สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET50 / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
95.25 204.00 / 88.00 5.28 0.44 19,088.43 181,817.29
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 พ.ค. 2563 17:39   การเข้าทำรายการซื้อหุ้นในธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk) สำเร็จ
20 พ.ค. 2563 17:30   ธ.พ. 1.1 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
12 พ.ค. 2563 21:35   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2563 21:35   การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
12 พ.ค. 2563 21:31   นำส่งงบการเงินชุดสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2231-4333
เบอร์โทรสาร 0-2231-4890
URL www.bangkokbank.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/12/1944 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/04/2518
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 29/05/2535

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ SME ตลอดจนฐานลูกค้าบุคคล โดยมีสาขาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีเครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
98.57% 32,741 97.83% 33,842
การถือครองหุ้นต่างด้าว 25.00% (ณ วันที่ 22/05/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  26.67% (ณ วันที่ 22/05/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 1.06 -0.92 -0.74
20 วัน -8.85 -5.40 -11.80
60 วัน -32.92 -1.33 -23.09
120 วัน -46.64 -10.87 -34.62
YTD -40.47 -2.10 -27.87
P/E (X) 5.28 5.65 18.35
P/BV (X) 0.44 0.52 1.44
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.53 0.28 0.88

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 เม.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 543,941,276 28.50
2. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 81,011,851 4.24
3. สำนักงานประกันสังคม 78,147,000 4.09
4. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 43,157,799 2.26
5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 39,837,220 2.09
6. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 34,287,030 1.80
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 32,385,054 1.70
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 31,009,238 1.62
9. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 25,773,290 1.35
10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 25,690,400 1.35

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการ
2. นาย เดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาย ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
4. นาย อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการ
5. นาย สุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการ
6. นาย สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการ
7. นาย ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการ
8. นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการ
9. นาย จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ
10. นาย บุญส่ง บุณยะสาระนันท์ กรรมการ
11. พล.ร.อ. ประเจตน์ ศิริเดช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นาย พรเทพ พรประภา กรรมการอิสระ
13. นาง เกศินี วิฑูรชาติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. นาย โกวิทย์ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ
15. ม.จ. มงคลเฉลิม ยุคล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
16. นาย อรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
17. นาย โชคชัย นิลเจียรสกุล กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
22 พ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,908.84  1,908.84  1,908.84 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 181,817.29  305,414.86  387,495.11 
ราคา (บาท/หุ้น) 95.25  160.00  203.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 217.33  225.36  211.95 
P/BV (X) 0.44  0.71  0.96 
P/E (X) 5.28  8.50  10.85 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 64.36  87.96  72.64 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,524.88  1,263.41  1,159.06 
Beta 0.91  0.51  0.65 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -40.47  -21.18  0.50 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.35  4.06  3.20 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.39  0.35  0.35 
นโยบายเงินปันผล เมื่อผลประกอบการของธนาคารมีกำไร (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 5.00 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
- 2.00 บาท 20 ก.ย. 2562 เงินปันผล
- 4.50 บาท 10 พ.ค. 2562 เงินปันผล
- 2.00 บาท 28 ก.ย. 2561 เงินปันผล
- 4.50 บาท 11 พ.ค. 2561 เงินปันผล
- 2.00 บาท 22 ก.ย. 2560 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 72,794.84 58,651.74 58,090.11 62,394.09 65,472.80
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 505,155.84 520,967.04 472,349.35 - -
เงินลงทุนสุทธิ 689,172.82 577,256.93 649,434.08 558,395.37 593,180.06
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 1,955,202.28 1,877,708.11 1,891,046.28 1,935,780.70 1,869,028.94
- เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - 2,030,444.66 2,061,834.83 2,083,702.95 2,004,496.38
- หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 152,051.97 167,765.53 147,588.43 137,710.62
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 9,503.47 10,612.79 9,362.85 10,603.89 11,415.10
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 45,428.67 42,076.64 40,753.96 42,567.44 43,834.02
รวมสินทรัพย์ 3,395,290.08 3,148,836.30 3,216,743.10 3,116,750.22 3,076,310.39
เงินรับฝาก 2,514,330.95 2,340,978.50 2,370,792.17 2,326,469.54 2,310,743.28
เงินกู้ยืม 147,693.19 114,172.29 144,680.57 116,348.33 107,189.92
- เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - - -
รวมหนี้สิน 2,979,984.95 2,723,140.80 2,788,626.79 2,703,591.33 2,674,303.35
ทุนจดทะเบียน 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 19,088.43 19,088.43 19,088.43 19,088.43 19,088.43
- หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
- หุ้นสามัญ 19,088.43 19,088.43 19,088.43 19,088.43 19,088.43
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 56,346.23 56,346.23 56,346.23 56,346.23 56,346.23
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 319,166.10 303,799.83 317,845.09 294,536.82 270,006.33
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 414,848.53 425,255.99 427,751.21 412,814.25 401,723.61
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 456.60 439.51 365.10 344.64 283.42
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 28,625.16 28,365.07 112,565.22 110,780.81 105,476.44
- จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 8,805.36 10,065.66 41,493.76 39,405.15 38,851.43
- จากเงินรับฝาก - - - - -
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 19,819.80 18,299.41 71,071.46 71,375.66 66,625.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 747.58 910.29 6,465.22 6,047.83 5,426.78
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 9,082.98 9,586.96 39,280.20 37,437.17 36,459.91
กำไรจากเงินลงทุน - - 19,764.69 - -
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - 7,847.53 - -
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 11,377.30 12,201.50 54,963.03 55,164.65 48,947.97
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 6,836.05 6,562.68 26,725.85 28,773.50 25,540.52
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 2,295.77 2,738.13 11,788.81 10,466.83 10,252.21
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 2,729.08 2,746.63 10,775.64 9,847.30 8,933.98
- ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
- ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 9,929.92 11,347.63 46,431.92 44,271.10 41,149.85
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 7,670.51 9,028.30 35,816.09 35,329.97 33,008.71
กำไรต่อหุ้น (บาท) 4.02 4.73 18.76 18.51 17.29
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 48,127.25 9,102.21 56,190.88 -23,855.37 72,814.99
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -23,674.89 -12,584.04 -84,767.67 23,119.87 -44,926.13
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -9,845.16 43.41 24,397.51 -2,503.84 -32,172.34
เงินสดสุทธิ 14,607.20 -3,438.42 -4,179.28 -3,239.34 -4,283.48
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.20 8.51 8.52 8.67
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.38 1.39 1.47 1.43
อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.95 23.23 22.62 22.90

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -15.04 0.26 1.38 7.03


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น