สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AYUD บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
37.50 39.50 / 31.00 11.31 0.86 389.27 14,597.51
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ส.ค. 2564 17:27   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค. 2564 17:26   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 17:25   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 17:18   การจ่ายปันผลระหว่างระหว่างกาล
12 ก.ค. 2564 12:33   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 72 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7, 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2657-2970
เบอร์โทรสาร 0-2657-2971
URL www.ayud.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 7/10/1950 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 24/08/2530
ราคา IPO (บาท) 575.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 01/08/2546

ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 31 พ.ค. 2564 30 มิ.ย. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
28.17% 1,255 24.34% 1,246
การถือครองหุ้นต่างด้าว 44.19% (ณ วันที่ 23/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.15% (ณ วันที่ 23/09/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 1.35 -0.68 1.39
20 วัน - -3.92 -3.01
60 วัน 6.38 9.35 3.83
120 วัน 13.64 12.79 8.98
YTD 11.11 4.92 -1.27
P/E (X) 11.31 21.23 20.85
P/BV (X) 0.86 1.44 1.75
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.49 2.22

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. DB FFT CC CLT SEG ALLIANZ SE 151,550,770 38.93
2. ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด 37,429,491 9.62
3. บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด 32,862,050 8.44
4. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 28,802,500 7.40
5. บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด 17,249,475 4.43
6. นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ 14,867,700 3.82
7. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 12,124,600 3.11
8. บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด 9,610,000 2.47
9. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG 8,158,800 2.10
10. บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด 7,045,250 1.81

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย จำลอง อติกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นาย ไบรอัน เจมส์ สมิธ รองประธานกรรมการ
3. นาย โทมัส ชาร์ลส วิลสัน กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
4. นาย ลักษณ์ ทองไทย กรรมการ
5. น.ส. นพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ
6. นาย ลาร์ส ไฮบุทสกี้ กรรมการ
7. นาง คลอเดีย ซาเลม กรรมการ
8. นาย ยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ กรรมการ
9. นาย โรเบิร์ต พอล เกรย์ กรรมการ
10. น.ส. จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์ กรรมการ
11. นาย จอน-พอล โจนส์ กรรมการ
12. นาย วิชิต กรวิทยาคุณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
14. นาย ณรงค์ จุลชาต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
15. นาย พสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
23 ก.ย. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 389.27  389.27  384.96 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 14,597.51  13,137.76  15,013.63 
ราคา (บาท/หุ้น) 37.50  33.75  39.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 43.39  44.11  48.20 
P/BV (X) 0.86  0.77  0.81 
P/E (X) 11.31  52.56  22.70 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.20  0.60  2.89 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.91  0.33  1.84 
Beta 0.34  0.60  0.29 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 11.11  -13.46  -2.50 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.05  4.40  1.47 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.46  2.32  0.44 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.77 บาท 10 ก.ย. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.77 บาท 13 พ.ค. 2564 เงินปันผล
- 0.75 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
- 0.75 บาท 07 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.75 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว สกุณา แย้มสกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,986.02 4,552.65 2,801.35 4,497.25 1,341.34
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 604.61 597.58 555.61 771.00 271.75
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 23.99 17.84 25.14 12.41 4.50
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 2,024.65 2,363.20 2,060.74 2,741.20 1,070.31
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 549.51 - - - -
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 50.42 36.23 53.90 49.29 39.75
รวมสินทรัพย์ 25,062.32 26,939.02 26,007.56 27,816.48 13,145.59
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 5,053.48 6,006.14 5,501.47 6,219.39 2,815.00
เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ 1,283.06 1,625.83 1,249.81 1,944.67 678.33
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 286.35 - - - -
รวมหนี้สิน 8,170.79 9,370.90 7,946.50 10,071.14 3,877.64
ทุนจดทะเบียน 463.47 463.47 463.47 463.47 463.47
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 389.27 389.27 389.27 384.96 296.42
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 10,066.33 10,066.33 10,066.33 9,907.79 5,276.03
กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,876.13 3,157.53 3,176.14 3,126.79 3,229.21
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 16,891.53 17,568.12 18,061.06 17,745.34 9,267.95
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,966.35 2,209.64 4,112.91 3,466.91 1,960.43
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ 13.49 96.94 -57.38 59.25 191.26
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (ค่าคอมมิชชั่น) 173.27 199.60 292.83 605.18 490.09
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 72.97 560.29 1,061.83 574.06 678.12
รวมรายได้ 3,152.98 2,918.70 5,591.10 4,619.29 2,910.75
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด) - - - - -
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 1,227.28 1,866.24 3,456.19 2,695.11 1,439.77
หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ 219.54 583.99 981.65 756.37 709.13
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 348.89 443.73 766.70 814.21 554.87
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 344.42 402.04 989.68 906.28 359.76
รวมค่าใช้จ่าย 2,162.07 2,580.24 5,089.82 4,413.97 2,113.39
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 990.91 338.45 501.29 205.32 797.36
ภาษีเงินได้ 10.88 17.90 -129.82 15.69 47.11
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 980.03 320.55 631.11 189.63 750.25
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.52 0.83 1.63 0.53 2.75
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -452.20 206.53 -1,204.14 2,501.19 -1,644.96
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -48.75 -23.44 -44.00 -855.71 -5.43
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -314.36 -125.88 -447.17 463.03 1,589.83
เงินสดสุทธิ -815.31 57.22 -1,695.31 2,108.51 -60.55
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.49 0.47 3.53 1.40
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.47 0.31 1.88 1.00
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.48 0.53 0.44 0.57
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.22 0.21 0.21 0.23
อัตรากำไรสุทธิ (%) 31.08 10.98 11.29 4.11

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
30 เม.ย. 2562 PP 18,385,980 384,890,286 1.00
30 เม.ย. 2562 PP 56,043,870 366,504,306 1.00
30 เม.ย. 2562 PP 14,043,511 310,460,436 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการลงทุน -88.88 49.36 85.68 -11.50
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน -17.45 75.70 16.75 100.02
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน -14.33 26.09 9.20 151.91
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 205.73 -25.68 232.82 -74.72


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้