สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BCPG บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
16.50 21.50 / 9.45 17.51 2.17 9,994.68 32,982.44 58,337.79 1,090.58 17.31
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 พ.ค. 2563 17:54   แจ้งกำหนดการ และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
12 พ.ค. 2563 07:38   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12 พ.ค. 2563 07:38   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
12 พ.ค. 2563 07:37   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2563 07:26   การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร -
URL www.bcpggroup.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/7/2015 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/09/2559
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  • พาร์ 5.00 บาท
    การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

    ลักษณะธุรกิจ
    บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

    ผู้ถือหุ้นรายย่อย 06 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2561
    % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
    29.70% 25,140 29.66% 25,587
    การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.11% (ณ วันที่ 22/05/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
    การถือครองหุ้น NVDR  2.21% (ณ วันที่ 22/05/2563)
    5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
    อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
    5 วัน 3.12 0.31 1.29
    20 วัน 1.85 -5.76 -1.44
    60 วัน 0.61 14.63 15.36
    120 วัน -0.60 17.30 21.79
    YTD 1.85 19.79 23.40
    P/E (X) 17.51 26.67 18.35
    P/BV (X) 2.17 1.48 1.44
    อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.27 0.66 0.88

    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@04 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
    1. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1,399,999,994 70.04
    2. สำนักงานประกันสังคม 36,099,134 1.81
    3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 21,971,393 1.10
    4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 14,902,634 0.75
    5. น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร 12,000,000 0.60

    คณะกรรมการ ตำแหน่ง
    1. นาย พิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ
    2. นาย บัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
    3. นาย ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการ
    4. นาย ธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ
    5. พลเอก คณิต สาพิทักษ์ กรรมการอิสระ
    6. พลเอก อุทิศ สุนทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
    7. นาง วิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
    8. นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร กรรมการอิสระ
    9. นาง พรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
    10. นาย สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
    11. พลเอก ศักดา เนียมคำ กรรมการอิสระ
    12. นาย ถาวร งามกนกวรรณ กรรมการอิสระ
    สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
    ข้อมูลสถิติ YTD
    22 พ.ค. 2563
    2562
    30 ธ.ค. 2562
    2561
    28 ธ.ค. 2561
    จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,998.94  1,998.89  1,996.83 
    มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 32,982.44  32,382.05  30,351.78 
    ราคา (บาท/หุ้น) 16.50  16.20  15.20 
    มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.61  7.73  7.58 
    P/BV (X) 2.17  2.09  2.00 
    P/E (X) 17.51  19.43  12.16 
    อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 26.17  98.38  189.21 
    มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 79.36  148.16  333.01 
    Beta 1.21  1.65  1.67 
     
    อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
    การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.85  6.58  -36.13 
    อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.88  3.95  4.00 
    อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.68  0.77  0.51 
    นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

    การจ่ายปันผล
    รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
    01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.16 บาท 17 เม.ย. 2563 เงินปันผล
    01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.16 บาท 17 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
    01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.16 บาท 13 ก.ย. 2562 เงินปันผล
    01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.16 บาท 14 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
    01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.16 บาท 22 เม.ย. 2562 เงินปันผล
    01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.16 บาท 20 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
    01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.16 บาท 13 ก.ย. 2561 เงินปันผล
    01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.16 บาท 15 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
    01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.16 บาท 08 พ.ค. 2561 เงินปันผล
    01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.15 บาท 22 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
    01 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.15 บาท 22 ก.ย. 2560 เงินปันผล
    01 ม.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560 0.15 บาท 26 มิ.ย. 2560 เงินปันผล
     
    ผู้สอบบัญชี
    (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
    นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
    นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
    นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
    วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
    ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
    ข้อมูลงบการเงิน
    งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2563 
    (01/01/63 
    -31/03/63) 
    3M/2562 
    (01/01/62 
    -31/03/62) 
    2562 
    (01/01/62 
    -31/12/62) 
    2561 
    (01/01/61 
    -31/12/61) 
    2560 
    (01/01/60 
    -31/12/60) 
    เงินสด 1,927.53 1,789.93 1,445.19 2,425.31 2,003.98
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 668.85 546.56 640.44 523.82 507.24
    สินค้าคงเหลือ - - - - -
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,908.68 2,614.89 2,452.88 3,175.24 2,696.92
    ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 14,112.21 13,732.75 13,675.58 12,945.35 13,890.32
    รวมสินทรัพย์ 42,490.67 31,698.80 37,136.57 31,557.88 32,099.23
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3,782.40 250.00 2,570.00 250.00 88.88
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ - - - - -
    หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,536.94 1,261.18 1,285.00 1,270.58 1,326.35
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,057.71 1,904.69 4,987.16 1,954.44 1,654.36
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 21,175.70 14,219.91 16,594.26 14,461.19 16,075.94
    รวมหนี้สิน 27,233.41 16,124.60 21,581.42 16,415.63 17,730.29
    ทุนจดทะเบียน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
    ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 9,994.68 9,984.97 9,994.46 9,984.14 9,961.52
    ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,927.42 2,904.78 2,926.87 2,902.54 2,849.33
    ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 41.03 41.03 41.03 41.03 41.03
    กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,903.37 2,623.46 2,654.45 2,186.03 1,477.01
    หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
    ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 15,207.79 15,574.05 15,505.72 15,142.10 14,368.79
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 49.47 0.15 49.43 0.15 0.15
    เพิ่มเติม
    งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2563 
    (01/01/63 
    -31/03/63) 
    3M/2562 
    (01/01/62 
    -31/03/62) 
    2562 
    (01/01/62 
    -31/12/62) 
    2561 
    (01/01/61 
    -31/12/61) 
    2560 
    (01/01/60 
    -31/12/60) 
    ยอดขายสุทธิ 886.42 807.79 3,426.61 3,320.32 3,322.48
    รายได้อื่น 335.62 40.24 115.49 909.49 317.44
    รวมรายได้ 1,313.51 969.76 3,896.76 4,433.51 4,389.36
    ต้นทุนขาย 308.88 206.94 961.43 969.08 968.47
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 147.54 144.30 575.03 591.44 658.88
    รวมค่าใช้จ่าย 459.23 351.25 1,536.46 1,588.14 1,931.54
    EBITDA 1,090.58 771.40 3,050.54 3,538.52 3,160.01
    ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 236.31 152.89 690.25 693.15 702.20
    กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 854.28 618.51 2,360.29 2,845.37 2,457.81
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 573.69 491.56 1,801.42 2,219.23 2,016.15
    กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.29 0.25 0.90 1.11 1.01
    เพิ่มเติม
    งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2563 
    (01/01/63 
    -31/03/63) 
    3M/2562 
    (01/01/62 
    -31/03/62) 
    2562 
    (01/01/62 
    -31/12/62) 
    2561 
    (01/01/61 
    -31/12/61) 
    2560 
    (01/01/60 
    -31/12/60) 
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 768.81 365.29 2,119.63 2,473.79 2,351.43
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -4,687.87 -845.78 -5,950.95 1,341.91 -13,026.38
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,445.40 -120.20 2,901.53 -3,399.97 5,362.24
    เงินสดสุทธิ 526.33 -600.69 -929.79 415.73 -5,312.71
    เพิ่มเติม
    ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
    อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
    อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.48 1.37 0.49 1.62
    อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.24 15.59 11.76 15.04
    อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.00 9.32 6.87 8.94
    อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.79 1.04 1.39 1.08
    อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.11 0.14 0.11 0.14
    อัตรากำไรขั้นต้น (%) 65.15 74.38 71.94 70.81
    EBIT Margin (%) 65.04 63.78 60.57 64.18
    อัตรากำไรสุทธิ (%) 43.68 50.69 46.23 50.06

    แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
    การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
    วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
    ไม่พบข้อมูล

    อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
    อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 9.73 0.79 3.20 -0.06
    อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 49.26 -13.61 -0.79 0.06
    อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 35.45 11.12 -12.11 1.01
    อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 30.74 -11.85 -3.25 -17.78
    อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 16.71 39.99 -18.83 10.07

    ปรับข้อมูลเต็มปี
    วงจรเงินสด 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
    อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.77 6.10 5.89 6.44
    ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 63.28 59.84 62.01 56.67
    อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
    ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
    อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) N/A N/A N/A N/A
    ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) - - - -
    วงจรเงินสด (วัน) 63.28 59.84 62.01 56.67


    การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
    เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
    ไม่พบข้อมูล

    Market Alert (ล่าสุด)
    ไม่พบข้อมูล
    เพิ่มเติม

    เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
    หลักทรัพย์อื่นๆ
    ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

    หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
      - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
      - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
      -
     
    ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
    ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
    ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น