สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BAT-3K บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ยานยนต์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
265.00 280.00 / 171.00 43.82 3.37 200.00 5,300.00 6,301.19 139.30 16.77
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 ก.ย. 2563 08:28   ตลท.ขึ้น SP "BAT-3K" วันที่ 24 ก.ย. - 2 ต.ค. 2563 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนควบบริษัท
22 ก.ย. 2563 08:22   ตลท.ขึ้น SP "BAT-3K" วันที่ 24 ก.ย. - 2 ต.ค. 2563 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนควบบริษัท
21 ก.ย. 2563 08:36   ตลท.ขึ้น SP "BAT-3K" วันที่ 24 ก.ย. - 2 ต.ค. 2563 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนควบบริษัท
31 ส.ค. 2563 17:10   แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เกตเวย์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
21 ส.ค. 2563 17:19   การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการและการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของ BAT-3K กับ HCGB เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 387 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอยพัฒนา 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 0-2709-3535
เบอร์โทรสาร 0-2709-3544-45
URL www.hitachi-chem-bt.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/6/1986 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/02/2538
ราคา IPO (บาท) 89.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน นวธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด (Lead Acid Battery) สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถฟอล์คลิฟท์ไฟฟ้า แบตเตอรี่สำรองไฟ เป็นต้น ภายใต้แบรนด์ 3K เป็นหนึ่งในผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของไทย มีสัดส่วนการจำหน่่ายในประเทศและต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 50:50

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 มี.ค. 2563 28 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  5.59% 299 5.66% 307
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 46.99% (ณ วันที่ 25/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.10% (ณ วันที่ 25/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 17.78 16.43 21.89
  20 วัน 17.78 12.38 24.50
  60 วัน 1.92 -0.30 8.55
  120 วัน 14.22 -4.42 -0.91
  YTD 26.79 45.22 60.90
  P/E (X) 43.82 28.04 21.34
  P/BV (X) 3.37 0.83 1.40
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.35 0.86

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท สยาม มากิ จำกัด 10,200,000 51.00
  2. HITACHI CHEMICAL COMPANY LIMITED 7,170,346 35.85
  3. HITACHI CHEMICAL CO.,LTD. 2,165,199 10.83

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย มิซาโอะ นากะกาวา ประธานกรรมการ
  2. นาย โทชิโนริ โอสุมิ รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. นาย ฮิโรอากิ ยามากูชิ กรรมการ
  4. นาย มาซามิจิ ไซโต กรรมการ
  5. นาย ทาคาฮิโร่ โทมิยาม่า กรรมการ
  6. นาย มาซาคัทซึ ซูซูกิ กรรมการ
  7. นาย นนทพล นิ่มสมบุญ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย อภิชัย ชวเจริญพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สุชาติ จันลาวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 20.00  20.00  20.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,300.00  4,180.00  4,560.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 265.00  209.00  228.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 78.73  76.82  71.29 
  P/BV (X) 3.37  2.72  3.20 
  P/E (X) 43.82  34.50  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 11.03  0.18  0.29 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3.24  0.04  0.05 
  Beta 0.02  0.45  -0.08 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 26.79  -8.33  0.44 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.38  0.24  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.17  0.08  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.00 บาท 05 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  - 0.50 บาท 03 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 551.08 487.11 223.34 251.18 176.74
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 360.46 470.26 508.52 338.72 583.86
  สินค้าคงเหลือ 490.50 633.58 623.72 801.33 964.58
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,496.54 1,739.43 1,445.55 1,496.10 1,741.99
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,338.57 1,295.84 1,340.61 1,206.90 1,265.89
  รวมสินทรัพย์ 3,126.77 3,363.35 3,054.75 3,120.44 3,446.63
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 780.00 - - - 1,105.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 435.87 474.36 511.54 480.24 436.46
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 17.53 - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,446.29 1,801.87 1,385.93 1,587.64 1,809.63
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 102.98 71.04 79.80 66.09 65.22
  รวมหนี้สิน 1,549.28 1,872.91 1,465.73 1,653.73 1,874.85
  ทุนจดทะเบียน 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 389.50 389.50 389.50 389.50 389.50
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -1.64 -1.64 -1.64 -1.64 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 986.64 900.52 998.26 876.49 981.35
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,574.50 1,488.38 1,586.11 1,464.35 1,569.20
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2.99 2.06 2.91 2.36 2.58
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 2,081.94 2,369.39 4,799.16 5,019.07 5,282.81
  รายได้อื่น 22.78 100.55 129.46 106.54 42.43
  รวมรายได้ 2,104.72 2,469.94 4,928.62 5,125.61 5,325.23
  ต้นทุนขาย 1,665.18 1,908.39 3,811.27 4,100.60 4,495.11
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 400.45 479.47 892.15 951.27 999.37
  รวมค่าใช้จ่าย 2,070.17 2,403.74 4,722.21 5,233.46 5,672.47
  EBITDA 139.30 155.97 392.40 71.82 -155.91
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 104.74 89.78 185.98 179.67 191.33
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 34.56 66.19 206.42 -107.85 -347.24
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 18.95 34.62 136.63 -104.86 -348.73
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.95 1.73 6.83 -5.24 -17.44
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 314.36 9.90 303.86 366.16 31.44
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -78.94 -40.89 -150.81 -14.19 -108.23
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 92.31 266.91 -180.89 -277.53 88.18
  เงินสดสุทธิ 327.73 235.92 -27.84 74.44 11.38
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.03 0.97 1.04 0.94
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.90 6.97 8.96 -6.91
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.39 4.59 6.69 -3.28
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.98 1.26 0.92 1.13
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.41 1.47 1.60 1.56
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.02 19.46 20.58 18.30
  EBIT Margin (%) 1.64 2.68 4.19 -2.10
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.90 1.40 2.77 -2.05

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -12.13 -3.50 -4.38 -4.99
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -12.74 -6.92 -7.06 -8.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -14.79 -0.87 -3.84 -3.75
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -13.88 -10.75 -9.77 -7.74
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -45.26 N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 10.86 11.12 11.33 10.88
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 33.60 32.82 32.22 33.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.35 4.41 5.35 4.64
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 57.49 82.74 68.24 78.59
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.84 8.04 7.69 8.95
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 46.56 45.41 47.49 40.80
  วงจรเงินสด (วัน) 44.54 70.15 52.97 71.34


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 24 ก.ย. 2563 03 ต.ค. 2563

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น