สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AYUD บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
33.00 40.25 / 27.00 51.39 0.75 389.27 12,845.81
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
26 พ.ย. 2563 17:34   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทและส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72 ประจำปี 2564
16 พ.ย. 2563 17:46   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1
12 พ.ย. 2563 18:54   แจ้งการเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
12 พ.ย. 2563 18:44   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 18:43   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7, 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2657-2970
เบอร์โทรสาร 0-2657-2971
URL www.ayud.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 7/10/1950 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 24/08/2530
ราคา IPO (บาท) 575.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 01/08/2546

ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 มิ.ย. 2563 27 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
24.34% 1,246 37.64% 1,409
การถือครองหุ้นต่างด้าว 44.33% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.14% (ณ วันที่ 26/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 0.71 0.65
20 วัน -5.71 -8.37 -7.37
60 วัน - -14.72 -20.15
120 วัน -3.65 -11.25 -14.60
YTD -2.22 -5.01 -6.33
P/E (X) 51.39 20.13 30.19
P/BV (X) 0.75 1.43 1.71
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.26 1.42

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS 151,550,770 38.93
2. ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด 37,429,491 9.62
3. บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด 32,862,050 8.44
4. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 28,802,500 7.40
5. บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด 17,249,475 4.43
6. นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ 14,867,700 3.82
7. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 12,124,600 3.11
8. บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด 9,610,000 2.47
9. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG 8,158,800 2.10
10. บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด 7,045,250 1.81

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย จำลอง อติกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นาย ไบรอัน เจมส์ สมิธ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. นาย ลักษณ์ ทองไทย กรรมการ
4. น.ส. นพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ
5. นาย ลาร์ส ไฮบุทสกี้ กรรมการ
6. นาง คลอเดีย ซาเลม กรรมการ
7. นาง วรรณา ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการ
8. นาย ยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ กรรมการ
9. นาย โรเบิร์ต พอล เกรย์ กรรมการ
10. นาง อนุชา ทวราชา กรรมการ
11. น.ส. จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์ กรรมการ
12. นาย วิชิต กรวิทยาคุณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
14. นาย ณรงค์ จุลชาต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
15. นาย พสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
26 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 389.27  389.27  384.96 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 12,845.81  13,137.76  15,013.63 
ราคา (บาท/หุ้น) 33.00  33.75  39.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 44.11  44.11  48.20 
P/BV (X) 0.75  0.77  0.81 
P/E (X) 51.39  52.56  22.70 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.09  0.60  2.89 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.69  0.33  1.84 
Beta 0.59  0.60  0.29 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.22  -13.46  -2.50 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.49  4.40  1.47 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 2.32  2.32  0.44 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.75 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
- 0.75 บาท 07 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.75 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.75 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาง อโนทัย ลีกิจวัฒนะ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว สกุณา แย้มสกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 4,656.20 7,185.52 4,497.25 1,341.34 1,401.89
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 41.20 58.03 49.29 39.75 53.24
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - - - - -
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 586.79 633.00 771.00 271.75 238.13
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 28.99 7.54 12.41 4.50 6.97
รวมสินทรัพย์ 25,807.09 29,085.19 27,816.48 13,145.59 11,054.97
สำรองเบี้ยประกันภัย - - - - -
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค้างจ่าย - - - - -
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ - - - - -
รวมหนี้สิน 8,638.29 10,533.63 10,071.14 3,877.64 3,361.01
ทุนจดทะเบียน 463.47 463.47 463.47 463.47 500.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 389.27 384.91 384.96 296.42 250.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 10,066.33 9,905.70 9,907.79 5,276.03 3,512.18
กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,005.13 3,337.75 3,126.79 3,229.21 2,700.80
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 17,168.79 18,551.56 17,745.34 9,267.95 7,693.96
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 3,162.60 2,389.70 3,407.66 1,769.17 1,655.20
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 3,808.03 2,840.27 4,413.97 2,113.39 2,028.11
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 806.50 393.88 574.06 678.12 485.85
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 645.88 567.19 906.28 359.76 347.99
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 503.83 417.64 205.32 797.36 484.93
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 460.10 399.76 189.63 750.25 462.91
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.19 1.15 0.53 2.75 1.85
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 613.34 5,196.62 2,501.19 -1,644.96 437.90
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -13.47 -860.73 -855.71 -5.43 -15.56
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -439.91 460.89 463.03 1,589.83 -437.50
เงินสดสุทธิ 158.95 5,844.18 3,155.91 -60.55 -15.16
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.40 4.80 1.40 8.85
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.06 3.30 1.00 6.59
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.50 0.57 0.57 0.42
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.19 0.17 0.20 0.20
อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.45 14.19 4.72 30.62

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
30 เม.ย. 2562 PP 18,385,980 384,890,286 1.00
30 เม.ย. 2562 PP 56,043,870 366,504,306 1.00
30 เม.ย. 2562 PP 14,043,511 310,460,436 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 32.34 83.61 92.61 6.89
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน 34.07 88.65 108.86 4.20
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 13.87 124.97 151.91 3.38
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 15.09 -18.19 -74.72 62.07


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น