สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50 / SETCLMV / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
17.00 24.20 / 16.50 11.88 1.06 5,161.93 87,752.73 260,311.13 22,462.58 8.66
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 พ.ย. 2561 07:49   การเผยแพร่เอกสารนำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บนเว็บไซต์บริษัท
09 พ.ย. 2561 18:49   แจ้งปริมาณการจำหน่าย และปริมาณถ่านหินคงเหลือ
09 พ.ย. 2561 18:48   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
09 พ.ย. 2561 18:48   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พ.ย. 2561 18:47   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 26-28, 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2694-6600
เบอร์โทรสาร 0-2207-0696
URL http://www.banpu.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 16/5/1983 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/06/2532
ราคา IPO (บาท) 72.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 26/09/2556

ลักษณะธุรกิจ
กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก คือ 1) ธุรกิจถ่านหิน ที่ผลิตจากเหมืองที่บริษัทลงทุนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และออสเตรเลีย 2) ธุรกิจไฟฟ้า ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย (มาบตาพุด ระยอง) และที่ลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มี.ค. 2561 10 มี.ค. 2560
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
91.04% 43,585 92.14% 45,571
การถือครองหุ้นต่างด้าว 12.77% (ณ วันที่ 20/11/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
การถือครองหุ้น NVDR  7.96% (ณ วันที่ 20/11/2561)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.73 1.63 1.18
20 วัน -3.95 1.01 -0.63
60 วัน -15.84 -10.61 -11.17
120 วัน -20.93 -11.00 -13.96
YTD -12.82 -11.67 -5.16
P/E (X) 11.88 11.46 15.28
P/BV (X) 1.06 1.65 1.83
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.40 0.33 0.59

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 ก.ย. 2561) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 417,447,461 8.09
2. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 288,309,528 5.59
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 137,403,311 2.66
4. นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ 118,508,880 2.30
5. สำนักงานประกันสังคม 115,316,000 2.23
6. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด 98,960,300 1.92
7. นาย กมล ว่องกุศลกิจ 94,292,420 1.83
8. STATE STREET EUROPE LIMITED 88,191,285 1.71
9. UBS AG SINGAPORE BRANCH 73,560,000 1.43
10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 50,915,200 0.99

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
2. นาง สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. นาย รัตน์ พานิชพันธ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการ
5. นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการ
6. นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
7. นาย ระวิ คอศิริ กรรมการ
8. นาย บรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมการ
9. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการ
10. นาย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาย สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาย ซูดิอาร์โซ่ ปราเซ็ทเทียว กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
20 พ.ย. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,161.93  5,161.93  4,937.17 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 87,752.73  100,657.55  94,793.66 
ราคา (บาท/หุ้น) 17.00  19.50  19.20 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 15.97  16.18  14.61 
P/BV (X) 1.06  1.21  1.33 
P/E (X) 11.88  13.92  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 328.94  287.97  497.73 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,617.72  1,097.12  1,236.35 
Beta 1.36  1.19  1.09 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -12.82  1.56  58.88 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.82  2.19  2.72 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.45  0.30  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.35 บาท 28 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.35 บาท 30 เม.ย. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.30 บาท 29 ก.ย. 2560 เงินปันผล
01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.25 บาท 28 เม.ย. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.25 บาท 23 ก.ย. 2559 เงินปันผล
01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.50 บาท 13 พ.ค. 2559 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย พงทวี รัตนะโกเศศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
(01/01/61 
-30/09/61) 
9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เงินสด 20,194.31 19,542.16 22,323.53 16,300.97 14,295.64
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 11,605.69 8,314.64 10,488.48 7,674.13 6,705.94
สินค้าคงเหลือ 6,307.11 5,460.31 5,222.16 3,936.04 5,763.49
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 48,244.93 43,452.99 46,139.51 36,667.90 37,043.59
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 60,340.23 51,321.87 58,130.60 46,000.91 42,588.13
รวมสินทรัพย์ 275,203.32 258,305.70 268,751.37 249,849.89 236,484.81
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 21,161.93 12,539.78 13,696.55 10,138.90 8,316.94
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,461.00 3,027.77 3,685.18 1,993.64 1,322.73
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 14,484.69 10,375.63 10,510.67 11,817.34 8,778.42
รวมหนี้สินหมุนเวียน 59,903.68 43,406.21 45,743.11 41,354.14 37,877.94
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 112,686.29 111,507.25 118,078.99 110,393.30 124,077.90
รวมหนี้สิน 172,589.97 154,913.46 163,822.10 151,747.43 161,955.85
ทุนจดทะเบียน 5,165.26 5,165.26 5,165.26 5,163.76 3,404.91
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,161.93 5,161.93 5,161.93 4,937.17 2,581.88
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 15,372.44 15,372.44 15,372.44 14,479.49 5,058.33
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 43.88 - - 5.60 -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 68,703.10 64,830.19 67,045.97 61,969.08 62,747.54
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 82,450.62 83,503.65 85,314.88 78,875.00 63,206.93
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 20,162.74 19,888.60 19,614.39 19,227.45 11,322.04
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
(01/01/61 
-30/09/61) 
9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
ยอดขายสุทธิ 79,851.16 67,958.60 97,323.76 79,737.48 84,649.68
รายได้อื่น 1,559.94 796.54 1,537.34 1,174.75 1,757.73
รวมรายได้ 88,484.94 74,887.65 105,826.81 85,092.29 88,168.04
ต้นทุนขาย 58,105.23 48,365.92 68,868.88 61,050.77 65,330.89
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 9,358.52 9,009.30 12,792.76 12,017.01 13,557.73
รวมค่าใช้จ่าย 72,021.19 59,899.39 84,943.48 74,627.89 80,992.98
EBITDA 22,462.58 20,252.58 27,840.96 16,923.29 13,620.33
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 5,998.83 5,264.32 6,957.63 6,458.89 6,445.28
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 16,463.75 14,988.26 20,883.33 10,464.40 7,175.06
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 5,207.28 5,719.87 7,900.24 1,677.12 -1,534.25
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.01 1.13 1.55 0.46 -0.59
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
(01/01/61 
-30/09/61) 
9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 5,135.21 5,559.48 8,899.91 4,728.26 9,138.56
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -8,539.96 -8,473.66 -17,430.34 -18,373.38 -10,922.16
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,836.18 5,107.08 13,158.31 15,610.92 3,138.10
เงินสดสุทธิ -1,568.56 2,192.90 4,627.88 1,965.79 1,354.50
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.81 1.00 1.01 0.89
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.90 9.35 9.62 2.36
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.38 8.08 8.05 4.30
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.09 1.86 1.92 1.92
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.45 0.40 0.41 0.35
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.23 28.83 29.24 23.44
EBIT Margin (%) 18.61 20.01 19.73 12.30
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.88 7.64 7.47 1.97

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
31 พ.ค. 2559 XR 1,290,939,275 3,872,817,825 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 17.50 19.93 22.06 -5.80
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 20.14 8.97 12.81 -6.55
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 18.16 26.12 24.37 -3.49
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 20.24 10.50 13.82 -7.86
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -8.96 3,301.93 371.06 N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 10.97 11.67 10.72 11.09
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 33.29 31.29 34.06 32.91
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 13.36 14.48 15.04 12.59
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 27.32 25.20 24.27 28.99
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 28.64 28.31 24.25 36.82
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 12.74 12.89 15.05 9.91
วงจรเงินสด (วัน) 47.86 43.59 43.28 51.99


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
H 06 มี.ค. 2561 06 มี.ค. 2561

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น