สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/การแพทย์
SET50 / SETCLMV / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
93.25 148.50 / 91.50 26.97 3.88 794.59 74,095.11 78,074.68 1,631.11 16.78
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 ก.ย. 2563 18:00   แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
31 ส.ค. 2563 08:40   SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-5 ของ BH
18 ส.ค. 2563 12:43   แจ้งการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
11 ส.ค. 2563 20:03   แจ้งการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
07 ส.ค. 2563 12:47   แจ้งการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2667-1000
เบอร์โทรสาร 0-2667-2525
URL www.bumrungrad.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/4/1975 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/12/2532
ราคา IPO (บาท) 40.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 24/05/2547

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 29/10/2546
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / การแพทย์

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ และลงทุนในธุรกิจการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 มี.ค. 2563 07 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
45.37% 11,945 49.69% 9,739
การถือครองหุ้นต่างด้าว 15.99% (ณ วันที่ 27/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  7.20% (ณ วันที่ 27/10/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -0.80 -0.12 -0.81
20 วัน -10.77 -4.01 -8.11
60 วัน -18.56 -6.81 -9.67
120 วัน -20.64 -12.28 -16.80
YTD -36.56 -13.48 -17.10
P/E (X) 26.97 32.49 20.79
P/BV (X) 3.88 3.34 1.38
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.21 0.09 0.93

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@20 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 182,513,006 22.97
2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 106,740,417 13.43
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 65,743,344 8.27
4. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 62,514,765 7.87
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 59,105,358 7.44
6. สำนักงานประกันสังคม 28,847,800 3.63
7. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 26,138,875 3.29
8. GIC PRIVATE LIMITED 12,635,034 1.59
9. บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด 11,381,614 1.43
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 10,759,750 1.35

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นาย ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ รองประธานกรรมการ
3. นาง ลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
4. นาย ชอง โท กรรมการ
5. นาย เบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน กรรมการ
6. นาย อานนท์ วังวสุ กรรมการ
7. น.ส. โสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นาย สรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาง อรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ
10. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
27 ต.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 794.59  728.84  728.75 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 74,095.11  107,139.68  136,640.88 
ราคา (บาท/หุ้น) 93.25  147.00  187.50 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 24.03  26.18  23.91 
P/BV (X) 3.88  5.62  7.84 
P/E (X) 26.97  27.99  33.36 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 49.17  50.31  60.58 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 225.48  233.67  342.47 
Beta 0.61  1.03  0.81 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -36.56  -21.60  -0.79 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.33  1.97  1.44 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.92  0.56  0.50 
นโยบายเงินปันผล เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิก่อน (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 1.15 บาท 03 ก.ย. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 2.05 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 1.15 บาท 05 ก.ย. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.80 บาท 08 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 1.10 บาท 05 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 1.70 บาท 08 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 1,800.27 2,348.96 2,080.58 2,528.75 2,470.44
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,849.81 2,433.09 2,747.66 2,560.67 1,818.55
สินค้าคงเหลือ 317.20 314.17 330.32 391.81 307.84
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,355.41 11,413.18 11,736.44 12,100.78 10,550.33
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 11,832.90 11,136.33 11,860.08 11,256.01 11,784.24
รวมสินทรัพย์ 24,901.93 25,156.94 26,181.03 24,748.81 23,483.96
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 723.78 793.60 870.35 964.66 856.98
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 33.87 - - - 1,186.20
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,100.43 2,656.48 2,639.05 2,878.14 3,646.89
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,380.49 3,304.88 3,276.85 3,126.25 3,132.11
รวมหนี้สิน 5,480.93 5,961.36 5,915.90 6,004.38 6,779.00
ทุนจดทะเบียน 922.70 922.70 922.70 922.70 922.70
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 795.77 730.05 730.05 730.05 730.05
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 449.85 285.57 285.57 285.57 285.57
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 17,808.85 17,357.86 18,652.33 16,881.58 14,757.40
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 19,123.27 18,908.11 19,973.37 18,454.61 16,402.38
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 297.73 287.47 291.76 289.81 302.57
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 6,512.64 8,929.02 18,409.15 18,264.20 18,279.35
รายได้อื่น 150.28 152.49 309.13 276.83 247.24
รวมรายได้ 6,662.92 9,081.50 18,718.27 18,541.03 18,530.13
ต้นทุนขาย 3,938.94 5,003.06 10,285.08 10,045.96 10,459.83
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,708.41 1,816.19 3,751.18 3,288.29 3,128.94
รวมค่าใช้จ่าย 5,649.64 6,827.61 14,057.75 13,339.44 13,597.94
EBITDA 1,631.11 2,861.32 5,883.81 6,381.11 6,138.10
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 617.84 607.43 1,223.30 1,179.53 1,205.91
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,013.28 2,253.89 4,660.52 5,201.58 4,932.19
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 809.63 1,806.39 3,747.73 4,151.89 3,943.89
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.05 2.48 5.14 5.70 5.41
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 675.50 2,470.69 4,897.35 4,733.93 5,243.38
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 775.32 -1,257.74 -2,854.50 -1,430.59 -5,867.60
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,726.05 -1,390.79 -2,475.94 -3,245.34 -2,061.32
เงินสดสุทธิ -275.22 -177.84 -433.10 58.00 -2,685.53
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.41 4.30 4.45 4.20
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.47 21.65 19.51 23.82
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.66 19.71 18.30 21.57
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.29 0.32 0.30 0.33
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.65 0.76 0.74 0.77
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 39.52 43.97 44.13 45.00
EBIT Margin (%) 15.21 24.82 24.90 28.05
อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.15 19.89 20.02 22.39

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -27.06 0.77 0.79 -0.08
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -21.27 2.57 2.38 -3.96
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -26.63 0.88 0.96 0.06
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -17.25 6.53 5.38 -1.90
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -55.18 -11.91 -9.73 5.27

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.05 8.14 6.94 8.34
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 60.29 44.86 52.62 43.76
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 29.21 29.17 28.49 28.72
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 12.50 12.51 12.81 12.71
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 12.15 13.66 11.21 11.03
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 30.03 26.72 32.56 33.09
วงจรเงินสด (วัน) 42.75 30.66 32.88 23.38


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ BH-P

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น