สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
B บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.45 0.54 / 0.18 N/A 1.29 1,218.54 806.38 1,112.13 -26.36 -42.19
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 เม.ย. 2564 17:37   แจ้งปรับรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว
12 เม.ย. 2564 08:07   การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ B-W4
01 เม.ย. 2564 18:19   กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ B-W4
26 มี.ค. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2564
26 มี.ค. 2564 06:37   เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2367-3570-6
เบอร์โทรสาร 0-2367-3577
URL WWW.BEGISTICS.CO.TH
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/07/2546
ราคา IPO (บาท) 4.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จำกัด
 • พาร์ 0.68 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 12.00 : ใหม่ 0.68 @ 06/11/2560

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 04/01/2548
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / คลังสินค้าและไซโล
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร รวมถึง ท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า การขนถ่ายสินค้า ขนส่งทางถนน บริการเช่ารถเครน บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และบริการพิธีการศุลกากร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  67.16% 4,645 65.55% 4,907
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.12% (ณ วันที่ 19/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.13% (ณ วันที่ 19/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.17 -3.00 -3.31
  20 วัน 2.27 3.70 1.56
  60 วัน - -6.04 -3.32
  120 วัน 55.17 27.70 19.10
  YTD 9.76 2.92 1.01
  P/E (X) N/A N/A 41.17
  P/BV (X) 1.29 5.06 1.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.62 0.48 1.44

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) 435,600,000 28.48
  2. CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT 80,000,000 5.23
  3. นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล 64,243,700 4.20
  4. นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์ 63,286,000 4.14
  5. นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ 46,352,512 3.03
  6. น.ส. ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล 42,389,400 2.77
  7. นาย ธนนนท์ เตรียมชาญชัย 42,300,000 2.77
  8. นาย ทัศนัย หอสิมะสถาพร 32,000,000 2.09
  9. บริษัท มาลาคี จำกัด 31,250,000 2.04
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 29,397,929 1.92

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พล.ต.ท. สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการคนที่ 1
  4. พล.ต.ต. ประภาส ปิยะมงคล รองประธานกรรมการคนที่ 2 / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นาย ไพโรจน์ ไววานิชกิจ กรรมการ
  6. นาย ถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ กรรมการ
  7. นาย ธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย สมิทร เหลี่ยมมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 เม.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,791.96  1,329.44  1,329.44 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 806.38  545.07  292.48 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.45  0.41  0.22 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.47  0.49  0.52 
  P/BV (X) 1.29  0.84  0.42 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 101.36  56.53  69.72 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 10.01  0.90  1.31 
  Beta 0.59  0.68  1.17 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 9.76  86.36  -32.71 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6.39 225.36
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ - -
  สินค้าคงเหลือ - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 278.47 457.14
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 173.76 260.91
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 658.25 474.53
  รวมสินทรัพย์ 936.73 931.67
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 56.58 64.24
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 29.33
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 103.43 118.65
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 208.71 130.41
  รวมหนี้สิน 312.14 249.06
  ทุนจดทะเบียน 1,475.54 1,757.13
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 904.02 904.02
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -97.02 -97.02
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -182.42 -124.40
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.01 0.01
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 624.59 682.61
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 340.83 384.40
  รายได้อื่น 4.28 8.43
  รวมรายได้ 349.54 392.84
  ต้นทุน 307.96 350.18
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 68.96 60.42
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 381.76 417.53
  EBITDA -26.36 4.53
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 18.61 27.23
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -44.97 -22.70
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -57.09 -28.59
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.04 -0.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -76.14 15.31
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -73.11 -223.81
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -69.73 110.26
  เงินสดสุทธิ -218.97 -98.24
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.69 3.85 3.48
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -8.74 -4.60 -10.76
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -4.81 -2.62 -6.79
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.50 0.36 0.43
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.37 0.45 0.87
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 9.65 8.90 2.14
  EBIT Margin (%) -12.87 -5.78 -7.82
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -16.33 -7.28 -8.59

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  08 ก.พ. 2564 PP 50,000,000 1,529,441,206 0.68
  05 ก.พ. 2564 PP 80,000,000 1,479,441,206 0.68
  03 ก.พ. 2564 PP 70,000,000 1,399,441,206 0.68
  30 ส.ค. 2562 XR 457,680,586 1,329,440,491 0.68
  23 ก.พ. 2561 PP 200,000,000 871,759,905 0.68
  23 ก.พ. 2561 XR 87,106,163 671,759,905 0.68

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -11.33 -31.43 352.83
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -12.06 -36.16 320.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -11.02 -31.18 354.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -8.57 -32.40 242.53
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.90 3.94 8.40
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 125.75 92.62 43.45
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.10 4.50 10.23
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 71.60 81.02 35.69
  วงจรเงินสด (วัน) 54.15 11.60 7.76


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ B-W4

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น