สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
B52 บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.13 0.27 / 0.12 N/A 1.63 1,011.02 262.86 246.15 -27.46 -3.45
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ก.ย. 2563 13:26   แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
21 ส.ค. 2563 17:30   Public Presentation ครั้งที่ 3/2563 -รายงานแนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีขึ้นเครื่องหมาย "C" ของหลักทรัพย์ B52
17 ส.ค. 2563 18:06   กำหนดการจัดประชุม Public Presentation ครั้งที่ 3/2563
17 ส.ค. 2563 13:13   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 19:22   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 973 อาคารเพรสิเด้นทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2656-0189
เบอร์โทรสาร 0-2656-0189 ต่อ 123
URL www.b52.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1964 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/12/2521
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.50 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.10 : ใหม่ 0.50 @ 26/07/2560

ลักษณะธุรกิจ
1) ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย Consumer Products Distribution Network จากทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยเข้าไว้ด้วยกัน 2) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce business) ซึ่งรวมถึงการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ภายใต้ e-paltform ชื่อ abcpoint และการให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงิน (e-Payment collection service) ผ่าน WeChat Pay และ Alipay และ 3) ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 พ.ค. 2563 29 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
44.23% 4,128 41.34% 4,729
การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.59% (ณ วันที่ 22/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.32% (ณ วันที่ 22/10/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -18.75 -19.10 -16.79
20 วัน -18.75 -18.80 -15.13
60 วัน -23.53 -22.15 -14.49
120 วัน -23.53 -22.55 -20.49
YTD -35.00 -22.61 -15.39
P/E (X) N/A 113.20 20.95
P/BV (X) 1.63 0.45 1.38
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 0.04 1.22

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. นาย จิรวุฒิ คุวานันท์ 852,753,788 42.17
2. บริษัท ทีเจดี จำกัด 275,000,000 13.60
3. นาย ทวี โฆษิตจิรนันท์ 100,000,000 4.95
4. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 98,328,582 4.86
5. นาย ธานินทร์ อินทรารักษ์สกุล 73,844,000 3.65
6. MR. SHINJI TANAKA 58,188,990 2.88
7. น.ส. นันท์นภัส อัจจมาลย์วรา 48,564,442 2.40
8. นาย วิวรรธน์ ศิริผดุงธรรม 38,230,880 1.89
9. นาย สุวิทย์ โกวิทเจริญสุข 26,945,000 1.33
10. น.ส. ฐิตินาถ ณ พัทลุง 23,710,220 1.17

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นาย นิมิต วงศ์จริยกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. น.ส. นราวดี วรวณิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
4. นาย ชวภาส องค์มหัทมงคล กรรมการ
5. น.ส. ฉันธนา ศรีสวัสดิ์ กรรมการ
6. นาง อารยา สัลเลขวิทย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นาย จำนรรจ์ กุลนรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
22 ต.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,022.03  2,022.03  1,580.40 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 262.86  404.41  331.88 
ราคา (บาท/หุ้น) 0.13  0.20  0.20 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.08  0.08  0.14 
P/BV (X) 1.63  3.39  1.50 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 8.14  46.26  93.03 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.14  0.82  2.87 
Beta 0.14  -0.24  0.77 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -35.00  0.45  -71.23 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล หากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์จากเงินปันผลที่จะได้รับ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 41.83 5.28 42.04 12.56 13.17
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 16.51 11.15 12.07 8.11 72.41
สินค้าคงเหลือ 0.48 0.29 0.42 0.25 776.28
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 138.08 101.81 154.87 172.55 902.65
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 9.52 10.69 10.42 4.99 28.89
รวมสินทรัพย์ 186.21 145.70 198.08 213.00 992.63
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - 431.54
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2.81 4.12 3.16 20.00 122.18
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3.90 - - 0.73 0.34
รวมหนี้สินหมุนเวียน 7.03 4.55 3.71 41.22 555.85
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 17.84 2.66 1.55 2.02 10.89
รวมหนี้สิน 24.87 7.20 5.27 43.24 566.74
ทุนจดทะเบียน 1,278.90 1,181.79 1,278.90 1,181.79 1,181.79
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,011.02 790.20 1,011.02 790.20 790.20
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -95.99 36.50 -95.99 36.50 36.50
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 72.16 61.16 72.16 61.16 -
กำไร(ขาดทุน)สะสม -826.09 -749.37 -794.38 -718.10 -400.82
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 161.10 138.50 192.81 169.76 425.88
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.25 - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 21.72 6.61 31.21 833.09 84.90
รายได้อื่น 1.42 1.47 4.03 11.75 0.69
รวมรายได้ 23.15 8.08 35.25 844.85 85.59
ต้นทุนขาย 19.68 6.79 30.76 888.62 127.70
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 34.75 32.61 81.56 210.90 82.60
รวมค่าใช้จ่าย 54.43 39.40 112.33 1,099.52 210.30
EBITDA -27.46 -29.03 -72.93 -243.72 -113.08
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 3.82 2.29 4.15 10.96 11.62
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -31.28 -31.33 -77.08 -254.67 -124.70
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -31.72 -31.26 -76.95 -319.36 -168.96
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.02 -0.02 -0.05 -0.20 -0.11
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -16.05 -58.73 -93.18 614.16 -38.05
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 18.21 52.21 35.09 -140.08 133.94
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -2.37 -0.76 87.57 -474.68 -97.67
เงินสดสุทธิ -0.21 -7.28 29.48 -0.61 -1.79
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 19.64 22.39 41.73 4.19
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -51.67 -69.62 -42.44 -107.23
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -46.42 -20.49 -37.50 -42.25
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.15 0.05 0.03 0.25
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.30 1.53 0.17 1.40
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 9.43 -2.84 1.44 -6.67
EBIT Margin (%) -135.14 -387.87 -218.66 -30.14
อัตรากำไรสุทธิ (%) -137.02 -387.10 -218.29 -37.80

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
21 ต.ค. 2562 XR 166,633,307 2,022,033,307 0.50
09 ต.ค. 2562 PP 275,000,000 1,855,400,000 0.50

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 228.81 -61.55 -96.25 881.29
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 189.57 -83.25 -96.54 595.88
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 186.60 -53.36 -95.83 887.07
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 38.14 -79.43 -89.78 422.85
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.35 21.79 3.09 20.69
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 108.96 16.75 117.97 17.64
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 112.96 2.32 91.87 2.29
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 3.23 157.26 3.97 159.48
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 12.59 12.45 2.66 12.50
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 28.98 29.33 137.38 29.20
วงจรเงินสด (วัน) 83.21 144.68 -15.44 147.92


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
C 16 ส.ค. 2561 -

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น