สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET100 / SETCLMV / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
25.00 30.75 / 19.40 5.55 0.65 1,376.92 34,423.08 157,642.35 17,304.94 7.77
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ธ.ค. 2564 17:29   แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565
19 พ.ย. 2564 12:30   การเผยแพร่ Presentation Analyst Meeting สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 ของบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
18 พ.ย. 2564 08:25   แจ้งการลาออกของกรรมการ
12 พ.ย. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
10 พ.ย. 2564 17:08   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2335-8888
เบอร์โทรสาร 0-2335-8000
URL http://www.bangchak.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 8/11/1984 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/08/2537
ราคา IPO (บาท) 31.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 21/11/2546

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและการค้าน้ำมัน และธุรกิจการตลาด รวมถึงลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 มี.ค. 2564 28 พ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  64.27% 27,082 59.46% 28,178
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 8.81% (ณ วันที่ 03/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  6.08% (ณ วันที่ 03/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 0.83 1.41
  20 วัน -5.66 -3.89 -4.25
  60 วัน -7.41 -4.07 -3.78
  120 วัน -6.54 -1.62 -4.81
  YTD 21.36 19.10 10.75
  P/E (X) 5.55 15.21 19.82
  P/BV (X) 0.65 1.50 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.17 0.37 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ก.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. สำนักงานประกันสังคม 198,307,697 14.40
  2. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 136,586,300 9.92
  3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 136,586,300 9.92
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 81,395,289 5.91
  5. กระทรวงการคลัง 65,543,767 4.76
  6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 38,016,600 2.76
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 37,079,598 2.69
  8. นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์ 26,733,700 1.94
  9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 24,154,700 1.75
  10. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 19,238,000 1.40

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ กรรมการ
  4. น.ส. กุลยา ตันติเตมิท กรรมการ
  5. นาย จำเริญ โพธิยอด กรรมการ
  6. นาย บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ กรรมการ
  7. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
  8. พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี กรรมการอิสระ
  9. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ปรเมธี วิมลศิริ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาง ปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี กรรมการอิสระ
  14. นาย ประสงค์ พูนธเนศ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  03 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,376.92  1,376.92  1,376.92 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 34,423.08  28,364.62  38,553.85 
  ราคา (บาท/หุ้น) 25.00  20.60  28.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 38.38  34.50  30.33 
  P/BV (X) 0.65  0.60  0.91 
  P/E (X) 5.55  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 111.95  65.20  56.33 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 179.60  76.07  92.13 
  Beta 1.57  1.33  1.09 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 21.36  -26.43  -11.81 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.60  3.92  4.87 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.31  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฏหมายแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 1.00 บาท 21 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  - 0.40 บาท 22 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  - 0.30 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.50 บาท 10 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  - 0.50 บาท 24 เม.ย. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,271.59 12,175.26 21,651.08 7,275.81 11,550.62
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 12,931.70 5,624.83 6,401.83 11,072.59 8,611.23
  สินค้าคงเหลือ 21,586.73 13,209.31 16,162.35 15,835.05 15,134.93
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 58,641.76 34,242.89 47,295.60 37,620.86 37,596.06
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 74,517.56 54,897.98 65,654.00 55,709.14 51,777.33
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 137,954.07 106,936.11 101,026.99 90,167.13 79,772.56
  รวมสินทรัพย์ 196,595.84 141,179.00 148,322.59 127,787.98 117,368.62
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 7,803.50 4,385.57 3,975.32 5,051.00 5,004.25
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 11,729.47 8,919.42 12,277.16 13,446.86 9,837.22
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 7,643.69 5,317.30 5,174.13 5,198.19 6,215.71
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 33,243.62 22,711.91 25,502.15 27,083.06 25,503.61
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 96,531.36 64,272.68 64,504.02 41,889.88 42,327.45
  รวมหนี้สิน 129,774.98 86,984.58 90,006.17 68,972.94 67,831.06
  ทุนจดทะเบียน 1,376.92 1,376.92 1,376.92 1,376.92 1,376.92
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,376.92 1,376.92 1,376.92 1,376.92 1,376.92
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 11,157.46 11,157.46 11,157.46 11,157.46 11,157.46
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 27,070.26 19,955.79 23,099.93 27,731.96 27,607.10
  หุ้นทุนรับซื้อคืน 505.41 505.41 505.41 431.86 -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 3,051.75 14,849.50 11,235.25 11,767.33 2,565.08
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 3,410.81 2,743.20 3,441.39 2,742.87 2,730.39
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 52,104.98 46,836.12 46,365.96 51,603.93 42,714.97
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 14,715.88 7,358.30 11,950.46 7,211.11 6,822.59
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 132,655.02 103,316.52 136,450.29 190,488.59 192,025.32
  รายได้อื่น 1,050.59 412.48 532.53 337.18 1,259.95
  รวมรายได้ 133,705.61 103,729.00 136,982.82 190,983.67 193,340.41
  ต้นทุน 118,271.10 101,380.90 132,122.13 180,256.90 180,594.37
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,686.12 4,960.83 7,141.03 7,613.80 7,375.71
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 122,730.44 109,745.27 142,528.76 187,904.97 188,456.22
  EBITDA 17,304.94 -1,548.41 1,432.08 9,289.16 10,175.48
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 5,789.62 4,879.75 6,821.37 5,031.83 4,902.29
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 11,515.33 -6,428.16 -5,389.28 4,257.33 5,273.19
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,868.14 -7,218.50 -6,967.07 1,731.57 2,462.88
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 4.05 -5.59 -5.50 1.18 1.79
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,248.34 4,458.13 6,339.58 6,749.27 5,950.03
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,231.91 -10,565.80 -6,353.06 -14,554.18 -9,099.58
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,508.40 10,865.73 14,566.69 3,712.16 4,724.93
  เงินสดสุทธิ -491.98 4,758.06 14,553.21 -4,092.76 1,575.38
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.76 1.51 1.85 1.39
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.37 -14.90 -14.22 3.67
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.43 -3.87 -3.90 3.47
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.94 1.61 1.54 1.17
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.99 1.17 0.99 1.56
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 10.84 1.87 3.17 5.37
  EBIT Margin (%) 8.61 -6.20 -3.93 2.23
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.44 -6.14 -4.21 1.30

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 28.40 -26.38 -28.37 -0.80
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 16.66 -23.85 -26.70 -0.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 28.90 -26.28 -28.28 -1.22
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 11.83 -20.75 -24.15 -0.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A -29.69

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 17.87 19.75 15.62 19.35
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 20.43 18.48 23.37 18.86
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.56 10.31 8.26 11.64
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 42.62 35.40 44.20 31.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 14.43 13.70 10.27 15.48
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 25.29 26.64 35.53 23.57
  วงจรเงินสด (วัน) 37.75 27.24 32.04 26.64


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้