สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.64 5.85 / 2.70 N/A 2.07 32,000.00 148,480.00 200,569.95 828.07 92.45
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 ธ.ค. 2563 12:31   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
18 ธ.ค. 2563 17:22   การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)
18 ธ.ค. 2563 17:22   ประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
14 ธ.ค. 2563 12:41   แจ้งการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทโดยคงสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม
10 พ.ย. 2563 20:26   การปรับโครงสร้างภายในของบริษัทโดยการรวมธุรกิจ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2180-9999
เบอร์โทรสาร 0-2180-9966
URL https://www.assetworldcorp-th.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/10/2562
ราคา IPO (บาท) 6.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรในประเทศไทย อันประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail and Commercial) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail & Wholesale) และกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน (Office)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 พ.ค. 2563 08 ต.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  24.97% 19,305 25.81% 16,844
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 41.86% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.68% (ณ วันที่ 26/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.92 -5.72 -4.30
  20 วัน -2.93 -2.98 -4.63
  60 วัน 56.76 19.26 25.17
  120 วัน 15.42 4.91 2.31
  YTD 1.75 -1.70 -2.52
  P/E (X) N/A 17.16 30.19
  P/BV (X) 2.07 1.25 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.15 0.17 1.42

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED 9,060,000,000 28.31
  2. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี 8,819,999,880 27.56
  3. คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี 6,120,000,000 19.13
  4. UBS AG SINGAPORE BRANCH 2,136,336,300 6.68
  5. GIC PRIVATE LIMITED 1,844,013,600 5.76
  6. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 559,089,100 1.75
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 480,902,547 1.50
  8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 248,444,800 0.78
  9. บริษัท นอร์ม (2019) จำกัด 188,079,900 0.59

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
  2. คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
  3. นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ รองประธานกรรมการ
  4. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ
  5. นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส กรรมการ
  6. นาย วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ
  7. นาง วัลลภา ไตรโสรัส กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  8. นาย ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการอิสระ
  10. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ
  11. นาย พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระ
  12. นาย วัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ
  14. นาย สันติ พงค์เจริญพิทย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  15. พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 32,000.00  32,000.00  32,000.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 148,480.00  145,920.00  187,200.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.64  4.56  5.85 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.24  2.24  N/A 
  P/BV (X) 2.07  2.04 
  P/E (X) N/A  N/A  221.42 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.74  101.75  25.65 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 245.36  640.79  912.89 
  Beta 1.65  1.65 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.75  -22.05  -2.50 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.27  0.27  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.0125 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ธนิต โอสถาเลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว กนกอร ภูริปัญญวานิช/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 215.32 604.73 14,362.44 1,213.84
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 431.56 598.51 675.96 652.72
  สินค้าคงเหลือ 43.92 41.66 42.72 48.89
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,053.37 1,826.93 15,466.25 2,711.38
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 70,362.76 38,252.55 41,626.98 38,327.10
  รวมสินทรัพย์ 123,952.53 91,996.63 109,157.86 93,043.32
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 101.06 228.02 267.26 420.55
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 36.28 2,369.78 - 20,330.69
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,220.23 5,695.48 2,163.80 22,685.01
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 48,085.04 60,755.76 31,332.40 45,352.83
  รวมหนี้สิน 52,305.27 66,451.24 33,496.19 68,037.84
  ทุนจดทะเบียน 32,150.00 32,000.00 32,000.00 24,000.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 32,000.00 24,000.00 32,000.00 24,000.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 39,326.51 - 39,326.51 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 704.57 415.32 2,721.74 442.95
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -383.81 1,130.07 1,613.42 562.53
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 71,647.27 25,545.39 75,661.66 25,005.48
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ยอดขายสุทธิ 4,488.04 8,486.67 11,413.33 11,534.48
  รายได้อื่น 69.76 80.74 108.66 881.15
  รวมรายได้ 4,557.80 8,567.41 11,522.00 12,416.06
  ต้นทุนขาย 3,504.54 4,366.91 5,586.82 6,044.72
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,956.24 1,947.69 2,765.54 2,674.81
  รวมค่าใช้จ่าย 5,460.77 6,314.61 8,352.36 8,719.53
  EBITDA 828.07 3,617.45 4,958.94 5,571.70
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,731.05 1,364.65 1,789.31 1,875.17
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -902.97 2,252.80 3,169.64 3,696.53
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -1,389.06 571.74 1,054.23 469.58
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.04 0.02 0.04 0.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 337.28 3,918.18 5,361.96 4,305.43
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -27,971.35 -1,531.93 -2,357.64 38,454.11
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 13,177.90 -2,997.02 10,142.62 -42,660.40
  เงินสดสุทธิ -14,456.17 -610.77 13,146.94 99.14
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.25 7.15
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -1.87 2.09
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.01 3.14
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.73 0.44
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.07 0.11
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.91 51.05
  EBIT Margin (%) -19.81 27.51
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -30.48 9.15

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  15 พ.ย. 2562 PP 1,043,000,000 32,000,000,000 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 14.40 17.18
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 25.35 21.25
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 110.42 121.97
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 3.31 2.99
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 28.71 16.25
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 12.71 22.47
  วงจรเงินสด (วัน) 15.95 1.77


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น