สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BC บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.99 1.64 / 0.75 N/A 0.60 507.00 501.93 3,469.23 -125.20 -19.70
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 พ.ย. 2563 18:38   คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2563
12 พ.ย. 2563 18:37   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 18:36   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
27 ต.ค. 2563 21:55   การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลล้านนา น่าน (แก้ไข)
27 ต.ค. 2563 18:16   การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลล้านนา น่าน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 170/67 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2620-8777
เบอร์โทรสาร 0-2620-8778
URL https://www.boutiquecorporation.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/11/2562
ราคา IPO (บาท) 2.86 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  1. ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบสร้าง - ดำเนินงาน - ขาย(Build-Operate-Sell : BOS) อสังหาริมทรัพย์ประเภท โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงานให้เช่า2. ให้บริการด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 พ.ค. 2563 08 พ.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  35.06% 1,015 32.05% 1,529
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 27.61% (ณ วันที่ 27/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.63% (ณ วันที่ 27/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.13 3.48 2.83
  20 วัน -1.00 -2.55 -6.83
  60 วัน 25.32 21.89 8.64
  120 วัน - 0.13 -15.12
  YTD -1.00 -3.53 -7.01
  P/E (X) N/A N/A 78.68
  P/BV (X) 0.60 0.92 1.85
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.27 0.25

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@07 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด 129,200,000 25.48
  2. Element Capital Mauritius Ltd. 81,600,000 16.09
  3. นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล 45,070,150 8.89
  4. นาง รัศมี ทักราล 37,399,850 7.38
  5. ZENITH HOLDING MAURITIUS LTD. 34,000,000 6.71
  6. ELEVHOLD PTE. LTD. 20,400,000 4.02
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,520,476 1.48
  8. น.ส. สิริพร โสภณพนิช 6,352,400 1.25
  9. นาย ดิเรก วินิชบุตร 6,000,000 1.18
  10. นาย ใจมั่น ทักราล 4,672,100 0.92

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เพิ่มพูน ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมการ
  2. นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล กรรมการ
  4. นาย อัทพาเล็นดู กุปต้า กรรมการ
  5. นาย เอกณัฐ อึ้งภากรณ์ กรรมการ
  6. นาย ริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลส์ กรรมการ
  7. นาย ขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย รัสเซล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง จุฬาภรณ์ นำชัยศิริ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  27 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 507.00  507.00  507.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 501.93  507.00  816.27 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.99  1.00  1.61 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.65  1.65  N/A 
  P/BV (X) 0.60  0.61 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.14  14.61  42.22 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.04  0.36  13.62 
  Beta 1.01  1.04 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.00  -37.89  -43.71 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 11.11  11.00  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่า 25% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.11 บาท 15 ม.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาง มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว สาวิตรี องค์สิริมีมงคล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 154.85 232.55 492.40 229.67
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 9.30 3.56 71.58 20.12
  สินค้าคงเหลือ 1.06 1.21 1.22 1.07
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 306.06 366.89 578.21 344.04
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,921.38 2,731.07 2,811.76 2,460.38
  รวมสินทรัพย์ 3,958.69 3,480.41 3,845.00 3,487.54
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 115.83 85.37 14.53 80.73
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3.72 2.53 4.96 5.08
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 341.91 297.42 199.78 155.63
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 663.18 594.45 497.54 538.10
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,334.78 2,237.86 2,249.52 2,415.91
  รวมหนี้สิน 2,997.96 2,832.31 2,747.06 2,954.01
  ทุนจดทะเบียน 507.00 507.00 507.00 507.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 507.00 340.00 507.00 340.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 294.62 - 294.62 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 140.14 86.82 146.19 112.64
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -580.52 -332.17 -458.71 -378.47
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 836.54 537.73 963.53 517.25
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 124.19 110.37 134.42 16.28
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ยอดขายสุทธิ 104.81 185.21 266.34 248.38
  รายได้อื่น 4.65 537.92 528.58 307.82
  รวมรายได้ 109.46 728.19 801.42 560.92
  ต้นทุนขาย 55.11 82.05 113.88 98.08
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 150.16 210.48 302.77 226.54
  รวมค่าใช้จ่าย 275.36 337.19 472.38 380.65
  EBITDA -125.20 435.66 384.76 236.30
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 40.70 44.66 55.72 56.03
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -165.90 391.00 329.04 180.27
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -121.80 -0.82 -71.60 -66.69
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.24 -0.01 -0.20 -0.20
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -172.89 -102.21 -148.76 -132.28
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -300.38 365.14 280.63 -37.47
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 135.72 -260.04 130.86 110.91
  เงินสดสุทธิ -337.55 2.88 262.72 -58.84
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.46 1.16
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -28.03 -9.67
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -6.13 8.97
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.58 2.85
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.05 0.22
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 47.42 57.24
  EBIT Margin (%) -151.57 41.06
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -111.28 -8.93

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 28.93 5.81
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 12.62 62.83
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 76.33 99.45
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 4.78 3.67
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 27.84 22.70
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 13.11 16.08
  วงจรเงินสด (วัน) 4.29 50.42


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น