สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
บริการ/การแพทย์
SET100 / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
14.70 16.20 / 10.00 30.75 5.54 2,493.75 36,658.10 45,671.61 2,000.29 17.98
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 พ.ย. 2563 17:38   แจ้งวันหยุดประจำปี 2564
13 พ.ย. 2563 19:39   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 19:39   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13 พ.ย. 2563 19:38   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
30 ต.ค. 2563 18:14   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 44 หมู่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2836-9999
เบอร์โทรสาร 0-2106-4858
URL www.bangkokchainhospital.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 24/11/1993 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/11/2547
ราคา IPO (บาท) 3.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาล ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 12 แห่ง และโพลีคลินิก 1 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้บริการทางการแพทย์ในระดับปฐมภูมิ-ตติยภูมิ ภายใต้ 4 กลุ่มโรงพยาบาล คือ 1. โรงพยาบาลเวิลดิ์เมดิคอล เพื่อให้บริการแก่กลุ่มคนไข้เงินสดระดับบนและคนไข้ชาวต่างชาติ 2.กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อให้บริการแก่กลุ่มคนไข้เงินสดระดับกลางบน 3.กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เพื่อให้บริการแก่กลุ่มคนไข้เงินสดระดับกลางและคนไข้ในโครงการประกันสังคม 4.กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช เพื่อให้บริการแก่กลุ่มคนไข้ในโครงการประกันสังคม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28 พ.ค. 2563 18 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  44.00% 12,934 44.05% 10,016
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 10.94% (ณ วันที่ 22/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  7.41% (ณ วันที่ 22/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 6.52 6.56 8.03
  20 วัน 12.21 7.69 6.71
  60 วัน 6.52 -8.85 -13.69
  120 วัน - -1.88 -9.40
  YTD 8.09 4.90 4.59
  P/E (X) 30.75 47.50 29.89
  P/BV (X) 5.54 3.89 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.07 0.27 1.46

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย เฉลิม หาญพาณิชย์ 813,750,000 32.63
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 184,238,122 7.39
  3. พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์ 181,750,000 7.29
  4. สำนักงานประกันสังคม 149,908,800 6.01
  5. THE BANK OF NEW YORK MELLON 120,389,300 4.83
  6. น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์ 84,000,000 3.37
  7. น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์ 84,000,000 3.37
  8. นาย กันตพร หาญพาณิชย์ 83,000,000 3.33
  9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 40,517,125 1.62
  10. STATE STREET EUROPE LIMITED 15,126,401 0.61

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาง สมพร หาญพาณิชย์ กรรมการ
  3. น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์ กรรมการ
  4. นาย กันตพร หาญพาณิชย์ กรรมการ
  5. นาย พินิจ หาญพาณิชย์ กรรมการ
  6. นางสาว พรสุดา หาญพาณิชย์ กรรมการ
  7. นาย วรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์ กรรมการ
  8. นาย ภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ กรรมการ
  9. นาย วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย พิภพ วีระพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย ธวัช สุนทราจารย์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,493.75  2,493.75  2,493.75 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 36,658.10  33,914.97  42,643.09 
  ราคา (บาท/หุ้น) 14.70  13.60  17.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.66  2.66  2.41 
  P/BV (X) 5.54  5.12  7.09 
  P/E (X) 30.75  28.45  36.68 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.95  95.97  132.17 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 186.82  140.48  220.67 
  Beta 0.98  1.00  1.00 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 8.09  -20.47  2.40 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.56  1.69  1.35 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.48  0.48  0.47 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.10 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.13 บาท 12 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.10 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.12 บาท 28 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.11 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.12 บาท 22 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 729.03 721.23 792.42 645.70 485.53
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,490.29 1,995.25 1,817.21 1,511.31 1,053.59
  สินค้าคงเหลือ 244.20 225.48 231.17 238.03 204.38
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,494.44 2,986.63 2,966.94 2,548.71 3,363.81
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 11,262.30 9,143.60 9,615.03 8,526.32 7,744.47
  รวมสินทรัพย์ 16,364.04 13,686.91 14,115.63 12,627.50 12,674.10
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,316.92 324.00 419.45 344.00 150.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 514.89 507.49 493.72 502.29 458.21
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,045.90 293.78 298.87 2.29 1,000.00
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,665.24 2,053.61 2,185.82 1,740.38 2,276.11
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,358.63 4,921.14 4,951.54 4,489.33 4,486.23
  รวมหนี้สิน 9,023.87 6,974.75 7,137.35 6,229.71 6,762.34
  ทุนจดทะเบียน 2,493.75 2,493.75 2,493.75 2,493.75 2,493.75
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,493.75 2,493.75 2,493.75 2,493.75 2,493.75
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 644.64 644.64 644.64 644.64 644.64
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,559.66 2,946.43 3,184.47 2,600.98 2,086.78
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,621.50 6,016.98 6,248.00 5,701.43 5,194.65
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 718.68 695.18 730.28 696.35 717.11
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 6,619.57 6,684.32 8,880.47 8,073.26 7,254.52
  รายได้อื่น 58.92 88.88 115.81 109.47 106.62
  รวมรายได้ 6,680.65 6,775.37 8,998.64 8,185.27 7,362.04
  ต้นทุนขาย 4,403.18 4,516.72 6,052.17 5,394.29 4,876.74
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 849.35 911.60 1,231.69 1,131.93 959.64
  รวมค่าใช้จ่าย 5,252.54 5,428.32 7,283.86 6,526.22 5,836.39
  EBITDA 2,000.29 1,839.14 2,379.49 2,235.02 2,063.62
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 572.18 492.10 664.71 575.97 537.96
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,428.11 1,347.05 1,714.78 1,659.06 1,525.65
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 951.09 894.06 1,134.91 1,089.47 917.06
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.38 0.36 0.46 0.44 0.37
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,071.58 1,169.77 1,902.47 1,617.91 1,813.71
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,229.34 -1,005.91 -1,729.24 241.22 -2,483.13
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,094.37 -88.33 -26.51 -1,698.96 642.39
  เงินสดสุทธิ -63.39 75.53 146.72 160.17 -27.03
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.62 1.45 1.36 1.46
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.86 20.30 19.00 20.00
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.95 13.64 12.82 13.11
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.36 1.16 1.14 1.09
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.59 0.69 0.67 0.65
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.48 32.43 31.85 33.18
  EBIT Margin (%) 21.38 19.88 19.06 20.27
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.24 13.20 12.61 13.31

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -0.97 12.00 10.00 11.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -2.51 14.09 12.20 10.61
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -1.40 12.07 9.94 11.18
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -3.24 13.04 11.61 11.82
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 6.38 8.89 4.17 18.80

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.06 4.93 5.34 6.30
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 72.16 74.00 68.40 57.98
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 25.29 27.56 25.80 24.39
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 14.43 13.24 14.15 14.97
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 11.62 12.09 12.15 11.23
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 31.42 30.18 30.03 32.50
  วงจรเงินสด (วัน) 55.17 57.07 52.52 40.45


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น