สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET50 / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
212.00 217.00 / 184.50 11.61 1.01 19,088.43 404,674.69
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 ก.ย. 2561 12:38   การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
20 ก.ย. 2561 17:05   ธ.พ. 1.1 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
20 ก.ย. 2561 08:54   การออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน ในต่างประเทศ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
18 ก.ย. 2561 17:27   การลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
30 ส.ค. 2561 18:57   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2231-4333
เบอร์โทรสาร 0-2231-4890
URL www.bangkokbank.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/12/1944 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/04/2518
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 29/05/2535

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ SME ตลอดจนฐานลูกค้าบุคคล โดยมีสาขาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีเครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มี.ค. 2561 10 มี.ค. 2560
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
97.83% 33,842 97.80% 37,760
การถือครองหุ้นต่างด้าว 25.00% (ณ วันที่ 16/10/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  33.18% (ณ วันที่ 16/10/2561)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 1.92 1.40 1.82
20 วัน 1.44 2.90 2.89
60 วัน 9.84 0.74 5.30
120 วัน 7.61 4.88 12.01
YTD 4.95 9.44 8.40
P/E (X) 11.61 11.88 16.73
P/BV (X) 1.01 1.19 1.93
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.43 0.10 0.36

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 ก.ย. 2561) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 624,910,402 32.74
2. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 80,624,541 4.22
3. สำนักงานประกันสังคม 57,237,900 3.00
4. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 50,675,829 2.65
5. STATE STREET EUROPE LIMITED 40,013,428 2.10
6. THE BANK OF NEW YORK MELLON 35,779,100 1.87
7. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 34,982,770 1.83
8. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 34,097,030 1.79
9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 28,578,529 1.50
10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 25,690,400 1.35

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย เดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
2. นาย ปิติ สิทธิอำนวย รองประธานกรรมการ
3. นาย ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
4. นาย ชาญ โสภณพนิช กรรมการ
5. นาย อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการ
6. นาย สุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการ
7. นาย สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการ
8. นาย ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการ
9. นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการ
10. นาย จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ
11. พล.ร.อ. ประเจตน์ ศิริเดช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นาย พรเทพ พรประภา กรรมการอิสระ
13. นาง เกศินี วิฑูรชาติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. นาย โกวิทย์ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ
15. ม.จ. มงคลเฉลิม ยุคล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
16. นาย อรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
17. นาย โชคชัย นิลเจียรสกุล กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
16 ต.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,908.84  1,908.84  1,908.84 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 404,674.69  385,586.26  304,460.44 
ราคา (บาท/หุ้น) 212.00  202.00  159.50 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 209.47  205.89  194.30 
P/BV (X) 1.01  0.98  0.82 
P/E (X) 11.61  11.76  9.75 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 58.14  63.28  87.08 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,157.96  920.58  1,108.64 
Beta 0.75  0.95  1.14 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.95  26.65  4.59 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.07  3.22  4.08 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.36  0.38  0.40 
นโยบายเงินปันผล เมื่อผลประกอบการของธนาคารมีกำไร (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 2.00 บาท 28 ก.ย. 2561 เงินปันผล
- 4.50 บาท 11 พ.ค. 2561 เงินปันผล
- 2.00 บาท 22 ก.ย. 2560 เงินปันผล
- 4.50 บาท 11 พ.ค. 2560 เงินปันผล
- 2.00 บาท 23 ก.ย. 2559 เงินปันผล
- 4.50 บาท 11 พ.ค. 2559 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
6M/2560 
(01/01/60 
-30/06/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เงินสด 55,923.50 51,781.58 65,472.80 66,338.32 61,431.62
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 494,488.83 514,487.97 - - -
เงินลงทุนสุทธิ 589,197.22 516,187.90 593,180.06 547,941.28 520,805.24
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 1,923,502.23 1,852,360.76 1,869,028.94 1,826,227.45 1,768,995.23
- เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 2,066,136.04 1,978,947.57 2,004,496.38 1,941,586.29 1,869,539.54
- หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 141,225.66 127,396.04 137,710.62 116,808.55 101,775.09
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 10,356.62 11,297.64 11,415.10 12,262.49 13,579.26
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 43,255.42 44,365.57 43,834.02 45,230.55 46,108.06
รวมสินทรัพย์ 3,175,339.53 3,041,132.12 3,076,310.39 2,944,229.79 2,835,852.16
เงินรับฝาก 2,349,857.07 2,297,917.60 2,310,743.28 2,178,140.78 2,090,964.66
เงินกู้ยืม 95,765.87 131,594.66 107,189.92 137,815.21 138,402.56
- เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - - -
รวมหนี้สิน 2,775,165.88 2,656,342.66 2,674,303.35 2,564,984.91 2,473,821.14
ทุนจดทะเบียน 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 19,088.43 19,088.43 19,088.43 19,088.43 19,088.43
- หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
- หุ้นสามัญ 19,088.43 19,088.43 19,088.43 19,088.43 19,088.43
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 56,346.23 56,346.23 56,346.23 56,346.23 56,346.23
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 280,322.93 256,815.71 270,006.33 248,341.53 227,473.95
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 399,849.71 384,531.98 401,723.61 379,015.57 361,832.37
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 323.94 257.48 283.42 229.31 198.66
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
6M/2560 
(01/01/60 
-30/06/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 54,051.43 51,863.02 105,476.44 102,443.09 103,813.98
- จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 19,355.03 19,017.72 38,851.43 38,445.33 46,303.60
- จากเงินรับฝาก - - - - -
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 34,696.41 32,845.30 66,625.01 63,997.76 57,510.38
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 13,854.34 11,494.06 - - -
โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 4,067.38 3,189.89 5,426.78 5,540.30 7,345.73
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 19,007.05 17,531.28 36,459.91 32,936.18 32,082.33
กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 25,970.06 23,924.96 48,947.97 50,505.17 45,044.93
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 13,132.56 12,492.25 25,540.53 25,247.25 24,227.18
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 5,183.32 5,106.91 10,252.21 9,908.83 9,457.90
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 4,750.00 4,439.74 8,933.99 8,444.08 8,011.74
- ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
- ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 22,952.78 19,834.53 41,149.85 39,624.40 43,029.96
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 18,198.91 16,351.71 33,008.71 31,814.85 34,180.63
กำไรต่อหุ้น (บาท) 9.53 8.57 17.29 16.67 17.91
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
6M/2560 
(01/01/60 
-30/06/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 7,084.41 -42,158.82 72,814.99 1,762.34 146,211.35
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 4,149.63 32,513.92 -44,926.13 15,314.09 -116,874.09
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -20,911.85 -8,386.14 -32,172.35 -12,273.43 -26,861.85
เงินสดสุทธิ -9,677.81 -18,031.04 -4,283.48 4,803.00 2,475.42
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.89 8.67 8.46 8.59
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.42 1.36 1.37 1.37
อัตรากำไรสุทธิ (%) 23.60 22.53 22.40 22.58

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 11.30 5.59 3.75 -6.92


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น