สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET100 / SETCLMV / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
11.10 11.70 / 4.20 N/A 0.94 5,074.58 56,327.85 241,041.17 14,988.29 12.54
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 ธ.ค. 2563 12:35   บริษัท Oaktree Capital Management LP ลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์ของ BKV Corporation สหรัฐอเมริกา
16 ธ.ค. 2563 07:27   การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยาบูกิ ประเทศญี่ปุ่น
30 พ.ย. 2563 08:11   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
27 พ.ย. 2563 19:34   F24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
19 พ.ย. 2563 12:31   การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 26-28, 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2694-6600
เบอร์โทรสาร 0-2207-0696
URL http://www.banpu.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 16/5/1983 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/06/2532
ราคา IPO (บาท) 72.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 26/09/2556

ลักษณะธุรกิจ
?บริษัทพลังงานแบบครบวงจร? โดยสร้างการเติบโตครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ และการจัดหาเชื้อเพลิง และสายส่ง) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจัดเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งการผสานธุรกิจด้านพลังงานทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่หรือพลังงานหมุนเวียน ไว้ในโครงสร้างขององค์กรอย่างครบถ้วนนี้ ทำให้บ้านปูฯ สามารถผนึกกำลังระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจหลักเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลและขยายการเติบโตในกลุ่มธุรกิจพลังงานของบ้านปูฯ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 พ.ค. 2563 07 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
87.79% 61,624 89.34% 58,099
การถือครองหุ้นต่างด้าว 8.81% (ณ วันที่ 27/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
การถือครองหุ้น NVDR  5.00% (ณ วันที่ 27/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 4.72 6.61 5.95
20 วัน -2.63 -5.83 -3.40
60 วัน 58.57 22.45 27.96
120 วัน 86.55 74.34 66.98
YTD 0.91 -1.46 -2.38
P/E (X) N/A 38.99 29.89
P/BV (X) 0.94 1.59 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.67 0.49 1.26

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 314,981,962 6.10
2. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 288,309,528 5.59
3. สำนักงานประกันสังคม 146,165,700 2.83
4. นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 119,323,800 2.31
5. นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ 103,826,823 2.01
6. นาย กมล ว่องกุศลกิจ 101,867,060 1.97
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 99,166,409 1.92
8. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 87,344,000 1.69
9. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 79,551,450 1.54
10. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด 75,710,200 1.47

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
2. นาง สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการ
4. นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการ
5. นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
6. นาย ระวิ คอศิริ กรรมการ
7. นาย บรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมการ
8. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการ
9. นาย ธีรภัทร สงวนกชกร กรรมการ
10. นาย พิริยะ เข็มพล กรรมการ
11. นาย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นาย สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
27 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,074.58  5,074.58  5,161.93 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 56,327.85  55,820.40  61,426.91 
ราคา (บาท/หุ้น) 11.10  11.00  11.90 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 11.83  11.83  14.31 
P/BV (X) 0.94  0.93  0.82 
P/E (X) N/A  N/A  25.35 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 53.84  342.73  162.44 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,598.98  550.37  475.81 
Beta 1.40  1.45  1.54 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.91  -7.56  -19.59 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.46  5.51  5.98 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  1.52 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.15 บาท 25 ก.ย. 2563 เงินปันผล
- 0.25 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.35 บาท 27 ก.ย. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.35 บาท 30 เม.ย. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.35 บาท 28 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.35 บาท 30 เม.ย. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย พงทวี รัตนะโกเศศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 32,164.03 18,509.48 13,062.19 19,708.20 22,323.53
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 5,519.03 7,219.29 7,414.84 12,808.94 10,488.48
สินค้าคงเหลือ 4,617.14 5,843.84 4,781.55 5,770.48 5,222.16
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 54,251.82 42,451.40 41,095.05 45,246.57 46,139.51
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 59,782.50 57,871.60 58,796.14 60,336.84 58,130.60
รวมสินทรัพย์ 276,897.02 257,043.88 257,588.81 274,317.40 268,751.37
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 31,767.93 9,955.69 13,715.86 16,610.17 13,696.55
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,948.35 1,804.41 1,798.14 3,757.58 3,685.18
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 13,581.26 12,035.24 16,465.24 14,845.76 10,510.67
รวมหนี้สินหมุนเวียน 61,362.82 40,796.59 47,074.19 55,459.30 45,743.11
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 135,914.42 123,695.51 120,033.77 115,845.29 118,078.99
รวมหนี้สิน 197,277.24 164,492.10 167,107.96 171,304.58 163,822.10
ทุนจดทะเบียน 5,074.58 5,161.92 5,161.92 5,165.26 5,165.26
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,074.58 5,161.92 5,161.92 5,161.92 5,161.92
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 15,372.44 15,372.44 15,372.44 15,372.44 15,372.44
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - 45.42 -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 61,722.96 67,256.55 65,791.69 70,174.40 67,045.97
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - 32.52 1,157.14 - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 60,019.67 73,838.22 72,194.58 83,060.46 85,314.88
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 19,600.11 18,713.56 18,286.27 19,952.35 19,614.39
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 51,073.40 65,271.92 85,717.85 112,770.52 97,323.76
รายได้อื่น 5,265.84 3,145.45 5,367.02 2,074.94 1,537.34
รวมรายได้ 59,803.68 74,746.02 97,528.86 123,345.43 105,826.81
ต้นทุนขาย 45,787.43 54,481.96 71,211.03 82,390.49 68,868.88
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 8,047.00 9,074.08 13,810.28 13,559.30 12,792.76
รวมค่าใช้จ่าย 54,819.73 65,940.04 87,983.40 101,333.06 84,943.48
EBITDA 14,988.29 16,076.28 20,306.00 32,556.45 27,840.96
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 10,004.35 7,270.31 10,760.54 10,544.08 6,957.63
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 4,983.94 8,805.97 9,545.46 22,012.37 20,883.33
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -1,318.21 896.14 -552.86 6,693.73 7,900.24
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.26 0.17 -0.11 1.30 1.55
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 5,761.88 3,032.94 3,786.14 13,424.01 8,899.91
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -10,370.09 -1,500.97 -10,817.08 -14,825.35 -17,430.34
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 23,311.62 -2,035.13 1,015.11 -779.99 13,158.31
เงินสดสุทธิ 18,703.42 -503.16 -6,015.83 -2,181.33 4,627.88
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.88 1.04 0.87 0.82
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -4.13 3.05 -0.71 7.95
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.14 5.39 3.59 8.11
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.29 2.23 2.31 2.06
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.31 0.41 0.37 0.45
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 10.35 16.53 16.92 26.94
EBIT Margin (%) 8.33 11.78 9.79 17.85
อัตรากำไรสุทธิ (%) -2.20 1.20 -0.57 5.43

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -21.75 -18.26 -23.99 15.87
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -15.96 -6.24 -13.57 19.63
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -19.99 -15.53 -20.93 16.55
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -16.86 -8.44 -13.17 19.29
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -82.79 N/A -15.27

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.23 10.43 8.48 9.68
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 32.51 34.99 43.06 37.70
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 11.95 12.96 13.50 14.99
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 30.54 28.15 27.04 24.35
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 33.32 36.93 25.64 22.14
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 10.96 9.88 14.24 16.49
วงจรเงินสด (วัน) 52.09 53.26 55.86 45.57


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น