สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET50 / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
122.00 134.50 / 92.75 11.82 0.50 19,088.43 232,878.83
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ต.ค. 2564 18:14   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
21 ต.ค. 2564 18:14   สรุปผลประกอบการสำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
21 ต.ค. 2564 18:13   ข่าวผลประกอบการสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
21 ต.ค. 2564 18:13   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (ก่อนสอบทาน)
21 ต.ค. 2564 18:12   นำส่งงบการเงินชุดก่อนสอบทานสำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2231-4333
เบอร์โทรสาร 0-2231-4890
URL www.bangkokbank.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/12/1944 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/04/2518
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 29/05/2535

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ SME ตลอดจนฐานลูกค้าบุคคล โดยมีสาขาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีเครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2564 12 มิ.ย. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
98.53% 67,860 98.60% 61,230
การถือครองหุ้นต่างด้าว 23.42% (ณ วันที่ 21/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
การถือครองหุ้น NVDR  22.68% (ณ วันที่ 21/10/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 2.09 1.30 1.94
20 วัน 7.02 -2.10 5.16
60 วัน 19.61 -2.86 12.14
120 วัน -3.56 -3.85 -7.28
YTD 2.95 -12.16 -9.20
P/E (X) 11.82 10.64 20.99
P/BV (X) 0.50 0.71 1.77
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.92 0.28 1.37

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ก.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 456,380,968 23.91
2. สำนักงานประกันสังคม 99,567,700 5.22
3. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 43,688,300 2.29
4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 34,287,030 1.80
5. THE BANK OF NEW YORK MELLON 33,471,198 1.75
6. HSBC BANK PLC-PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED 31,566,300 1.65
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 31,071,562 1.63
8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 25,779,533 1.35
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 25,690,400 1.35
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 24,082,577 1.26

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการ
2. นาย เดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาย ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
4. นาย อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการ
5. นาย สุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการ
6. นาย สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการ
7. นาย ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการ
8. นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการ
9. นาย จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ
10. นาย บุญส่ง บุณยะสาระนันท์ กรรมการ
11. นาย พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการ
12. นาย พรเทพ พรประภา กรรมการอิสระ
13. นาง เกศินี วิฑูรชาติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
14. นาย อรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
15. นาย โชคชัย นิลเจียรสกุล กรรมการอิสระ
16. นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
17. นาย ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ
18. นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระ
19. น.ส. พรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
21 ต.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,908.84  1,908.84  1,908.84 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 232,878.83  226,197.88  305,414.86 
ราคา (บาท/หุ้น) 122.00  118.50  160.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 245.09  230.25  225.36 
P/BV (X) 0.50  0.51  0.71 
P/E (X) 11.82  9.93  8.50 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 129.11  159.14  87.96 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,497.34  1,431.07  1,263.41 
Beta 1.17  1.04  0.51 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.95  -25.94  -21.18 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.05  5.91  4.06 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.34  0.42  0.35 
นโยบายเงินปันผล เมื่อผลประกอบการของธนาคารมีกำไร (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 1.00 บาท 23 ก.ย. 2564 เงินปันผล
- 2.50 บาท 10 พ.ค. 2564 เงินปันผล
- 5.00 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
- 2.00 บาท 20 ก.ย. 2562 เงินปันผล
- 4.50 บาท 10 พ.ค. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาง วิลาสินี กฤษณามระ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด -
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสด 62,955.87 65,817.69 73,886.31 58,090.11 62,394.09
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 805,306.56 586,911.31 519,036.03 472,349.35 450,699.72
เงินลงทุนสุทธิ 752,775.88 750,500.13 817,329.74 649,434.08 558,395.37
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 2,225,733.01 2,182,458.56 2,189,102.09 1,891,046.28 1,935,780.71
 - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - 2,061,834.83 2,083,702.95
 - หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - 174,275.79 153,003.10
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 9,422.12 10,314.61 9,753.91 9,362.85 10,603.89
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 64,631.49 65,082.88 65,049.86 40,753.96 42,567.44
รวมสินทรัพย์ 4,121,960.68 3,806,363.32 3,822,959.69 3,216,743.10 3,116,750.22
เงินรับฝาก 3,046,985.01 2,852,295.33 2,810,862.62 2,370,792.17 2,326,469.54
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 145,502.92 142,657.07 136,176.78 144,680.57 116,348.33
หนี้สินอื่น 99,583.42 95,499.72 93,128.87 72,754.20 74,854.17
รวมหนี้สิน 3,652,680.69 3,367,649.96 3,372,712.55 2,788,626.79 2,703,591.33
ทุนจดทะเบียน 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 19,088.43 19,088.43 19,088.43 19,088.43 19,088.43
 - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
 - หุ้นสามัญ 19,088.43 19,088.43 19,088.43 19,088.43 19,088.43
หุ้นทุนซื้อคืน - - - - -
หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 56,346.23 56,346.23 56,346.23 56,346.23 56,346.23
กำไร(ขาดทุน)สะสม 335,468.30 322,359.14 326,322.19 317,845.09 294,536.82
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 467,837.29 438,339.96 449,013.69 427,751.21 412,814.25
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,442.71 373.40 1,233.45 365.10 344.64
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้ดอกเบี้ย 55,435.59 55,825.04 112,523.52 112,565.22 110,780.81
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 15,701.19 17,894.90 35,477.06 41,493.76 39,405.15
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 39,734.40 37,930.14 77,046.46 71,071.46 71,375.66
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 18,959.33 16,517.26 34,167.92 39,280.20 37,437.17
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 4,729.61 4,542.51 9,456.92 10,775.64 9,847.30
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 14,229.72 11,974.75 24,711.00 28,504.56 27,589.87
รายได้จากเงินปันผล 1,331.07 - - - -
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 600.96 1,467.42 2,512.15 19,764.69 8,008.79
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 8,041.90 5,372.16 11,057.90 7,847.53 8,300.44
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 32,050.25 26,403.35 65,973.95 54,963.03 55,164.65
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 17,356.74 14,355.67 30,959.43 26,725.85 28,773.51
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 6,842.59 6,124.49 14,165.33 11,788.81 10,466.83
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 16,136.65 18,325.08 31,195.87 32,351.08 21,964.53
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 16,509.60 13,950.98 21,558.35 46,431.92 44,271.10
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 13,279.86 10,765.49 17,180.58 35,816.09 35,329.97
กำไรต่อหุ้น (บาท) 6.96 5.64 9.00 18.76 18.51
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -13,110.19 127,549.22 216,461.85 56,190.88 -23,855.37
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 7,849.19 -109,471.80 -186,300.41 -84,767.67 23,119.87
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -5,745.80 -10,369.48 -14,411.90 24,397.51 -2,503.84
เงินสดสุทธิ -11,006.80 7,707.94 15,749.54 -4,179.28 -3,239.34
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.35 6.55 3.92 8.52
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.45 2.20 1.62 2.78
อัตรากำไรสุทธิ (%) 20.92 18.66 14.78 27.08
อัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%) 0.02 0.03 0.03 0.03

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ 1.98 16.71 15.76 -2.31
อัตราการเติบโตเงินรับฝาก 6.83 21.24 18.56 1.91
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 23.36 -41.41 -52.03 1.38


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้