สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
41.25 44.50 / 31.75 10.28 1.33 1,376.92 56,798.08 112,244.29 9,391.02 9.01
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ธ.ค. 2560 08:27   แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561
13 พ.ย. 2560 18:01   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13 พ.ย. 2560 18:00   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2560 17:59   นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
13 พ.ย. 2560 17:59   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2335-8888
เบอร์โทรสาร 0-2335-8000
URL http://www.bangchak.co.th
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 8/11/1984 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/08/2537
ราคา IPO (บาท) 31.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 21/11/2546

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันขนาด 120,000 บาร์เรลต่อวัน และธุรกิจจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปทั้งค้าปลีก ค้าส่ง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 06 มี.ค. 2560 07 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  59.89% 18,351 59.80% 18,381
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 16.17% (ณ วันที่ 19/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  10.11% (ณ วันที่ 19/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.62 -5.48 -5.21
  20 วัน 1.85 -7.28 -3.13
  60 วัน -0.60 -13.80 -8.13
  120 วัน 20.44 -7.30 4.20
  YTD 1.23 -6.46 -2.53
  P/E (X) 10.28 15.68 19.76
  P/BV (X) 1.33 1.93 2.21
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.72 0.87 0.55

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 ก.ย. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. สำนักงานประกันสังคม 185,709,297 13.49
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 138,066,757 10.03
  3. กระทรวงการคลัง 137,442,767 9.98
  4. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 102,166,800 7.42
  5. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 102,166,800 7.42
  6. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 37,598,000 2.73
  7. AIA TH-EQ4-P 30,000,069 2.18
  8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 25,767,176 1.87
  9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 23,056,200 1.67
  10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 18,767,700 1.36

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  3. นาย ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  4. นาย ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ
  5. นาย ประสงค์ พูนธเนศ กรรมการ
  6. นาย วิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ กรรมการ
  7. นาย จรินทร์ จักกะพาก กรรมการ
  8. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. พลตรี อภิรัชต์ คงสมพงษ์ กรรมการอิสระ
  11. พล.ร.ท. สุชีพ หวังไมตรี กรรมการอิสระ
  12. นาย กฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
  14. นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการอิสระ
  15. นาง ปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,376.92  1,376.92  1,376.92 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 56,798.08  56,109.62  46,126.93 
  ราคา (บาท/หุ้น) 41.25  40.75  33.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 30.93  30.93  27.91 
  P/BV (X) 1.33  1.32  1.20 
  P/E (X) 10.28  10.16  13.07 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 11.07  109.36  103.05 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 491.16  229.18  184.89 
  Beta 1.09  1.01  0.94 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.23  21.64  1.52 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.36  4.42  5.97 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.45  0.45  0.78 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฏหมายแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 1.05 บาท 26 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  - 1.00 บาท 21 เม.ย. 2560 เงินปันผล
  - 0.80 บาท 20 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  - 1.00 บาท 21 เม.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 1.00 บาท 09 ก.ย. 2558 เงินปันผล
  31 ธ.ค. 2557 0.40 บาท 23 เม.ย. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 9,319.44 19,094.10 19,286.65 7,871.87 7,954.25
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 5,771.72 4,736.47 7,212.72 5,234.36 5,835.08
  สินค้าคงเหลือ 15,533.86 12,615.61 14,560.47 13,944.67 14,058.70
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 35,018.79 41,426.58 44,150.50 33,799.71 32,294.45
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 45,613.86 44,489.25 46,461.89 40,043.91 38,136.12
  รวมสินทรัพย์ 107,355.06 96,303.02 101,782.86 81,942.32 76,965.53
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 7,033.50 367.00 7,444.02 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 8,312.61 6,586.05 11,858.77 4,994.45 5,774.36
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,093.58 3,922.34 3,697.38 1,026.32 1,396.75
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 21,726.11 14,818.78 26,076.01 10,488.69 11,309.37
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 38,554.19 38,418.47 31,798.32 35,470.20 31,690.19
  รวมหนี้สิน 60,280.30 53,237.25 57,874.33 45,958.89 42,999.56
  ทุนจดทะเบียน 1,376.92 1,376.92 1,376.92 1,376.92 1,531.64
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,376.92 1,376.92 1,376.92 1,376.92 1,376.92
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 11,157.46 11,157.46 11,157.46 11,157.46 11,157.46
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 1,821.30 1,756.37 1,802.29 208.24 208.24
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 26,654.66 24,023.08 25,084.74 22,859.32 20,835.72
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 42,589.41 38,429.28 39,542.74 35,480.98 33,306.46
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 4,485.36 4,636.49 4,365.80 502.44 659.51
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 125,832.32 104,224.58 144,705.29 151,140.36 183,016.10
  รายได้อื่น 1,770.23 1,090.54 1,174.02 720.47 2,454.35
  รวมรายได้ 128,094.24 105,320.57 145,900.28 151,873.23 185,475.60
  ต้นทุนขาย 115,884.12 96,088.09 132,809.35 139,686.22 178,453.44
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,837.32 4,117.90 6,188.75 5,175.40 4,480.26
  รวมค่าใช้จ่าย 122,440.52 100,205.99 138,998.10 145,488.51 183,755.18
  EBITDA 9,391.02 8,571.38 11,636.55 11,093.19 5,014.55
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 3,737.30 3,456.79 4,734.38 4,708.47 3,294.13
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 5,653.72 5,114.59 6,902.18 6,384.72 1,720.42
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 4,392.66 3,641.92 4,773.38 4,150.76 711.59
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 3.19 2.64 3.47 3.01 0.52
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 7,277.71 8,659.90 13,287.74 12,032.96 6,067.98
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -18,395.71 -4,134.45 -8,154.47 -11,342.76 -10,042.28
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,361.99 6,729.49 6,391.16 -892.60 5,347.85
  เงินสดสุทธิ -9,756.00 11,254.94 11,524.43 -202.41 1,373.55
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.61 2.80 1.69 3.22
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.64 9.52 12.73 12.07
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.31 5.99 7.51 8.04
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.42 1.39 1.46 1.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.66 1.58 1.59 1.91
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 7.91 7.81 8.22 7.58
  EBIT Margin (%) 4.41 4.86 4.73 4.20
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.43 3.46 3.27 2.73

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 20.73 -10.15 -4.26 -17.42
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 20.60 -9.85 -4.92 -21.72
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 21.62 -9.56 -3.93 -18.12
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 22.19 -9.13 -4.46 -20.82
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 20.61 -14.57 15.00 483.31

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 31.65 29.67 23.25 27.31
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 11.53 12.30 15.70 13.37
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.84 9.84 9.32 9.98
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 33.66 37.10 39.17 36.59
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 20.49 21.24 15.76 25.94
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 17.82 17.19 23.16 14.07
  วงจรเงินสด (วัน) 27.38 32.22 31.71 35.88


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น