สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BCPG บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET100 / SETCLMV
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
11.70 19.33 / 9.32 14.83 1.77 9,994.88 23,388.01 47,481.94 1,855.56 14.03
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ต.ค. 2563 20:24   การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
19 ต.ค. 2563 17:08   แจ้งการเผยแพร่เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) บนเว็บไซต์ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
12 ต.ค. 2563 20:32   แจ้งการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 1)
08 ต.ค. 2563 18:15   แจ้งกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (แก้ไข Template)
07 ต.ค. 2563 17:16   แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และแจ้งกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร -
URL www.bcpggroup.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/7/2015 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/09/2559
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 5.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 มิ.ย. 2563 06 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  29.74% 21,170 29.70% 25,140
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.05% (ณ วันที่ 22/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.22% (ณ วันที่ 22/10/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.68 0.87 0.70
  20 วัน -1.97 4.15 2.39
  60 วัน -25.40 -8.59 -16.58
  120 วัน -26.78 -20.82 -23.87
  YTD -26.78 0.64 -4.69
  P/E (X) 14.83 29.77 20.95
  P/BV (X) 1.77 1.29 1.38
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.18 0.36 1.22

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 ต.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1,399,999,994 70.04
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 45,409,578 2.27
  3. สำนักงานประกันสังคม 36,229,134 1.81
  4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 17,307,334 0.87
  5. น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร 12,000,000 0.60

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ
  2. นาย ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช รองประธานกรรมการ
  3. นาย บัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  4. นาย ธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ
  5. พลเอก คณิต สาพิทักษ์ กรรมการอิสระ
  6. พลเอก อุทิศ สุนทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาง วิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
  10. นาย ถาวร งามกนกวรรณ กรรมการอิสระ
  11. พลเอก ศักดา เนียมคำ กรรมการอิสระ
  12. นาย กฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ต.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,998.98  1,998.89  1,996.83 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 23,388.01  32,382.05  30,351.78 
  ราคา (บาท/หุ้น) 11.70  15.98  14.99 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.32  7.73  7.58 
  P/BV (X) 1.77  2.09  2.00 
  P/E (X) 14.83  19.43  12.16 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 49.12  98.38  189.21 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 72.32  148.16  333.01 
  Beta 1.16  1.65  1.67 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -26.78  6.58  -36.13 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.86  3.95  4.00 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.54  0.77  0.51 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.16 บาท 14 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.16 บาท 17 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.16 บาท 17 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.16 บาท 13 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.16 บาท 14 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.16 บาท 22 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.16 บาท 20 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.16 บาท 13 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.16 บาท 15 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.16 บาท 08 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.15 บาท 22 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 3,755.46 1,340.84 1,445.19 2,425.31 2,003.98
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 791.33 563.18 640.44 523.82 507.24
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,650.93 2,329.37 2,452.88 3,175.24 2,696.92
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 13,900.06 13,805.30 13,675.58 12,945.35 13,890.32
  รวมสินทรัพย์ 42,687.53 31,489.60 37,136.57 31,557.88 32,099.23
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3,882.40 250.00 2,570.00 250.00 88.88
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ - - - - -
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,485.05 1,295.20 1,285.00 1,270.58 1,326.35
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,720.48 1,716.72 4,987.16 1,954.44 1,654.36
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 22,079.47 14,393.41 16,594.26 14,461.19 16,075.94
  รวมหนี้สิน 27,799.95 16,110.13 21,581.42 16,415.63 17,730.29
  ทุนจดทะเบียน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 9,994.86 9,992.84 9,994.46 9,984.14 9,961.52
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,927.82 2,923.04 2,926.87 2,902.54 2,849.33
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 41.03 41.03 41.03 41.03 41.03
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,258.32 2,448.01 2,654.45 2,186.03 1,477.01
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 14,838.14 15,379.32 15,505.72 15,142.10 14,368.79
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 49.44 0.15 49.43 0.15 0.15
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,856.01 1,655.40 3,426.61 3,320.32 3,322.48
  รายได้อื่น 241.69 77.74 115.49 909.49 317.44
  รวมรายได้ 2,291.63 1,917.18 3,896.76 4,433.51 4,389.36
  ต้นทุนขาย 666.97 430.54 961.43 969.08 968.47
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 261.74 276.69 575.03 591.44 658.88
  รวมค่าใช้จ่าย 932.64 707.23 1,536.46 1,588.14 1,931.54
  EBITDA 1,855.56 1,522.71 3,050.54 3,538.52 3,160.01
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 496.57 312.76 690.25 693.15 702.20
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,358.99 1,209.95 2,360.29 2,845.37 2,457.81
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 928.47 955.40 1,801.42 2,219.23 2,016.15
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.46 0.48 0.90 1.11 1.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,599.50 825.52 2,119.63 2,473.79 2,351.43
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -4,718.18 -1,161.12 -5,950.95 1,341.91 -13,026.38
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 5,624.49 -710.09 2,901.53 -3,399.97 5,362.24
  เงินสดสุทธิ 2,505.81 -1,045.69 -929.79 415.73 -5,312.71
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.81 1.36 0.49 1.62
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.74 16.18 11.76 15.04
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.77 9.35 6.87 8.94
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.87 1.05 1.39 1.08
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.12 0.14 0.11 0.14
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 64.06 73.99 71.94 70.81
  EBIT Margin (%) 59.30 63.11 60.57 64.18
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 40.52 49.83 46.23 50.06

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 12.12 -1.19 3.20 -0.06
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 54.91 -11.60 -0.79 0.06
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 19.53 2.63 -12.11 1.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 31.87 -16.51 -3.25 -17.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -2.82 24.06 -18.83 10.07

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.36 4.65 5.89 6.44
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 68.15 78.48 62.01 56.67
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) N/A 5.05 N/A N/A
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) - 72.25 - -
  วงจรเงินสด (วัน) 68.15 6.23 62.01 56.67


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น