สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
38.75 40.50 / 35.50 12.56 1.30 73,557.62 285,035.77
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 พ.ย. 2560 12:40   การเข้าร่วมลงทุนของบริษัทย่อย
13 พ.ย. 2560 12:56   คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A) สำหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2560 12:55   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2560 12:54   นำส่งงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2560 12:52   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2296-2000, 0-2683-1000
เบอร์โทรสาร 0-2683-1304
URL www.krungsri.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 27/1/1945 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/09/2520
ราคา IPO (บาท) 270.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 17/06/2535

ลักษณะธุรกิจ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนลเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก โดยธนาคารให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้ารายย่อย รวมทั้งให้บริการทางการเงินผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ทั้งในด้านการบริหารความมั่งคั่ง บัตรเครดิต ประกันวินาศภัย การบริหารสินทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และเครื่องจักร แฟคเตอริ่ง ไมโครไฟแนนซ์และสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2560 11 มี.ค. 2559
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
23.11% 10,773 23.11% 12,992
การถือครองหุ้นต่างด้าว 25.00% (ณ วันที่ 17/11/2560) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.20% (ณ วันที่ 17/11/2560)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 0.65 -1.46 -0.53
20 วัน -1.90 -2.36 -1.03
60 วัน 6.16 -3.55 -2.56
120 วัน 4.03 -3.52 -5.78
YTD -3.12 -13.33 -12.56
P/E (X) 12.56 12.07 18.40
P/BV (X) 1.30 1.25 2.04
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.29 0.45

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 ก.ย. 2560) จำนวนหุ้น %
1. THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. BAY ACCOUNT 5,655,332,146 76.88
2. บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด 166,536,980 2.26
3. บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด 166,478,940 2.26
4. บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด 166,414,640 2.26
5. บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด 166,151,114 2.26
6. บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด 163,112,900 2.22
7. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 160,789,220 2.19
8. บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด 158,726,810 2.16
9. บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด 157,889,440 2.15
10. บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด 51,421,714 0.70

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ
2. นาย ทาคาโยชิ ฟุตาเอะ รองประธานกรรมการ
3. นาย โนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
4. น.ส. นพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ
5. นาย ทาเคชิ โอกาซาวารา กรรมการ
6. นาย พรสนอง ตู้จินดา กรรมการ
7. น.ส. ดวงดาว วงค์พนิตกฤต กรรมการ
8. นาย ฮิโรทาเกะ ทากุจิ กรรมการ
9. น.ส. พจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นาย วิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นาย การุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ
12. นาย พงศ์อดุล กฤษณะราช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
17 พ.ย. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
2558
30 ธ.ค. 2558
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 7,355.76  7,355.76  7,355.76 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 285,035.77  294,230.47  218,833.91 
ราคา (บาท/หุ้น) 38.75  40.00  29.75 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 29.81  27.62  25.22 
P/BV (X) 1.30  1.45  1.18 
P/E (X) 12.56  13.78  12.53 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.10  3.12  7.38 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 14.29  33.70  107.33 
Beta 0.61  1.04  1.78 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2559  2558 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -3.12  34.45  -33.52 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.19  2.00  2.45 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.28  0.28  0.31 
นโยบายเงินปันผล โดยธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นลำดับแรก และปัจจัยอื่น ๆซึ่งรวมถึงผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริง ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเงื่อนไขต่าง ๆของกฏหมาย (โดยมีเงือนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.40 บาท 21 ก.ย. 2560 เงินปันผล
01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.45 บาท 25 พ.ค. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.40 บาท 22 ก.ย. 2559 เงินปันผล
01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.40 บาท 26 พ.ค. 2559 เงินปันผล
01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.40 บาท 24 ก.ย. 2558 เงินปันผล
01 ก.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.40 บาท 22 พ.ค. 2558 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
นาย เพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย นิติ จึงนิจนิรันดร์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสด 32,367.97 29,725.32 36,142.43 33,689.89 31,154.50
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 265,565.90 194,267.20 200,283.42 194,094.46 80,363.74
เงินลงทุนสุทธิ 93,528.55 116,996.59 133,701.21 111,602.48 61,790.26
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 1,445,857.07 1,359,010.20 1,403,284.83 1,262,082.66 975,621.28
- เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 1,561,339.98 1,459,012.65 1,506,222.33 1,353,558.62 1,057,635.97
- หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 53,438.16 47,542.20 48,273.62 43,218.11 38,159.03
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 3,876.36 4,511.73 4,256.25 5,049.76 5,456.18
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 25,496.67 24,081.15 25,221.07 20,993.11 19,952.37
รวมสินทรัพย์ 1,958,169.51 1,827,870.69 1,883,188.21 1,705,516.51 1,214,268.37
เงินรับฝาก 1,197,283.18 1,085,551.32 1,108,287.93 1,046,289.67 837,555.98
เงินกู้ยืม 148,221.60 133,712.33 160,325.73 108,120.55 151,805.34
- เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - - -
รวมหนี้สิน 1,738,146.55 1,624,153.02 1,674,420.20 1,514,768.79 1,082,598.36
ทุนจดทะเบียน 75,741.44 75,741.44 75,741.44 75,741.44 75,741.44
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 73,557.62 73,557.62 73,557.62 73,557.62 60,741.44
- หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
- หุ้นสามัญ 73,557.62 73,557.62 73,557.62 73,557.62 60,741.44
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 52,878.75 52,878.75 52,878.75 52,878.75 13,802.22
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 89,135.64 72,491.78 77,680.13 61,937.69 49,329.17
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 219,250.42 203,194.58 208,179.34 190,355.19 131,210.49
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 772.55 523.09 588.67 392.52 459.51
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 70,160.57 63,435.25 85,924.55 81,946.69 74,608.55
- จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 19,393.19 17,609.94 23,947.86 25,596.35 26,665.05
- จากเงินรับฝาก - - - - -
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 50,767.39 45,825.30 61,976.70 56,350.34 47,943.50
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 15,722.34 15,225.33 20,528.64 18,861.41 -
โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 1,137.88 718.28 785.89 1,328.04 -
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 5,051.42 1,388.22 1,773.51 2,168.06 2,028.09
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 19,132.37 17,807.71 24,141.66 22,670.21 19,191.68
กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 35,077.37 31,349.52 43,079.98 38,947.12 34,306.36
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 18,065.07 15,845.03 21,333.84 18,914.08 16,101.92
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 6,109.98 5,346.30 7,355.73 6,830.94 6,451.86
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 4,786.98 4,355.24 5,967.02 5,440.60 4,421.27
- ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
- ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 22,138.52 20,681.06 27,092.28 23,640.12 18,353.92
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 17,530.23 16,248.25 21,404.03 18,634.19 14,169.53
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.38 2.21 2.91 2.54 2.33
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -28,854.88 -10,949.36 -6,157.85 46,750.15 17,195.37
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 42,991.40 -6,468.98 -31,355.82 23,864.10 15,803.12
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -18,448.43 15,006.80 41,512.23 -69,501.31 -27,689.81
เงินสดสุทธิ -4,311.91 -2,411.54 3,998.57 1,112.94 5,308.68
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.74 10.99 10.74 11.59
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.51 1.56 1.51 1.62
อัตรากำไรสุทธิ (%) 18.58 19.66 19.14 17.45

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
05 ม.ค. 2558 PP 1,281,618,026 7,355,761,773 10.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 7.89 20.12 14.86 31.51


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น