สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
B บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.29 0.33 / 0.13 N/A 0.58 904.02 385.54 418.21 13.41 51.31
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 ก.ย. 2563 13:00   แจ้งการชำระเงินลงทุนในบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด เรียกชำระครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย)
14 ก.ย. 2563 18:04   แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
09 ก.ย. 2563 09:28   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท (เพิ่มเติม)
08 ก.ย. 2563 18:13   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ
08 ก.ย. 2563 08:55   การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกันของบริษัท บี จีสติกส์ จำกัด (มหาชน) (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2367-3570-6
เบอร์โทรสาร 0-2367-3577
URL WWW.BEGISTICS.CO.TH
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/07/2546
ราคา IPO (บาท) 4.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จำกัด
 • พาร์ 0.68 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 12.00 : ใหม่ 0.68 @ 06/11/2560

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 04/01/2548
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / คลังสินค้าและไซโล
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร รวมถึง ท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า การขนถ่ายสินค้า ขนส่งทางถนน บริการเช่ารถเครน บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และบริการพิธีการศุลกากร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  67.16% 4,645 65.55% 4,907
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.12% (ณ วันที่ 25/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.76% (ณ วันที่ 25/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 3.44 3.49
  20 วัน -3.33 -2.52 2.18
  60 วัน 20.83 27.09 28.69
  120 วัน 107.14 78.96 79.70
  YTD 31.82 70.72 67.28
  P/E (X) N/A N/A 21.34
  P/BV (X) 0.58 3.00 1.40
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.15 0.33 0.86

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@17 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน) 435,600,000 32.77
  2. น.ส. กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 57,119,950 4.30
  3. นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ 54,583,334 4.11
  4. น.ส. ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล 48,000,000 3.61
  5. นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย 45,159,100 3.40
  6. นาย ธนนนท์ เตรียมชาญชัย 42,300,000 3.18
  7. นาย กำจัด รามกุล 40,420,100 3.04
  8. นาย สุวิทย์ แต้ไพสิฐพงษ์ 36,000,300 2.71
  9. บริษัท มาลาคี จำกัด 31,250,000 2.35
  10. นาย วิชัย ธนสมุทร 25,833,300 1.94

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย พงศ์ศิริ ศิริธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. นาย ฐิติศักดิ์ สกุลครู รองประธานกรรมการ
  4. น.ส. สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ
  5. นาย ธานี โลเกศกระวี กรรมการ
  6. นาย ไพโรจน์ ไววานิชกิจ กรรมการ
  7. นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สมิทร เหลี่ยมมณี กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,329.44  1,329.44  871.76 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 385.54  292.48  348.70 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.29  0.22  0.33 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.50  0.52  0.64 
  P/BV (X) 0.58  0.42  0.62 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 33.42  69.72  94.52 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.58  1.31  2.57 
  Beta 0.70  1.17  0.91 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 31.82  -32.71  -55.06 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 307.33 319.78 225.36 323.60 22.95
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 97.12 97.32 74.92 120.17 13.28
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 407.92 422.13 457.14 463.50 46.68
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 194.30 187.17 236.08 182.09 182.55
  รวมสินทรัพย์ 1,004.97 772.55 931.67 801.36 512.58
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1.97 - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 54.34 65.17 64.24 91.23 16.06
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 50.71 19.82 29.33 16.60 11.15
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 107.78 110.23 118.65 133.04 51.89
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 232.23 107.21 130.41 108.16 109.66
  รวมหนี้สิน 340.00 217.44 249.06 241.20 161.56
  ทุนจดทะเบียน 1,475.54 883.35 1,757.13 883.35 592.37
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 904.02 592.80 904.02 592.80 397.56
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -97.02 63.16 -97.02 63.16 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -142.04 -100.86 -124.40 -95.81 -47.18
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 664.97 555.11 682.61 560.16 351.03
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 165.64 211.55 384.40 560.57 123.79
  รายได้อื่น 3.01 6.13 8.43 10.27 1.84
  รวมรายได้ 168.65 218.17 394.83 572.98 125.64
  ต้นทุนขาย 147.90 189.85 350.18 548.56 130.50
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 28.80 31.10 60.42 69.05 49.78
  รวมค่าใช้จ่าย 177.88 220.94 417.53 617.61 180.31
  EBITDA 13.41 9.79 4.53 -10.97 -21.45
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 22.64 12.57 27.23 33.67 33.22
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -9.23 -2.78 -22.70 -44.64 -54.68
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -16.71 -5.05 -28.59 -49.01 -56.13
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -19.20 3.67 15.31 -66.99 -19.50
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 130.92 5.54 -223.81 127.46 41.81
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -29.73 -13.03 110.26 240.18 -6.44
  เงินสดสุทธิ 81.98 -3.82 -98.24 300.65 15.86
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.78 3.83 3.85 3.48
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -6.60 -2.39 -4.60 -10.76
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -3.28 -1.09 -2.62 -6.79
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.51 0.39 0.36 0.43
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.39 0.69 0.46 0.87
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 10.71 10.26 8.90 2.14
  EBIT Margin (%) -5.47 -1.27 -5.75 -7.79
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -9.91 -2.31 -7.24 -8.55

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  30 ส.ค. 2562 XR 457,680,586 1,329,440,491 0.68
  23 ก.พ. 2561 PP 200,000,000 871,759,905 0.68
  23 ก.พ. 2561 XR 87,106,163 671,759,905 0.68

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -21.70 -12.28 -31.43 352.83
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -22.09 -23.25 -36.16 320.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -22.70 -11.79 -31.09 356.06
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -19.49 -22.80 -32.40 242.53
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.48 5.83 3.94 8.40
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 104.83 62.57 92.62 43.45
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.16 7.69 4.50 10.23
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 70.76 47.48 81.02 35.69
  วงจรเงินสด (วัน) 34.08 15.09 11.60 7.76


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ B-W3, B-W4, B-W5

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น