สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AUCT บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
บริการ
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
12.60 15.30 / 4.08 27.23 13.87 137.50 6,930.00 7,984.21 232.23 18.92
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ส.ค. 2563 08:52   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2563 18:22   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
11 ส.ค. 2563 17:29   การจ่ายปันผลระหว่างกาล และการแต่งตั้งผู้บริหาร (แก้ไข)
07 ส.ค. 2563 17:59   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
07 ส.ค. 2563 17:58   การจ่ายปันผลระหว่างกาล และการแต่งตั้งผู้บริหาร
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 518/28 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2934-7344-8
เบอร์โทรสาร 0-2935-6202
URL www.auct.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2/8/1991 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/08/2556
ราคา IPO (บาท) 2.00 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการเป็นคนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สินทุกประเภท รวมทั้งให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล เช่น การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่ทำการประมูล การประสานงานกับสถาบันการเงินในการหาแหล่งเงินทุนในการซื้อทรัพย์สินแก่ผู้ประมูล การรับฝากขายทรัพย์สินที่เข้าประมูล แต่ไม่สามารถจบการประมูลได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การให้บริการด้านอื่นๆ นั้น เป็นการให้บริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ประมูลซื้อ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 มิ.ย. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  29.39% 5,042 35.13% 3,686
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 15.91% (ณ วันที่ 22/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.13% (ณ วันที่ 22/10/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.56 0.77 1.29
  20 วัน -7.35 -4.29 -5.87
  60 วัน 65.79 44.79 63.38
  120 วัน 115.38 51.68 72.48
  YTD 77.46 57.44 78.11
  P/E (X) 27.23 51.87 32.94
  P/BV (X) 13.87 2.33 1.63
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.33 0.09 0.20

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@21 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ภาคภูมิ ศิลา 137,499,000 25.00
  2. นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์ 125,395,000 22.80
  3. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 33,248,600 6.05
  4. STATE STREET EUROPE LIMITED 28,489,200 5.18
  5. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 23,500,000 4.27
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 21,123,103 3.84
  7. นาย เทพทัย ศิลา 14,108,200 2.57
  8. น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา 13,550,000 2.46
  9. น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 9,674,100 1.76
  10. นาย วรัญญู ศิลา 8,100,000 1.47

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ
  2. นาย เทพทัย ศิลา ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย สุวิทย์ ยอดจรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย วรัญญู ศิลา กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  5. นาย ศราวุธ จารุจินดา กรรมการ
  6. นาง เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาง วิไลวรรณ ศรีสำรวล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ต.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 550.00  550.00  550.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,930.00  3,905.00  2,750.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 12.60  7.10  5.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.91  0.81  0.77 
  P/BV (X) 13.87  8.81  6.48 
  P/E (X) 27.23  18.50  18.83 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 131.35  89.18  49.63 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 31.94  15.20  6.87 
  Beta 1.49  1.60  1.31 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 77.46  42.00  -12.28 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.17  4.23  4.00 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.93  0.91  0.98 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆทั้งหมด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.18 บาท 02 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.25 บาท 28 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.15 บาท 10 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.20 บาท 03 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.10 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.16 บาท 04 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย วิชาติ โลเกศกระวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย สำราญ แตงฉ่ำ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 166.91 151.64 72.63 111.15 44.12
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 87.61 148.20 148.52 110.57 51.85
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 561.04 566.15 542.63 448.86 283.99
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 253.55 226.56 246.20 233.30 248.19
  รวมสินทรัพย์ 1,720.81 848.73 845.19 740.71 603.02
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 288.09 297.61 235.00 190.52 97.71
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 46.00 - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 367.84 325.77 267.69 216.62 112.87
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 853.28 55.04 60.22 48.59 42.14
  รวมหนี้สิน 1,221.12 380.81 327.91 265.21 155.01
  ทุนจดทะเบียน 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 178.19 146.42 195.78 154.00 126.51
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 499.69 467.92 517.28 475.50 448.01
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 458.65 377.41 803.42 693.17 559.50
  รายได้อื่น 3.10 3.09 9.17 5.01 4.80
  รวมรายได้ 461.74 380.50 812.58 698.19 564.30
  ต้นทุนขาย 214.26 181.76 378.01 338.49 307.42
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 77.16 69.99 141.19 143.68 122.02
  รวมค่าใช้จ่าย 291.42 251.97 519.20 483.31 433.11
  EBITDA 232.23 151.99 341.84 259.29 174.45
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 61.90 23.46 48.46 44.41 43.27
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 170.33 128.53 293.38 214.88 131.19
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 122.69 102.40 234.25 170.47 103.93
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.22 0.19 0.43 0.31 0.19
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 327.21 206.26 304.95 261.31 153.49
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -63.36 -55.80 -151.01 -51.30 -70.10
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -165.63 -109.98 -192.46 -142.97 -87.99
  เงินสดสุทธิ 98.22 40.49 -38.52 67.03 -4.60
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.53 1.74 2.03 2.07
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 52.61 45.27 47.19 36.92
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 26.09 32.16 37.00 31.98
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.44 0.81 0.63 0.56
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.70 0.97 1.02 1.04
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 53.28 51.84 52.95 51.17
  EBIT Margin (%) 36.89 33.78 36.11 30.78
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 26.57 26.91 28.83 24.42

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 21.52 22.20 15.90 23.89
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 17.88 17.01 11.68 10.11
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 21.35 22.22 16.38 23.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 15.65 12.88 7.43 11.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 19.81 46.97 37.41 64.01

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.50 5.68 6.20 8.54
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 48.65 64.21 58.85 42.76
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.40 1.35 1.78 2.35
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 260.38 270.16 205.44 155.40
  วงจรเงินสด (วัน) -211.74 -205.95 -146.58 -112.64


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น