สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50 / SETCLMV
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
28.00 33.00 / 22.30 37.15 3.87 5,213.80 72,993.20 128,051.41 4,676.98 14.16
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ต.ค. 2561 12:57   การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
10 ต.ค. 2561 18:09   การเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement หรือ PPA) กับ Electricity of Vietnam (EVN) ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 257 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
03 ต.ค. 2561 12:49   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อดำเนินโครงการงานระบบไฟฟ้าและน้ำเย็น พื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
01 ต.ค. 2561 17:53   การลาออกของกรรมการบริษัท
01 ต.ค. 2561 08:36   แจ้งวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2710-3400
เบอร์โทรสาร 0-2379-4245
URL http://www.bgrimmpower.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1993 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/07/2560
ราคา IPO (บาท) 16.00 @พาร์2.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 2.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและขายไฟฟ้า ไอน้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 21 มี.ค. 2561 14 ก.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  31.16% 21,951 28.01% 10,598
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 40.17% (ณ วันที่ 18/10/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.64% (ณ วันที่ 18/10/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.75 2.32 0.52
  20 วัน -0.88 2.44 2.74
  60 วัน 15.23 9.37 12.00
  120 วัน 6.67 8.86 12.29
  YTD -2.61 -7.10 1.49
  P/E (X) 37.15 13.15 16.65
  P/BV (X) 3.87 1.75 1.92
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.13 0.33 0.45

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 ส.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd. 886,002,000 33.99
  2. นาย ฮาราลด์ ลิงค์ 633,399,700 24.30
  3. บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 235,997,750 9.05
  4. ASIAN DEVELOPMENT BANK 123,000,000 4.72
  5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 46,501,200 1.78
  6. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 31,763,200 1.22
  7. น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ 28,350,000 1.09
  8. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 28,300,000 1.09
  9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 20,199,900 0.77
  10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 17,021,449 0.65

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานคณะกรรมการ
  2. นาง ปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ กรรมการ
  4. นาย สมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการ
  5. นาย สุรชัย สายบัว กรรมการ
  6. นาง เกตุวลี นภาศัพท์ กรรมการอิสระ
  7. นาย อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาง อัญชลี ชวนิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง สุนีย์ ศรไชยธนะสุข กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ต.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,606.90  2,606.90 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 72,993.20  74,948.38 
  ราคา (บาท/หุ้น) 28.00  28.75 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.24  7.00 
  P/BV (X) 3.87  4.11 
  P/E (X) 37.15  47.90 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 105.50  155.44 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 384.20  812.08 
  Beta 1.63  1.89 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.61  79.69 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.07  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.40 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิปรับปรุง (กำไรสุทธิไม่รวมผลกำไร/ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น) ตามงบการเงินรวมของ บี.กริม เพาเวอร์ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.15 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.30 บาท 11 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 15,675.09 9,287.40 18,209.46 8,322.13
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 5,558.87 4,878.96 4,669.94 4,262.30
  สินค้าคงเหลือ 957.75 833.70 877.92 818.66
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 24,134.30 17,545.07 25,837.46 16,614.82
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 52,392.73 49,496.39 51,469.85 46,993.80
  รวมสินทรัพย์ 89,613.09 80,710.36 89,240.84 76,046.55
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - 195.77
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 4,959.00 3,371.58 4,491.90 3,614.58
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,935.08 3,922.65 4,669.73 2,943.41
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 10,230.41 8,993.99 9,447.36 7,076.08
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 53,479.15 58,306.36 54,049.70 57,436.40
  รวมหนี้สิน 63,709.56 67,300.35 63,497.06 64,512.48
  ทุนจดทะเบียน 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,213.80 3,780.00 5,213.80 3,780.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 9,644.04 - 9,644.04 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -169.35 - -169.36 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 4,347.26 3,174.63 4,201.40 2,195.65
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 18,879.79 6,785.77 18,653.25 5,900.16
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 7,023.74 6,624.25 7,090.52 5,633.91
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 16,960.96 15,615.13 31,482.18 27,746.87
  รายได้อื่น 79.89 52.38 187.02 256.98
  รวมรายได้ 17,144.37 15,783.22 31,924.95 28,264.86
  ต้นทุนขาย 13,452.35 12,306.35 24,742.45 22,060.49
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 637.62 535.99 1,263.08 1,099.95
  รวมค่าใช้จ่าย 14,089.97 12,859.64 26,043.90 23,160.45
  EBITDA 4,676.98 4,478.17 8,843.24 7,625.61
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,622.59 1,554.59 2,962.19 2,521.20
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 3,054.40 2,923.58 5,881.04 5,104.42
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 937.87 1,099.94 2,126.71 1,380.25
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.36 0.58 0.96 0.93
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,246.94 2,903.90 7,505.43 6,771.64
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,194.25 -4,029.31 -4,803.90 -13,055.22
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3,612.46 2,132.79 7,310.36 9,562.49
  เงินสดสุทธิ -2,559.78 1,007.39 10,011.89 3,278.91
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.36 2.73
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.31 17.32
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.06 7.12
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.37 3.40
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.39 0.39
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.69 21.41
  EBIT Margin (%) 17.82 18.42
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.47 6.66

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  21 ส.ค. 2560 PP 65,100,000 2,606,900,000 2.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.29 7.05
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 58.03 51.78
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 28.90 29.17
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 12.63 12.51
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.22 6.10
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 58.73 59.79
  วงจรเงินสด (วัน) 11.93 4.50


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น