สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BEAUTY บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ก.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.63 4.22 / 1.09 39.57 5.37 300.69 4,901.20 5,232.09 20.60 19.84
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
02 ก.ค. 2563 07:29   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
29 พ.ค. 2563 17:38   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
15 พ.ค. 2563 09:38   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
15 พ.ค. 2563 07:48   แต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการบริษัท
15 พ.ค. 2563 07:46   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2946-0700-6
เบอร์โทรสาร 0-2946-1571
URL WWW.BEAUTYCOMMUNITY.CO.TH
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/10/2000 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 12/12/2555
ราคา IPO (บาท) 8.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.10 @ 14/05/2558

  ลักษณะธุรกิจ
  จำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและบำรุงผิว ปัจจุบันมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม 9 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Make-up) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า (Facial care) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสุขลักษณะส่วนบุคคล ( Body Hygiene ), ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ( Body Care ),ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ( Hair Care) , น้ำหอม ( Perfume) , ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ( Beauty Drink &Food Supplement ) ,อุปกรณ์เสริม (Beauty Accessories)และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชาย ( Men?s Care )ภายใต้แนวคิด 3 รูปแบบ ได้แก่ บิวตี้ บุฟเฟต์(BEAUTY BUFFET), บิวตี้ คอทเทจ (BEAUTY COTTAGE), และ เมด อิน เนเจอร์ (MADE IN NATURE) ซึ่งแต่ละแนวคิดจะมีความแตกต่างกันในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจำหน่าย และตำแหน่งทางการตลาด เพื่อการตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  78.29% 43,780 64.56% 19,803
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.81% (ณ วันที่ 03/07/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.59% (ณ วันที่ 03/07/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 7.95 6.14 4.65
  20 วัน -7.39 -7.25 -7.26
  60 วัน 23.48 0.09 2.48
  120 วัน -18.50 -13.66 -5.27
  YTD -2.98 2.45 11.70
  P/E (X) 39.57 26.57 19.46
  P/BV (X) 5.37 3.72 1.53
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.46 0.35 1.05

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 เม.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สุวิน ไกรภูเบศ 453,974,000 15.10
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 210,837,233 7.01
  3. นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ 184,098,000 6.12
  4. นาย พรพงษ์ พรประภา 84,388,000 2.81
  5. STATE STREET EUROPE LIMITED 64,893,491 2.16
  6. นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา 49,654,200 1.65
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 35,451,134 1.18
  8. นาย มนตรี ช้างทองสิริ 29,000,000 0.96
  9. บริษัท สยามอะไหล่ จำกัด 25,800,000 0.86
  10. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 22,044,000 0.73

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิชิต อู่อ้น ประธานกรรมการบริษัท (รักษาการ) / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ กรรมการ
  4. น.ส. มณสุธาทิพ มลาอัครนันท์ กรรมการ
  5. นาย พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ กรรมการ
  6. พ.อ. อรรถพล ศรีสังวาลย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย วิบูลย์ พจนาลัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  03 ก.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,006.87  3,006.87  3,006.21 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,901.20  5,051.54  19,690.71 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.63  1.68  6.55 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.30  0.34  0.41 
  P/BV (X) 5.37  4.98  15.92 
  P/E (X) 39.57  17.29  15.37 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 713.78  679.25  887.60 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 364.10  384.50  1,237.87 
  Beta 1.49  1.94  1.99 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.98  -74.35  -68.51 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.36  17.86  6.25 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.72  1.78  0.99 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.036 บาท 29 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.035 บาท 09 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.138 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.162 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.258 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.15 บาท 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 150.83 297.93 154.66 232.82 505.86
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 64.93 88.69 91.59 82.96 145.65
  สินค้าคงเหลือ 342.97 - 354.87 592.84 409.74
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 828.73 1,422.65 901.12 1,368.62 1,861.24
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 218.44 257.86 230.52 269.55 288.57
  รวมสินทรัพย์ 1,391.37 1,819.11 1,315.92 1,776.14 2,335.49
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 233.27 229.58 177.24 279.23 433.92
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 138.19 - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 400.16 359.93 205.93 392.61 611.76
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 81.57 28.94 33.51 27.32 18.57
  รวมหนี้สิน 481.73 388.86 239.44 419.92 630.33
  ทุนจดทะเบียน 302.26 302.26 302.26 302.26 302.26
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 300.69 300.69 300.69 300.62 300.27
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 592.71 592.71 592.71 588.96 570.73
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 16.30 15.09 16.30 14.44 10.31
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 99.63 621.44 266.47 551.89 823.85
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 99.69 99.69 99.69 99.69 -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 909.64 1,430.24 1,076.48 1,356.22 1,705.16
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 267.27 543.89 2,007.21 3,466.61 3,713.40
  รายได้อื่น 3.05 4.84 13.56 34.63 21.97
  รวมรายได้ 270.32 548.74 2,020.77 3,501.24 3,735.37
  ต้นทุนขาย 116.99 213.56 794.14 1,201.65 1,197.96
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 187.58 248.21 935.86 1,066.79 1,003.99
  รวมค่าใช้จ่าย 304.57 461.77 1,730.00 2,268.44 2,201.94
  EBITDA 20.60 101.38 344.45 1,294.01 1,594.03
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 54.85 14.41 53.68 61.21 60.61
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -34.25 86.96 290.77 1,232.80 1,533.43
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -39.68 69.55 232.58 991.59 1,229.32
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 0.02 0.08 0.33 0.41
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 13.72 65.60 343.96 719.07 1,336.53
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 25.22 -3.75 92.46 350.23 -196.77
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -42.76 3.25 -514.59 -1,342.33 -850.77
  เงินสดสุทธิ -3.82 65.10 -78.17 -273.03 288.99
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.07 3.95 4.38 3.49
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.54 45.46 19.12 64.78
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.56 43.17 18.81 59.97
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.53 0.27 0.22 0.31
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.09 1.39 1.31 1.70
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 56.23 60.74 60.44 65.34
  EBIT Margin (%) -12.67 15.85 14.39 35.21
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -14.68 12.67 11.51 28.32

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -50.86 -39.44 -42.10 -6.65
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -45.22 -26.45 -33.91 0.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -50.74 -39.36 -42.28 -6.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -34.04 -17.55 -23.74 3.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -75.37 -76.55 -19.34

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 22.53 23.45 23.00 30.33
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 16.20 15.56 15.87 12.04
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.07 4.92 1.68 2.40
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 89.73 74.23 217.79 152.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.01 3.37 3.48 3.37
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 121.09 108.24 104.90 108.31
  วงจรเงินสด (วัน) -15.16 -18.45 128.76 55.99


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 01 มิ.ย. 2563 - 10 ก.ค. 2563
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น