สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
22.60 22.90 / 15.30 16.14 1.40 5,161.93 116,659.52 271,919.41 20,252.58 9.88
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ม.ค. 2561 17:51   การแจ้งนัดวันฟังคำพิพากษาศาลฏีกา
25 ธ.ค. 2560 17:23   แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัทฯ เนื่องจากเกษียณอายุและแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ใหม่
12 ธ.ค. 2560 13:14   การลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
01 ธ.ค. 2560 08:55   แจ้งยกเลิกการร่วมทุน
01 ธ.ค. 2560 08:55   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 26-28, 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2694-6600
เบอร์โทรสาร 0-2207-0696
URL http://www.banpu.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 16/5/1983 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/06/2532
ราคา IPO (บาท) 72.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 26/09/2556

ลักษณะธุรกิจ
กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก คือ 1) ธุรกิจถ่านหิน ที่ผลิตจากเหมืองที่บริษัทลงทุนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และออสเตรเลีย 2) ธุรกิจไฟฟ้า ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย (มาบตาพุด ระยอง) และที่ลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2560 28 มี.ค. 2559
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
92.14% 45,571 85.14% 45,420
การถือครองหุ้นต่างด้าว 14.25% (ณ วันที่ 18/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
การถือครองหุ้น NVDR  10.07% (ณ วันที่ 18/01/2561)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 3.67 2.13 2.73
20 วัน 27.68 15.59 20.97
60 วัน 28.41 13.12 20.52
120 วัน 40.37 7.83 21.25
YTD 15.90 7.32 11.72
P/E (X) 16.14 15.65 19.74
P/BV (X) 1.40 1.93 2.21
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.05 0.59 0.54

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 ก.ย. 2560) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 469,537,965 9.10
2. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 288,309,528 5.59
3. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด 124,032,000 2.40
4. นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ 118,508,880 2.30
5. สำนักงานประกันสังคม 110,058,000 2.13
6. นาย กมล ว่องกุศลกิจ 94,292,420 1.83
7. UBS AG SINGAPORE BRANCH 69,160,000 1.34
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 66,138,847 1.28
9. CHASE NOMINEES LIMITED 65,108,134 1.26
10. EUROCLEAR NOMINEES LIMITED 49,733,839 0.96

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
2. นาง สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. นาย รัตน์ พานิชพันธ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการ
5. นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการ
6. นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
7. นาย ระวิ คอศิริ กรรมการ
8. นาย บรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมการ
9. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการ
10. นาย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาย สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาย ซูดิอาร์โซ่ ปราเซ็ทเทียว กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
18 ม.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,161.93  5,161.93  4,937.17 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 116,659.52  100,657.55  94,793.66 
ราคา (บาท/หุ้น) 22.60  19.50  19.20 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 16.18  16.18  14.61 
P/BV (X) 1.40  1.21  1.33 
P/E (X) 16.14  13.92  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 38.35  287.97  497.73 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3,501.77  1,097.12  1,236.35 
Beta 1.10  1.19  1.09 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 15.90  1.56  58.88 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.89  2.19  2.72 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.30  0.30  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.30 บาท 29 ก.ย. 2560 เงินปันผล
01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.25 บาท 28 เม.ย. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.25 บาท 23 ก.ย. 2559 เงินปันผล
01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.50 บาท 13 พ.ค. 2559 เงินปันผล
01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.50 บาท 25 ก.ย. 2558 เงินปันผล
31 ธ.ค. 2557 0.70 บาท 29 เม.ย. 2558 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว สุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสด 19,542.16 13,865.60 16,300.97 14,295.64 12,887.67
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 8,314.64 7,291.25 7,674.13 6,705.94 10,107.33
สินค้าคงเหลือ 5,460.31 3,518.86 3,936.04 5,763.49 6,859.69
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 43,452.99 35,063.51 36,667.90 37,043.59 44,739.71
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 51,321.87 46,331.19 46,000.91 42,588.13 43,883.06
รวมสินทรัพย์ 258,305.70 243,716.08 249,849.89 236,484.81 227,434.23
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 12,539.78 19,403.31 10,138.90 8,316.94 2,086.89
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3,027.77 1,566.62 1,993.64 1,322.73 1,232.85
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 10,375.63 15,353.39 11,817.34 8,778.42 7,779.49
รวมหนี้สินหมุนเวียน 43,406.21 52,846.65 41,354.14 37,877.94 33,030.90
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 111,507.25 108,464.33 110,393.30 124,077.90 115,292.18
รวมหนี้สิน 154,913.46 161,310.98 151,747.43 161,955.85 148,323.07
ทุนจดทะเบียน 5,165.26 5,163.76 5,163.76 3,404.91 3,404.91
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,161.93 4,866.70 4,937.17 2,581.88 2,581.88
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 15,372.44 14,197.64 14,479.49 5,058.33 5,058.33
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - 5.60 - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 64,830.19 60,350.16 61,969.08 62,747.54 67,668.31
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 83,503.65 71,122.97 78,875.00 63,206.93 67,774.46
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 19,888.60 11,282.13 19,227.45 11,322.04 11,336.70
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
ยอดขายสุทธิ 67,958.60 56,663.26 79,737.48 84,649.68 102,121.74
รายได้อื่น 796.54 808.71 1,174.75 1,757.73 1,533.94
รวมรายได้ 74,887.65 59,377.82 85,092.29 88,168.04 106,461.15
ต้นทุนขาย 48,365.92 44,386.34 61,050.77 65,330.89 79,272.40
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 9,009.30 8,231.50 12,017.01 13,557.73 14,637.91
รวมค่าใช้จ่าย 59,899.39 54,209.42 74,627.89 80,992.98 94,072.17
EBITDA 20,252.58 9,658.65 16,923.29 13,620.33 19,554.16
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 5,264.32 4,490.25 6,458.89 6,445.28 7,165.17
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 14,988.26 5,168.40 10,464.40 7,175.06 12,388.99
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 5,719.87 168.14 1,677.12 -1,534.25 2,679.63
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.13 0.05 0.46 -0.59 1.04
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 5,559.48 -436.08 4,728.26 9,138.56 6,280.86
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -8,473.66 -14,054.25 -18,373.38 -10,922.16 -4,146.67
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 5,107.08 14,078.52 15,610.92 3,138.10 -3,698.18
เงินสดสุทธิ 2,192.90 -411.82 1,965.79 1,354.50 -1,563.99
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.00 0.66 0.89 0.98
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.35 -1.95 2.36 -2.34
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.08 2.33 4.30 3.09
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.86 2.27 1.92 2.56
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.40 0.34 0.35 0.38
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 28.83 21.67 23.44 22.82
EBIT Margin (%) 20.01 8.70 12.30 8.14
อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.64 0.28 1.97 -1.74

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
31 พ.ค. 2559 XR 1,290,939,275 3,872,817,825 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 19.93 -10.90 -5.80 -17.11
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 8.97 -9.46 -6.55 -17.59
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 26.12 -10.46 -3.49 -17.18
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 10.50 -9.03 -7.86 -13.90
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 3,301.93 N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.67 10.76 11.09 10.07
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 31.29 33.92 32.91 36.25
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 14.48 11.36 12.59 10.35
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 25.20 32.14 28.99 35.26
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 28.31 39.74 36.82 51.13
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 12.89 9.18 9.91 7.14
วงจรเงินสด (วัน) 43.59 56.88 51.99 64.37


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น