สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
B-WORK ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
11.30 12.80 / 9.70 - 1.12 3,620.03 4,167.44
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ส.ค. 2563 17:40   เผยแพร่เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2 ปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
13 ส.ค. 2563 17:38   แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ครั้งที่ 8 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
13 ส.ค. 2563 17:37   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 ส.ค. 2563 17:34   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
13 ส.ค. 2563 17:31   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2674-6488
เบอร์โทรสาร 0-2679-5996
URL http://www.bworkreit.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 6/2/2018 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/02/2561
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 9.8157 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 9.8157 @ 26/12/2561

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานและพื้นที่เกี่ยวข้องของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และทรู ทาวเวอร์ 2 ระยะเวลา 30 ปี

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 เม.ย. 2563 01 เม.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  78.99% 1,335 78.82% 1,467
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.05% (ณ วันที่ 26/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 26/10/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 5.95 2.13
  20 วัน -4.24 7.62 -1.31
  60 วัน -2.59 12.51 8.14
  120 วัน 0.89 22.28 5.14
  YTD -6.61 35.47 22.14
  P/E (X) - N/A 20.84
  P/BV (X) 1.12 1.02 1.38
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.02 0.91

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด 56,000,000 15.18
  2. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 34,707,400 9.41
  3. สำนักงานประกันสังคม 32,585,000 8.84
  4. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 28,000,000 7.59
  5. ธนาคาร ออมสิน 26,208,200 7.11
  6. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,128,900 3.29
  7. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 9,246,100 2.51
  8. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 7,403,400 2.01
  9. บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 7,323,100 1.99
  10. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6,830,000 1.85

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ต.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 368.80  368.80  368.80 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,167.44  4,462.48  3,946.16 
  ราคา (บาท/หุ้น) 11.30  12.10  10.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.07  10.01  10.02 
  P/BV (X) 1.12  1.21  1.07 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 10.52  15.93  26.64 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.25  2.82  5.13 
  Beta 0.36  0.02  0.20 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 10.08  (ข้อมูล ณ วันที่ 26/10/2563) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -6.61  13.08  7.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.69  4.00  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.1923 บาท 10 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.1951 บาท 10 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.1956 บาท 26 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.188 บาท 06 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.181 บาท 05 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.1912 บาท 11 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.18 บาท 25 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  06 ก.พ. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.3034 บาท 06 ก.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาง มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว สุจิตรา มะเสนา/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว สาวิตรี องค์สิริมีมงคล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (06/02/61 
  -31/12/61) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 4,675.57 4,681.97 4,679.69 4,491.00
  เงินสด 147.22 92.09 86.41 134.92
  ลูกหนี้ 74.83 60.42 70.88 55.75
  รวมสินทรัพย์ 4,934.20 4,880.63 4,873.06 4,864.62
  เจ้าหนี้ 94.58 47.88 53.93 50.91
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ 117.60 112.83 114.40 111.28
  รวมหนี้สิน 1,217.82 1,160.52 1,171.86 1,161.81
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 3,620.03 3,620.03 3,620.03 3,620.03
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 96.34 100.08 81.17 82.78
  สินทรัพย์สุทธิ 3,716.38 3,720.11 3,701.20 3,702.81
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 10.08 10.09 10.00 10.04
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (06/02/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากเงินลงทุน 290.44 289.94 579.53 506.20
  รายได้อื่น - - - -
  รวมรายได้ 290.44 289.94 579.53 506.20
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 6.55 6.49 13.05 11.85
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 4.26 4.22 8.50 7.70
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 23.52 20.16 40.50 30.63
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1.22 1.57 2.91 2.81
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 71.92 78.55 156.82 141.46
  รวมค่าใช้จ่าย 130.70 135.75 272.34 232.67
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 159.74 154.20 307.19 273.53
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (06/02/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 228.29 113.96 268.72 -4,268.74
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -167.48 -156.79 -317.23 4,403.66
  เงินสดสุทธิ 60.81 -42.84 -48.51 134.92
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น