สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/การแพทย์
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
217.00 230.00 / 169.00 40.17 9.66 728.75 158,139.04 162,751.55 6,138.10 26.51
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 เม.ย. 2561 19:23   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2561
23 มี.ค. 2561 20:21   แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
15 มี.ค. 2561 08:21   หุ้นเพิ่มทุนของ BH เริ่มซื้อขายวันที่ 16 March 2561
05 มี.ค. 2561 17:22   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5)
22 ก.พ. 2561 08:52   แจ้งมติการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2667-1000
เบอร์โทรสาร 0-2667-2525
URL www.bumrungrad.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/4/1975 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/12/2532
ราคา IPO (บาท) 40.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 24/05/2547

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 29/10/2546
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / การแพทย์

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ และลงทุนในธุรกิจการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2559
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
45.67% 12,042 35.21% 9,473
การถือครองหุ้นต่างด้าว 21.34% (ณ วันที่ 23/04/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  8.60% (ณ วันที่ 23/04/2561)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -0.46 -0.44 -1.74
20 วัน 3.83 1.31 4.06
60 วัน 9.87 2.83 12.43
120 วัน - -2.56 -5.45
YTD 14.81 6.10 12.48
P/E (X) 40.17 35.85 18.44
P/BV (X) 9.66 5.55 2.08
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.14 0.14 0.45

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 149,660,706 20.54
2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 106,760,417 14.65
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 63,655,461 8.73
4. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 61,509,565 8.44
5. บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด 36,632,014 5.03
6. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 26,138,875 3.59
7. สำนักงานประกันสังคม 21,965,400 3.01
8. GIC PRIVATE LIMITED 11,579,900 1.59
9. STATE STREET EUROPE LIMITED 10,918,880 1.50
10. นาย ชัย โสภณพนิช 10,682,485 1.47

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นาง ลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ
3. นาย ชอง โท กรรมการ
4. นาย สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี กรรมการ
5. นาย พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ กรรมการ
6. นาย เบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน กรรมการ
7. นาย สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการ
8. น.ส. โสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นาย สรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาง อรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ
11. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
23 เม.ย. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 728.75  728.69  728.65 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 158,139.04  137,722.19  131,884.85 
ราคา (บาท/หุ้น) 217.00  189.00  181.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 22.47  21.34  18.72 
P/BV (X) 9.66  8.86  9.67 
P/E (X) 40.17  35.88  37.01 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 19.46  43.18  59.54 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 385.79  250.17  342.67 
Beta 0.92  0.97  0.90 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 14.81  4.42  -14.22 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.24  1.32  1.30 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.50  0.47  0.48 
นโยบายเงินปันผล เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิก่อน (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 1.70 บาท 08 พ.ค. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 1.00 บาท 06 ก.ย. 2560 เงินปันผล
01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 1.55 บาท 15 พ.ค. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.95 บาท 26 ส.ค. 2559 เงินปันผล
01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 1.45 บาท 17 พ.ค. 2559 เงินปันผล
01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.90 บาท 09 ก.ย. 2558 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสด 2,470.44 5,154.16 5,054.16 4,675.71
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,818.55 1,695.47 2,318.42 1,525.21
สินค้าคงเหลือ 307.84 310.01 309.07 291.88
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 10,550.33 8,802.64 10,088.28 8,499.39
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 11,784.24 11,579.03 10,472.11 9,948.45
รวมสินทรัพย์ 23,483.96 21,329.86 21,297.52 19,144.70
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 856.98 875.61 830.04 860.24
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,186.20 - 1,497.15 -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,646.89 2,358.10 4,056.46 2,326.02
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,132.11 4,183.82 4,140.57 5,558.71
รวมหนี้สิน 6,779.00 6,541.92 8,197.03 7,884.73
ทุนจดทะเบียน 922.70 922.70 922.70 922.70
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 730.05 730.05 730.05 730.05
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 285.57 285.57 285.57 285.57
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 14,757.40 12,750.26 10,891.36 9,084.40
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 16,402.38 14,473.85 12,735.69 10,883.23
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 302.57 314.09 364.80 376.73
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
ยอดขายสุทธิ 18,279.35 17,850.74 17,600.27 15,571.47
รายได้อื่น 247.24 275.06 329.17 339.07
รวมรายได้ 18,530.13 18,128.01 17,941.96 15,910.54
ต้นทุนขาย 10,459.83 10,400.15 10,396.07 9,495.60
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,128.94 3,134.82 3,108.54 2,805.91
รวมค่าใช้จ่าย 13,597.94 13,534.96 13,504.61 12,304.25
EBITDA 6,138.10 5,731.73 5,482.09 4,651.05
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,205.91 1,138.69 1,044.74 1,044.77
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 4,932.19 4,593.04 4,437.34 3,606.28
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 3,943.89 3,626.17 3,435.83 2,730.30
กำไรต่อหุ้น (บาท) 5.41 4.98 4.72 3.75
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 5,243.38 5,173.64 3,987.41 3,890.30
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -5,867.60 -1,556.23 -1,784.88 -756.18
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -2,061.32 -3,496.18 -1,832.68 -1,594.33
เงินสดสุทธิ -2,685.53 121.23 369.85 1,539.80
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.89 3.73 2.49
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 25.55 26.65 29.09
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 22.01 21.55 21.94
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.41 0.45 0.64
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.83 0.85 0.89
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 42.78 41.74 40.93
EBIT Margin (%) 26.62 25.34 24.73
อัตรากำไรสุทธิ (%) 21.28 20.00 19.15

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 2.40 1.42 13.03
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 0.57 0.04 9.48
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 2.22 1.04 12.77
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 0.47 0.22 9.76
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 8.76 5.54 25.84

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 2560  2559  2558 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 10.40 8.89 9.16
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 35.08 41.04 39.86
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 33.86 33.60 34.60
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 10.78 10.86 10.55
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 12.07 12.19 12.30
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 30.23 29.93 29.67
วงจรเงินสด (วัน) 15.63 21.97 20.73


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ BH-P

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น