สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50 / SETCLMV / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
53.75 69.25 / 27.25 69.78 5.16 5,213.80 140,120.88 221,297.01 9,782.98 17.43
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ม.ค. 2564 07:49   การร่วมลงทุนกับบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด
28 ธ.ค. 2563 08:01   การจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Ray Power ในประเทศกัมพูชา
24 ธ.ค. 2563 17:52   กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
15 ธ.ค. 2563 20:00   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการบริหาร และการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
12 พ.ย. 2563 07:01   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2710-3400
เบอร์โทรสาร 0-2379-4245
URL http://www.bgrimmpower.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1993 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/07/2560
ราคา IPO (บาท) 16.00 @พาร์2.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 2.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 05 มิ.ย. 2563 14 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  34.62% 19,231 31.16% 15,309
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 42.25% (ณ วันที่ 19/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.13% (ณ วันที่ 19/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.27 -0.37 -1.16
  20 วัน 4.88 1.86 2.11
  60 วัน 27.22 -2.41 1.00
  120 วัน 0.94 -6.43 -9.87
  YTD 10.82 5.39 5.49
  P/E (X) 69.78 40.05 30.41
  P/BV (X) 5.16 1.64 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.70 0.70 1.26

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd. 794,002,000 30.46
  2. นาย ฮาราลด์ ลิงค์ 633,399,700 24.30
  3. บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 235,997,750 9.05
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 132,769,652 5.09
  5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 92,000,000 3.53
  6. ASIAN DEVELOPMENT BANK 55,000,000 2.11
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 34,072,201 1.31
  8. น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ 28,350,000 1.09
  9. สำนักงานประกันสังคม 23,598,500 0.91
  10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,080,300 0.66

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. นาง ปรียนาถ สุนทรวาทะ รองประธานกรรมการ
  3. น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ กรรมการ
  4. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ ประธานกรรมการอิสระ
  5. นาง อัญชลี ชวนิชย์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย สมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการอิสระ
  8. นาง เกตุวลี นภาศัพท์ กรรมการอิสระ
  9. นาง สุนีย์ ศรไชยธนะสุข กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,606.90  2,606.90  2,606.90 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 140,120.88  126,434.65  136,862.25 
  ราคา (บาท/หุ้น) 53.75  48.50  52.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.43  10.43  7.66 
  P/BV (X) 5.16  4.65  6.86 
  P/E (X) 69.78  62.96  66.70 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 9.26  145.78  111.26 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,080.56  765.73  488.20 
  Beta 1.22  1.22  1.46 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 10.82  -7.62  98.11 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.69  0.76  0.61 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.48  0.48  0.41 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิปรับปรุง (กำไรสุทธิไม่รวมผลกำไร/ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น) ตามงบการเงินรวมของ บี.กริม เพาเวอร์ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.15 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.22 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.15 บาท 10 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.17 บาท 10 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.15 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.30 บาท 11 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 18,621.11 11,928.57 21,161.17 12,559.73 18,209.46
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 7,448.04 7,651.15 7,156.11 6,121.52 4,669.94
  สินค้าคงเหลือ 1,036.62 993.94 968.65 979.08 877.92
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 30,396.78 25,400.07 33,493.11 23,821.76 25,837.46
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 78,326.18 72,524.09 72,131.62 62,350.38 51,469.85
  รวมสินทรัพย์ 126,978.16 114,038.43 121,692.80 100,636.04 89,240.84
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 7,597.89 3,700.00 3,000.00 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 11,842.54 18,879.53 18,253.75 5,581.04 4,491.90
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,520.27 3,774.43 4,139.43 1,957.98 4,669.73
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 23,339.49 26,729.24 25,831.75 8,189.17 9,447.36
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 65,894.87 57,846.70 57,183.80 64,707.74 54,049.70
  รวมหนี้สิน 89,234.36 84,575.94 83,015.54 72,896.92 63,497.06
  ทุนจดทะเบียน 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,213.80 5,213.80 5,213.80 5,213.80 5,213.80
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 9,644.04 9,644.04 9,644.04 9,644.04 9,644.04
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -169.36
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 6,693.94 5,968.64 6,328.02 4,881.16 4,201.40
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 27,180.92 19,963.53 28,144.40 19,253.46 18,653.25
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 10,562.88 9,498.95 10,532.86 8,485.67 7,090.52
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 33,651.84 32,873.97 44,131.89 36,585.10 31,482.18
  รายได้อื่น 208.99 306.25 427.07 459.74 187.02
  รวมรายได้ 33,904.59 33,257.17 44,660.29 37,226.86 31,924.95
  ต้นทุนขาย 26,680.19 26,804.45 35,953.05 29,732.15 24,742.45
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,439.38 1,205.74 1,864.86 1,408.51 1,263.08
  รวมค่าใช้จ่าย 28,232.69 28,010.19 37,817.92 31,146.32 26,043.90
  EBITDA 9,782.98 8,627.96 11,543.34 9,421.56 8,843.24
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 4,111.08 3,380.99 4,700.98 3,341.01 2,962.19
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 5,671.90 5,246.98 6,842.37 6,080.55 5,881.04
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,598.60 1,921.69 2,331.15 1,862.81 2,126.71
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.50 0.74 0.88 0.71 0.96
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 10,471.36 6,134.78 9,455.07 7,658.02 7,505.43
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -12,952.90 -5,843.11 -6,656.78 -9,973.28 -4,803.90
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -184.99 -868.23 5,909.94 -3,290.01 7,310.36
  เงินสดสุทธิ -2,666.53 -576.56 8,708.24 -5,605.26 10,011.89
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.30 0.95 1.30 2.91
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.52 10.50 9.84 9.83
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.03 6.24 6.16 6.40
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.28 4.24 2.95 3.79
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.38 0.42 0.40 0.39
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.72 18.46 18.53 18.73
  EBIT Margin (%) 16.73 15.78 15.32 16.33
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.71 5.78 5.22 5.00

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 2.37 23.35 20.63 16.21
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -0.46 25.54 20.92 20.17
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 1.95 22.40 19.97 16.61
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 0.79 25.42 21.42 19.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -16.81 10.91 25.14 -12.41

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.95 6.23 6.65 6.78
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 61.36 58.54 54.91 53.83
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 35.29 34.95 36.92 32.02
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 10.34 10.44 9.89 11.40
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.33 2.86 3.02 5.90
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 156.49 127.47 120.99 61.83
  วงจรเงินสด (วัน) -84.79 -58.48 -56.19 3.40


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น