สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BCPG บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET100 / SETCLMV / SETHD
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
12.50 16.60 / 12.20 17.36 1.41 14,470.06 36,175.15 57,444.43 3,431.82 13.54
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 พ.ย. 2564 12:32   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
25 พ.ย. 2564 08:32   แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
17 พ.ย. 2564 08:01   การจัดตั้งบริษัทย่อยในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
10 พ.ย. 2564 08:00   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2564 08:00   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร -
URL www.bcpggroup.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/7/2015 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/09/2559
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 5.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 มี.ค. 2564 02 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  24.61% 25,774 29.74% 21,170
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 17.22% (ณ วันที่ 30/11/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.60% (ณ วันที่ 30/11/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -6.72 -2.51 -2.09
  20 วัน -4.58 0.81 -1.25
  60 วัน -15.54 -10.69 -12.04
  120 วัน -10.71 -7.68 -9.96
  YTD -11.97 -11.83 -18.67
  P/E (X) 17.36 14.90 19.56
  P/BV (X) 1.41 1.47 1.68
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.61 0.88 1.92

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 ก.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1,662,778,530 61.31
  2. Pilgrim Partners Asia (Pte) Ltd. 146,812,500 5.41
  3. Capital Asia Investments Pte. Ltd. 146,812,500 5.41
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 47,700,870 1.76
  5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 22,704,627 0.84
  6. สำนักงานประกันสังคม 19,733,134 0.73
  7. น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร 13,500,000 0.50
  8. บริษัท เรือขุดแร่จุติ จำกัด 9,880,000 0.36
  9. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 8,666,400 0.32
  10. กองทุนเปิด บัวแก้วปันผล 7,872,700 0.29

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ
  2. นาย ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช รองประธานกรรมการ
  3. นาย บัณฑิต สะเพียรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย ธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ
  5. พลเอก คณิต สาพิทักษ์ กรรมการอิสระ
  6. พลเอก อุทิศ สุนทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. พลเอก ศักดา เนียมคำ กรรมการอิสระ
  8. นาง วิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
  11. นาย ถาวร งามกนกวรรณ กรรมการอิสระ
  12. นาย สุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  30 พ.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,894.01  2,640.38  1,998.89 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 36,175.15  37,493.36  32,382.05 
  ราคา (บาท/หุ้น) 12.50  14.20  15.98 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.43  7.64  7.73 
  P/BV (X) 1.41  2.42  2.09 
  P/E (X) 17.36  18.32  19.43 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 78.77  67.47  98.38 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 138.45  81.76  148.16 
  Beta 0.94  1.11  1.65 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -11.97  -11.14  6.58 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.13  3.41  3.95 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.42  0.47  0.77 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.16 บาท 17 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.17 บาท 21 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.16 บาท 14 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.16 บาท 17 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.16 บาท 17 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.16 บาท 13 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.16 บาท 14 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.16 บาท 22 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.16 บาท 20 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,272.21 3,718.86 11,138.26 1,445.19 2,425.31
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 3,071.82 1,154.46 1,350.08 809.29 746.75
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,356.31 4,879.39 12,492.94 2,452.88 3,175.24
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 16,082.35 14,754.80 14,667.82 13,675.58 12,945.35
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 43,750.81 40,793.00 38,726.63 34,683.69 28,382.63
  รวมสินทรัพย์ 56,107.12 45,672.39 51,219.57 37,136.57 31,557.88
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 2,120.57 1,770.57 2,570.00 250.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 497.69 325.49 539.51 398.45 337.85
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,601.66 1,856.07 1,677.70 1,285.00 1,270.58
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,210.90 4,357.88 4,046.06 4,987.16 1,954.44
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 27,262.22 25,779.13 24,624.57 16,594.26 14,461.19
  รวมหนี้สิน 30,473.12 30,137.01 28,670.63 21,581.42 16,415.63
  ทุนจดทะเบียน 16,508.50 10,000.00 16,508.50 10,000.00 10,000.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 13,561.50 9,994.88 13,201.89 9,994.46 9,984.14
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 7,207.66 2,927.87 6,989.80 2,926.87 2,902.54
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 4,816.97 3,611.57 3,926.65 2,654.45 2,186.03
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -41.71 -1,051.06 -1,640.65 -73.00 57.50
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 41.03 41.03 41.03 41.03 41.03
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 25,565.62 15,485.81 22,480.11 15,505.72 15,142.10
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 68.37 49.57 68.84 49.43 0.15
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 3,437.12 3,093.92 4,230.65 3,426.61 3,320.32
  รายได้อื่น 18.92 9.11 10.82 14.05 111.76
  รวมรายได้ 3,492.30 3,112.48 4,260.00 3,446.67 3,436.85
  ต้นทุน 1,183.72 1,040.44 1,436.15 961.43 969.08
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 417.91 376.35 532.14 575.03 591.44
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,658.56 1,439.49 1,981.35 1,536.46 1,560.52
  EBITDA 3,431.82 3,032.57 3,842.02 3,050.54 3,538.52
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 870.11 779.74 1,078.09 690.25 693.15
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 2,561.71 2,252.83 2,763.93 2,360.29 2,845.37
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,773.13 1,601.55 1,912.25 1,801.42 2,219.23
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.67 0.80 0.92 0.90 1.11
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,179.13 2,413.91 3,079.03 2,119.63 2,473.79
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,641.32 -6,058.56 -5,309.35 -5,950.95 1,341.91
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -639.04 6,050.76 12,068.13 2,901.53 -3,399.97
  เงินสดสุทธิ -2,101.24 2,406.11 9,837.81 -929.79 415.73
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.85 1.12 3.09 0.49
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.15 13.23 10.07 11.76
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.04 6.82 6.26 6.87
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.19 1.94 1.27 1.39
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.09 0.10 0.10 0.10
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 65.56 66.37 66.05 71.94
  EBIT Margin (%) 73.35 72.38 64.88 68.48
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 50.76 51.46 44.87 52.25

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  11 พ.ย. 2563 PP 391,500,000 2,640,347,346 5.00
  09 พ.ย. 2563 XR 249,871,926 2,248,847,346 5.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 11.09 26.52 23.46 3.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 13.77 58.42 49.38 -0.79
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 12.20 26.67 23.60 0.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 15.22 33.38 28.96 -1.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 10.71 18.06 6.15 -18.83

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.92 4.37 3.92 4.40
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 125.13 83.52 93.15 82.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.71 1.42 3.06 2.61
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 37.61 256.51 119.19 139.77
  วงจรเงินสด (วัน) 87.52 -172.99 -26.04 -56.89


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ BCPG-W1, BCPG-W2

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้