สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BFIT บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
33.25 35.75 / 24.30 11.70 1.91 2,756.24 18,328.97
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 เม.ย. 2564 18:27   การลาออกของผู้บริหาร
30 มี.ค. 2564 17:04   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี คร้ังที่ 56 และมาตรการและแนวทางการปฏิบัติ ตนของผเู้ข้าร่วมประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท
22 มี.ค. 2564 17:25   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
25 ก.พ. 2564 21:01   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 56
25 ก.พ. 2564 21:01   แต่งตั้งกรรมการใหม่
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 1,3,5,6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0-2073-0677
เบอร์โทรสาร 0-2073-0670
URL www.bfit.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/7/1969 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/11/2527
ราคา IPO (บาท) 75.00 @พาร์50.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 5.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 5.00 @ 11/11/2548

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจเงินทุน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 ก.ค. 2563 20 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
17.96% 3,487 45.82% 2,121
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.28% (ณ วันที่ 16/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.61% (ณ วันที่ 16/04/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 0.76 4.92 2.75
20 วัน 11.76 11.97 12.85
60 วัน 7.26 -0.51 5.19
120 วัน 17.70 -22.18 -6.26
YTD 12.71 -5.22 5.46
P/E (X) 11.70 25.68 40.48
P/BV (X) 1.91 3.54 1.76
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.13 0.92 1.40

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@17 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 452,238,407 82.04
2. นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์ 9,684,905 1.76
3. นาย ลุชัย ภุขันอนันต์ 8,480,070 1.54
4. น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย 7,717,500 1.40
5. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 6,227,964 1.13
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,016,605 0.55
7. นาย เกียรติชัย วัชระนิติ 2,500,000 0.45
8. นาย จิตติพงศ์ เจียมพิทยานุวัฒน์ 1,443,500 0.26
9. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 1,131,600 0.21
10. นาย จิตติคุณ เจียมพิทยานุวัฒน์ 1,095,000 0.20

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย สุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นาย ธิติธรรม โรจนพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการ
4. นาย มนตรี ชาญสูงเนิน กรรมการ
5. นาย ประวัติ ภัทรประสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. น.ส. นันทิดา พัฒนศักดิ์ภิญโญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
16 เม.ย. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 551.25  551.25  551.25 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 18,328.97  16,261.79  17,502.10 
ราคา (บาท/หุ้น) 33.25  29.50  31.75 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 17.41  16.95  16.08 
P/BV (X) 1.91  1.74  1.97 
P/E (X) 11.70  9.38  37.97 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 34.50  116.88  36.88 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 86.77  83.16  16.85 
Beta 1.23  1.36  1.21 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 12.71  -7.09  87.87 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.21  7.63  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.79  0.72 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจและฐานะการเงินของบริษัทเป็นสำคัญ

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 2.25 บาท 23 เม.ย. 2563 เงินปันผล
- 20.00 : 1.00 หุ้น 21 พ.ค. 2561 หุ้นปันผล
- 0.03 บาท 21 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2019 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2018 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2017 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 0.02 0.02 0.02 0.02
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 4,774.98 1,549.84 1,753.91 2,097.49
เงินลงทุนสุทธิ 120.21 180.87 198.41 347.52
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 11,484.56 18,295.57 17,311.98 8,710.30
 - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - 22,430.69 20,451.85 10,420.04
 - หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - 708.59 859.56 662.00
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 43.41 162.15 91.95 5.68
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 480.31 145.84 152.86 17.28
รวมสินทรัพย์ 19,582.04 20,699.20 19,677.41 11,293.83
เงินรับฝาก 5,234.10 6,348.33 7,273.97 6,067.78
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 6.00 2,006.00 8,506.00 2,506.00
หนี้สินอื่น 4,347.70 3,038.25 1,358.89 529.14
รวมหนี้สิน 9,985.40 11,416.93 17,160.25 9,144.20
ทุนจดทะเบียน 2,756.24 2,756.24 1,102.50 1,050.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,756.24 2,756.24 1,102.49 1,050.00
 - หุ้นบุริมสิทธิ - - - -
 - หุ้นสามัญ 2,756.24 2,756.24 1,102.49 1,050.00
หุ้นทุนซื้อคืน - - - -
หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 4,299.73 4,299.73 - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,539.81 2,225.37 1,412.31 1,093.74
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9,596.65 9,282.27 2,517.16 2,149.63
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2019 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2018 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2017 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้ดอกเบี้ย 3,422.45 3,101.33 2,249.28 612.70
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 221.05 467.37 489.11 117.05
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 3,201.40 2,633.96 1,760.18 495.65
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ - 213.77 144.52 12.13
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - - -
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 138.23 213.77 144.52 12.13
รายได้จากเงินปันผล - - - -
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน - -0.00 3.45 171.62
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 114.96 - - -
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 1,553.87 1,840.39 1,297.07 308.02
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 409.54 341.20 193.74 133.66
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 50.18 56.61 32.25 18.01
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 82.52 -87.03 -199.77 -159.68
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 1,958.61 1,016.08 468.87 276.42
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,567.19 810.86 377.38 234.81
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.84 1.98 1.71 1.12
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2019 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2018 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2017 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,750.91 264.91 -5,595.40 -4,024.46
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 56.65 7.64 8.38 2,107.55
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3,262.68 -546.53 5,993.70 2,493.59
เงินสดสุทธิ -455.12 -273.98 406.68 576.68
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.60 13.74 16.17
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.82 7.35 6.19
อัตรากำไรสุทธิ (%) 43.59 27.55 19.20
อัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%) 0.18 0.13 0.12

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
04 มิ.ย. 2562 XR 330,748,344 551,247,241 5.00
23 พ.ค. 2561 XD 10,499,332 220,498,897 5.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ -37.23 5.68 98.75
อัตราการเติบโตเงินรับฝาก -17.55 -12.73 19.88
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 93.28 114.87 60.72


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น