สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
21.20 36.25 / 15.60 24.47 1.85 16,160.21 68,519.30
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 ธ.ค. 2563 17:05   แจ้งกรรมการลาออก
14 ธ.ค. 2563 08:45   การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
13 พ.ย. 2563 17:10   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
13 พ.ย. 2563 08:18   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 21:28   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2267-1900
เบอร์โทรสาร 0-2266-3377
URL www.bam.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1999 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/12/2562
ราคา IPO (บาท) 17.50 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด
 • พาร์ 5.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 พ.ค. 2563 11 ธ.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  54.20% 39,523 47.85% 10,107
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.29% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.03% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.30 1.91 -1.75
  20 วัน -4.50 -6.34 -5.48
  60 วัน 5.47 -21.86 -14.76
  120 วัน -13.11 -35.45 -22.41
  YTD -3.20 -7.94 -6.57
  P/E (X) 24.47 22.70 29.96
  P/BV (X) 1.85 3.37 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.36 0.42 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 1,480,000,000 45.79
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 119,175,692 3.69
  3. GIC PRIVATE LIMITED 50,676,400 1.57
  4. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 37,557,400 1.16
  5. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 35,081,300 1.09
  6. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 27,603,600 0.85
  7. กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล 23,258,700 0.72
  8. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 22,077,700 0.68
  9. นาย สุวัฒน์ นิยมเสถียร 21,820,000 0.68
  10. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 18,582,200 0.57

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ
  2. นาย บรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย บัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย สมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่
  5. น.ส. วิไล ตันตินันท์ธนา กรรมการ
  6. นาย สาทร โตโพธิ์ไทย กรรมการ
  7. นาย วสันต์ เทียนหอม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง มณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,232.04  3,232.04  3,015.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 68,519.30  70,781.73  54,571.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 21.20  21.90  18.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 11.43  11.43  N/A 
  P/BV (X) 1.85  1.92 
  P/E (X) 24.47  25.28  8.06 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 16.27  825.27  28.50 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 715.05  2,513.66  1,395.76 
  Beta 1.31  1.34 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -3.20  20.99  3.43 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.95  4.79  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.21  1.21 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจกาของบริษัทฯ และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.05 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 6.71 6.39 4.71 3.61
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 817.09 1,540.96 1,378.91 1,031.80
  เงินลงทุนสุทธิ 441.41 5,690.06 70.18 93.94
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 78,184.79 79,812.32 78,023.82 76,142.24
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - 87,055.73 85,163.32 83,171.84
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 6,379.24 6,248.65 6,287.27
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 27,531.45 23,244.80 23,899.11 20,595.82
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,185.38 1,229.03 1,243.22 1,251.54
  รวมสินทรัพย์ 120,223.58 121,701.31 115,789.67 107,653.00
  เงินรับฝาก - - - -
  เงินกู้ยืม 80,438.42 75,060.12 75,687.52 57,709.28
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - -
  รวมหนี้สิน 83,272.08 78,126.20 78,723.55 65,803.99
  ทุนจดทะเบียน 16,225.00 16,225.00 16,225.00 16,225.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 16,160.21 13,675.00 15,075.00 13,675.00
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - -
  - หุ้นสามัญ 16,160.21 13,675.00 15,075.00 13,675.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 6,044.23 - 3,399.43 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 14,514.56 29,972.07 18,656.72 28,232.03
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 36,951.50 43,575.11 37,066.12 41,849.01
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 7,404.29 7,948.25 9,139.75 1,975.59
  - จากเงินให้สินเชื่อ - - - -
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,754.34 1,524.63 2,132.38 1,769.41
  - จากเงินรับฝาก - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 5,649.96 6,423.62 7,007.37 206.19
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3,937.11 209.64 134.62 -
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 1,470.26 1,263.61 3,117.12 7,826.36
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ - - - -
  กำไรจากเงินลงทุน - 3.94 3.99 -
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 1,963.52 2,597.50 3,781.82 2,955.13
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 1,133.12 1,545.85 2,143.56 1,836.94
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 162.58 167.58 223.94 221.91
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - - - -
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - 30.31
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 1,219.59 4,884.03 6,212.04 5,209.30
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,132.78 4,882.29 6,549.30 5,202.02
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.35 1.79 2.38 1.90
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -632.85 -3,294.59 -1,194.02 8,176.63
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -56.68 -5,652.48 -50.28 -60.93
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 129.59 9,453.21 1,592.54 -8,242.99
  เงินสดสุทธิ -559.94 506.13 348.24 -127.29
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.95 16.60
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.11 5.56
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.76 53.43

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  14 ม.ค. 2563 PP 217,042,300 3,232,042,300 5.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น