สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BEC บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
13.80 15.00 / 4.56 42.38 4.80 2,000.00 27,600.00 28,207.13 1,570.99 9.59
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 ก.ย. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2564
16 ส.ค. 2564 19:38   (แก้ไข)คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค. 2564 18:09   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค. 2564 18:06   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 18:06   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์, 3199 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2204-3333, 0-2262-3333
เบอร์โทรสาร 0-2204-1384
URL www.becworld.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/11/1990 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/07/2539
ราคา IPO (บาท) 142.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 06/01/2547

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก คือ1) กลุ่มธุรกิจคอนเทนต์ - แพลตฟอร์มโทรทัศน์, ดิจิทัลแพลตฟอร์ม, การจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ, บริการจัดหา ผลิตรายการบันเทิงและสารคดี2) กลุ่มธุรกิจสนับสนุน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 เม.ย. 2564 07 ก.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  49.34% 17,984 56.06% 11,044
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.82% (ณ วันที่ 23/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.96% (ณ วันที่ 23/09/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 7.81 9.05 7.85
  20 วัน 13.11 7.57 9.71
  60 วัน 4.55 3.41 2.04
  120 วัน 44.50 32.65 38.58
  YTD 71.43 43.07 52.32
  P/E (X) 42.38 84.46 20.85
  P/BV (X) 4.80 2.80 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.74 1.81 2.22

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 271,977,600 13.60
  2. น.ส. รัตนา มาลีนนท์ 202,339,020 10.12
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 176,336,093 8.82
  4. น.ส. อัมพร มาลีนนท์ 149,780,200 7.49
  5. น.ส. นิภา มาลีนนท์ 149,780,000 7.49
  6. นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 104,980,500 5.25
  7. นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล 58,787,500 2.94
  8. นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล 58,787,500 2.94
  9. นาย ณัฐพล จุฬางกูร 37,126,600 1.86
  10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 32,166,967 1.61

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สมชัย บุญนำศิริ ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. น.ส. รัตนา มาลีนนท์ กรรมการ
  3. น.ส. นิภา มาลีนนท์ กรรมการ
  4. น.ส. อัมพร มาลีนนท์ กรรมการ
  5. นาง รัชนี นิพัทธกุศล กรรมการ
  6. นาย แมทธิว กิจโอธาน กรรมการ
  7. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ
  8. นาย สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการ
  9. น.ส. เทรซี่แอนน์ มาลีนนท์ กรรมการ
  10. นาย ประธาน รังสิมาภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย มานิต บุญประกอบ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการอิสระ
  13. นาย ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,000.00  2,000.00  2,000.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 27,600.00  16,100.00  11,800.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 13.80  8.05  5.90 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.87  2.55  2.95 
  P/BV (X) 4.80  3.15  2.00 
  P/E (X) 42.38  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 211.45  159.07  177.61 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 271.20  66.39  118.66 
  Beta 0.70  0.99  1.88 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 71.43  36.44  22.41 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นต้องลงทุนในโครงการสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
  นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
  นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรคน์/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
  นาย ปรีชา สวน/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
  นางสาว กรแก้ว ดาบแก้ว/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,587.70 2,447.36 2,565.31 2,665.34 2,116.37
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 936.53 1,110.55 1,116.98 1,036.64 1,127.83
  สินค้าคงเหลือ 2.48 4.00 2.48 4.18 4.44
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,637.13 3,868.04 3,888.83 4,695.27 4,201.38
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 209.29 315.41 267.92 348.11 485.20
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,303.72 6,477.86 5,630.04 6,659.21 10,118.70
  รวมสินทรัพย์ 9,940.85 10,345.90 9,518.87 11,354.48 14,320.07
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 337.51 - 330.33 358.23
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 535.27 564.11 474.02 644.86 662.60
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,999.36 - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,910.29 1,635.00 817.72 2,004.13 2,274.43
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 284.53 3,622.43 3,292.14 3,631.91 5,809.27
  รวมหนี้สิน 4,194.82 5,257.43 4,109.86 5,636.04 8,083.70
  ทุนจดทะเบียน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,166.72 1,166.72 1,166.72 1,166.72 1,166.72
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,638.30 1,952.34 2,314.79 2,494.26 2,891.42
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -59.01 -57.12 -72.52 -37.65 26.00
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -29.09 -29.09 -29.09 -29.09 -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,746.02 5,061.94 5,408.99 5,623.33 6,084.15
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.01 26.54 0.02 95.10 152.23
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 2,812.92 2,820.35 5,860.92 8,310.17 10,375.69
  รายได้อื่น 19.12 19.69 38.82 421.38 94.11
  รวมรายได้ 2,836.04 2,846.28 5,908.22 8,751.62 10,486.41
  ต้นทุน 2,021.09 2,615.81 4,582.80 7,535.87 8,789.17
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 342.37 741.94 1,408.63 1,459.02 1,772.22
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2,378.83 3,368.98 6,032.83 9,163.81 10,719.38
  EBITDA 1,570.99 709.87 2,078.70 2,686.37 3,444.71
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,116.38 1,234.40 2,168.05 3,070.54 3,660.00
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 454.61 -524.53 -89.34 -384.17 -215.29
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 323.51 -541.92 -214.25 -397.17 -330.18
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.16 -0.27 -0.11 -0.20 -0.17
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,844.91 647.74 2,294.85 2,441.76 2,931.23
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -788.35 -852.60 -1,692.95 -1,830.64 -2,097.08
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -34.16 -13.12 -108.97 -62.15 88.83
  เงินสดสุทธิ 1,022.39 -217.98 492.93 548.97 922.98
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.19 2.37 4.76 2.34
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.05 -13.02 -3.88 -6.78
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.77 -6.04 -0.86 -2.99
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.73 1.03 0.76 0.99
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.58 0.65 0.57 0.68
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 28.15 7.25 21.81 9.32
  EBIT Margin (%) 16.03 -18.43 -1.51 -4.39
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.41 -21.45 -5.15 -5.13

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -0.26 -31.48 -29.47 -19.91
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -22.74 -29.04 -39.19 -14.26
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -0.36 -31.60 -32.49 -16.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -29.39 -23.42 -34.17 -14.51
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.72 7.02 5.44 7.68
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 63.82 52.00 67.06 47.53
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1,231.46 1,300.52 1,376.77 1,749.09
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 0.30 0.28 0.27 0.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.26 10.13 8.19 11.53
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 50.31 36.04 44.56 31.66
  วงจรเงินสด (วัน) 13.81 16.24 22.77 16.08


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้