สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PTSEC บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2553
SET100
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6, 8-11, 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2305-9000
เบอร์โทรสาร 0-2693-2388
URL www.phatrasecurities.com
วันที่ก่อตั้งบริษัท 14/9/1997 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 31 พ.ค. 2548
ราคา IPO (บาท) 31.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การลงทุน 5 อันดับแรก
  บริษัท ทุนเรียกชำระแล้ว (ล้าน) สกุลเงิน %
  ไม่พบข้อมูล

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 มี.ค. 2553 12 มี.ค. 2552
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  55.20% 2,372 46.90% 2,515
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 42.55% @ 30 ธ.ค. 2553 ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ก.ย. 2553) จำนวนหุ้น %
  1. EFG BANK AG 78,399,997 36.72
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22,781,950 10.67
  3. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 7,887,800 3.69
  4. นาย สุวิทย์ มาไพศาลสิน 5,505,455 2.58
  5. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 4,700,100 2.20
  6. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 3,700,600 1.73
  7. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH 3,509,100 1.64
  8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 3,000,000 1.41
  9. นาย สุรศักดิ์ เทวอักษร 3,000,000 1.41
  10. นาย บรรยง พงษ์พานิช 2,557,277 1.20

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการ
  2. นาย อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย สุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการ
  4. นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการ
  5. นาย ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการ
  6. นาง พัชนี ลิ่มอภิชาต กรรมการ
  7. นาย นรเชษฐ์ แสงรุจิ กรรมการ
  8. นาย อัญญา ขันธวิทย์ กรรมการ
  9. นาย อนุมงคล ศิริเวทิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาง อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย พงษ์เทพ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  1 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  Price Performance (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 7.14 4.81 5.95
  20 วัน -9.43 -10.26 -11.86
  60 วัน -16.52 -14.02 -22.06
  120 วัน 31.15 4.87 3.45
  YTD 42.01 18.16 1.00
  P/E (X) 6.92 11.76 15.35
  P/BV (X) 1.39 1.02 2.04
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) - 0.72 0.37
  ราคาสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 31.75 / 15.00    

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  30 ธ.ค. 2553
  2552
  30 ธ.ค. 2552
  2551
  30 ธ.ค. 2551
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 213.50  213.50  213.50 
  ราคาพาร์ (บาท) 5.00  5.00  5.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,124.00  3,608.15  2,519.30 
  ราคา (บาท/หุ้น) 24.00  16.90  11.80 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 17.21  14.62  14.15 
  P/BV (X) 1.39  1.16  0.83 
  P/E (X) 6.92  34.45  5.04 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 143.93  121.39  85.82 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 30.21  17.43  21.28 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2552  2551 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 42.01  43.22  -65.55 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 8.13  11.83  19.07 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย

  ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 9M/2553  9M/2552  2552  2551 
  รายได้ค่านายหน้า (ลบ.) 626.31 491.45 700.21 892.92
  กำไรสุทธิ (ลบ.) 584.35 269.35 425.89 207.31
  ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) 3,673.72 3,121.75 3,398.40 2,813.91
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.74 1.26 1.99 0.97
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 37.49 28.77 30.74 14.80
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 21.81 3.41 13.71 6.76
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.07 1.00 0.71 0.47

   
  ผู้สอบบัญชี
  นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ/บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
  นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต/บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
  นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย/บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบดุล (ลบ.) 9M/2553  9M/2552  2552  2551 
  เงินสด 785.35 1,189.36 795.21 1,128.42
  เงินลงทุนสุทธิ 2,582.78 1,734.89 2,409.03 1,576.22
  ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 627.89 300.22 491.08 51.92
  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ฯ 3,294.53 2,606.96 1,738.51 942.41
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 176.39 184.43 178.87 209.98
  ทรัพย์สินอื่นสุทธิ 78.17 126.54 136.24 198.65
  รวมสินทรัพย์ 7,600.79 6,233.23 5,822.65 4,142.68
  เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี 910.68 647.67 601.44 428.80
  เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 1,907.14 2,089.72 1,356.07 607.78
  ประมาณการหนี้สิน - - - -
  หนี้สินอื่น 43.27 102.38 17.92 291.98
  รวมหนี้สิน 3,927.07 3,111.48 2,424.25 1,328.77
  ทุนจดทะเบียน 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,067.50 1,067.50 1,067.50 1,067.50
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,250.60 1,250.61 1,250.60 1,250.60
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 713.00 325.47 445.58 -54.62
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 642.61 478.17 634.71 550.42
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,673.72 3,121.75 3,398.40 2,813.91
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุน (ลบ.) 9M/2553  9M/2552  2552  2551 
  รายได้ค่านายหน้า 626.31 491.45 700.21 892.92
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 247.55 111.70 233.91 270.38
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 92.79 104.96 123.81 169.62
  ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ - - - -
  กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 370.22 -75.91 -11.76 56.31
  กำไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 90.23 252.09 287.22 -
  รวมรายได้ 1,558.54 936.25 1,385.62 1,401.14
  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 710.89 540.99 761.30 1,006.83
  ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 78.79 46.85 68.24 133.41
  ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 5.21 4.49 5.86 8.96
  ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - - - -
  ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 794.89 592.32 835.40 1,149.19
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 763.66 343.93 550.22 251.94
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 44.75 39.55 54.94 50.51
  EBITDA 808.41 383.47 605.16 302.45
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 584.35 269.35 425.89 207.31
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.74 1.26 1.99 0.97
  เพิ่มเติม

  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2553  9M/2552  2552  2551 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -281.40 -79.90 -567.07 667.79
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 490.54 482.45 575.46 -638.56
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -219.00 -341.60 -341.60 -480.38
  เงินสดสุทธิ -9.86 60.94 -333.21 -451.15
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2553  9M/2552  2552  2551 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 21.81 3.41 13.71 6.76
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 14.02 1.59 11.04 5.14
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.07 1.00 0.71 0.47
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 37.49 28.77 30.74 14.80

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล
  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2553  9M/2552  2552  2551 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่านายหน้า 27.44 -33.81 -21.58 -18.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 31.41 -4.05 -24.39 31.03
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 66.47 -15.63 -1.11 -10.72
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 34.20 -5.78 -27.31 23.34
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 116.95 -27.58 105.44 -57.26

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ วอแรนท์ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ PTT06CA, PTT06PA

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - คำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวมจะคำนวณจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น