สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET50 / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
9.00 9.65 / 7.00 24.60 3.88 15,285.00 137,565.00 205,081.20 10,088.13 16.54
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 พ.ย. 2561 18:47   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พ.ย. 2561 18:47   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
09 พ.ย. 2561 18:46   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
31 ต.ค. 2561 17:12   คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับคดีปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช ปี 2551
01 ต.ค. 2561 08:52   แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2641-4611, 0-2354-2000
เบอร์โทรสาร 0-2641-4610, 0-2354-2040
URL www.bemplc.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 30/12/2015 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/12/2558
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษและบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2561 09 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  53.75% 59,916 53.99% 66,500
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 10.39% (ณ วันที่ 18/12/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  6.61% (ณ วันที่ 18/12/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.10 0.66 2.05
  20 วัน 4.65 6.88 8.08
  60 วัน 2.27 7.45 12.69
  120 วัน 18.42 24.56 25.64
  YTD 16.88 26.18 29.47
  P/E (X) 24.60 35.76 14.93
  P/BV (X) 3.88 3.29 1.80
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.24 0.21 0.64

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 ก.ย. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 4,712,121,829 30.83
  2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,256,259,584 8.22
  3. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,047,025,175 6.85
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 936,724,269 6.13
  5. นาย วิชัย วชิรพงศ์ 351,694,457 2.30
  6. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 303,448,709 1.99
  7. STATE STREET EUROPE LIMITED 288,654,719 1.89
  8. สำนักงานประกันสังคม 287,069,500 1.88
  9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 257,092,374 1.68
  10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 200,619,700 1.31

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริษัท
  3. นาย สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาง พเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  5. นาย สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการ
  6. ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์ กรรมการ
  7. นาย พงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการ
  8. นาย วีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ กรรมการ
  9. นาย ปณิต ตุลย์วัฒนจิต กรรมการ
  10. นาย ยุทธนา หยิมการุณ กรรมการ
  11. นาง ณฐมณ บุนนาค กรรมการ
  12. นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  13. พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  14. พลเอก สำเภา ชูศรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  15. นาง วัลลภา อัสสกุล กรรมการอิสระ
  16. นาย อรรณพ ตันละมัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 15,285.00  15,285.00  15,285.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 137,565.00  117,694.50  113,873.25 
  ราคา (บาท/หุ้น) 9.00  7.70  7.45 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.32  1.98  1.91 
  P/BV (X) 3.88  3.89  3.91 
  P/E (X) 24.60  39.81  37.91 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 60.84  80.32  224.37 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 316.72  379.95  954.59 
  Beta 0.75  0.76  1.05 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 16.88  3.36  N/A 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.44  1.43  0.94 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.36  0.57  0.36 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลประกอบการ โครงสร้างและภาระผูกพันทางการเงินการลงทุนตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.06 บาท 19 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  - 0.07 บาท 14 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.06 บาท 20 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.06 บาท 04 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.05 บาท 27 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  - 0.07 บาท 29 เม.ย. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นางสาว สุพรรณี ตริยานันทกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วธู ขยันการนาวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 836.79 4,289.44 2,627.06 777.00 4,483.38
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 424.62 410.50 426.29 1,614.56 84.63
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,417.61 9,624.30 6,280.07 9,219.29 5,869.26
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 332.24 357.57 361.17 340.73 154.37
  รวมสินทรัพย์ 103,843.41 100,530.80 98,919.37 82,785.56 78,120.03
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3,222.24 4,036.83 3,629.18 4,715.77 22,410.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,512.55 1,679.99 2,107.89 819.41 2,579.55
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9,806.00 6,494.36 5,409.82 3,568.68 1,619.92
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 16,050.38 13,009.35 11,582.83 9,557.76 27,314.72
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 52,182.76 57,191.75 56,157.24 43,445.10 21,675.28
  รวมหนี้สิน 68,233.15 70,201.11 67,740.07 53,002.86 48,990.00
  ทุนจดทะเบียน 15,285.00 15,285.00 15,285.00 15,285.00 15,285.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 15,285.00 15,285.00 15,285.00 15,285.00 15,285.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 5,816.94 5,816.94 5,816.94 5,816.94 5,816.94
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 1,515.82 -101.71 -59.72 -104.97 -113.10
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 12,872.67 9,222.96 10,025.97 8,692.29 8,054.75
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 35,490.42 30,223.19 31,068.19 29,689.25 29,043.59
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 119.84 106.51 111.11 93.45 86.44
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 11,631.59 11,336.39 15,153.43 13,104.14 11,737.58
  รายได้อื่น 3,367.52 94.30 239.80 129.26 1,367.23
  รวมรายได้ 15,337.70 11,734.98 15,799.15 13,580.74 13,566.02
  ต้นทุนขาย 4,062.71 3,916.86 5,206.62 3,486.64 2,881.07
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 735.98 656.18 958.64 982.72 897.62
  รวมค่าใช้จ่าย 7,960.60 7,703.08 10,350.43 8,958.83 8,209.59
  EBITDA 10,088.13 6,684.52 8,993.37 8,044.42 8,691.98
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 2,711.03 2,652.63 3,544.65 3,422.51 3,335.54
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 7,377.11 4,031.90 5,448.72 4,621.91 5,356.44
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 4,833.74 2,364.88 3,123.13 2,605.85 2,649.74
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.32 0.15 0.20 0.17 0.17
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 6,213.53 5,438.80 7,149.51 3,845.33 3,293.18
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -5,264.05 -2,750.15 -2,798.44 -11,663.25 -4,757.54
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -2,739.74 823.79 -2,501.01 4,111.55 3,570.69
  เงินสดสุทธิ -1,790.27 3,512.44 1,850.06 -3,706.37 2,106.33
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.28 0.74 0.54 0.96
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 17.02 9.96 10.28 8.87
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.61 5.67 6.00 5.74
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.92 2.32 2.18 1.79
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.19 0.17 0.17 0.17
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 65.07 65.45 65.64 73.39
  EBIT Margin (%) 48.10 34.36 34.49 34.03
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 31.52 20.15 19.77 19.19

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 2.60 20.91 15.64 11.64
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 3.72 74.57 49.33 21.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 30.70 20.05 16.33 0.11
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 3.34 23.09 15.53 9.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 104.40 17.41 19.85 -1.66

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 37.00 15.96 14.85 15.42
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 9.87 22.87 24.58 23.66
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) N/A N/A N/A N/A
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.55 3.27 3.56 2.05
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 142.95 111.74 102.61 177.91
  วงจรเงินสด (วัน) -133.08 -88.87 -78.03 -154.25


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น