศ์ 87,591,600 2.48
6. น.ส. ปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ 87,382,800 2.48
7. น.ส. ณีลวรรณ เธียรกาญจนวงศ์ 85,240,500 2.42
8. นาย ปกรณ์ ธีรธำรง 57,564,468 1.63
9. น.ส. กมลมาตุ ตั้งกิจงามวงศ์ 46,719,600 1.32
10. นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ 34,001,000 0.96

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ
4. นาย อาทิตย์ ชุณหชัชราชัย กรรมการ
5. นาย สุวิทย์ ธนียวัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นาย ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นาง หฤทัย สุขยิ่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
12 เม.ย. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,528.88  3,528.88  3,528.88 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,505.50  2,011.46  1,870.31 
ราคา (บาท/หุ้น) 0.71  0.57  0.53 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.49  0.47  0.50 
P/BV (X) 1.46  1.20  1.06 
P/E (X) 202.80  326.49  6.37 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 26.47  119.27  54.19 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 9.48  10.27  8.28 
Beta 0.84  1.22  1.54 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 24.56  7.55  -55.83 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  5.26  15.09 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 8.57  17.18  0.96 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว เว้นแต่จะมีความจำเป็นเหตุอันควรที่ไม่สามารถจ่ายได้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.03 บาท 14 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.08 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.13 บาท 09 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นางสาว สุพรรณี ตริยานันทกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว วธู ขยันการนาวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย ปรีชา อรุณนารา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2019 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2018 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2017 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 412.26 49.16 100.44 206.28
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 70.10 173.26 - -
สินค้าคงเหลือ 1,091.90 1,681.47 1,964.82 1,951.96
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,577.84 1,908.72 2,335.03 2,468.90
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 141.71 263.91 309.45 290.37
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,322.20 639.52 689.86 621.81
รวมสินทรัพย์ 2,900.04 2,548.24 3,024.89 3,090.72
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - 223.69 -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 370.66 671.92 - -
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 620.86 698.02 1,105.94 1,263.06
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 558.04 34.38 24.60 23.65
รวมหนี้สิน 1,178.91 732.41 1,130.55 1,286.71
ทุนจดทะเบียน - - - -
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 352.89 352.89 352.89 352.89
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,368.24 1,462.94 1,541.80 1,451.12
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - -0.35 -
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,721.13 1,815.83 1,894.34 1,804.01
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2019 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2018 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2017 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 2,456.71 4,322.00 5,436.37 5,279.66
รายได้อื่น 78.94 238.12 349.64 763.44
รวมรายได้ 2,535.65 4,560.11 5,786.01 6,043.10
ต้นทุน 1,925.59 3,373.27 4,175.26 4,175.91
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 582.71 925.79 922.32 904.22
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2,508.30 4,299.05 5,097.58 5,080.13
EBITDA 378.24 353.49 776.71 1,039.23
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 350.88 93.12 90.09 76.26
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 27.36 260.37 686.62 962.98
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 12.35 207.76 549.43 774.43
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.00 0.06 0.16 0.22
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2019 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2018 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2017 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 722.70 511.27 250.70 242.78
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -18.52 -56.26 -120.81 -114.83
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -341.08 -506.30 -235.73 -245.54
เงินสดสุทธิ 363.10 -51.28 -105.84 -117.59
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.54 2.73 2.11
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.70 11.20 29.71
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.00 9.34 22.45
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.68 0.40 0.60
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.93 1.64 1.89
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.62 21.95 23.20
EBIT Margin (%) 1.08 5.71 11.87
อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.49 4.56 9.50

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -43.16 -20.50 2.97
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -42.92 -19.21 -0.02
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -44.39 -21.19 -4.25
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -41.65 -15.66 0.34
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -94.05 -62.19 -29.05

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 20.19 19.75 19.37
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 18.08 18.48 18.84
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.39 1.85 2.13
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 262.85 197.27 171.20
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.69 4.52 4.18
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 98.81 80.68 87.27
วงจรเงินสด (วัน) 182.12 135.07 102.77


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น